ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

143

โรงเรียน
ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
89
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
133
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
39
ดูข้อมูล

18

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

29.00

O-NET ป.6 -10.23

สพฐ. 28.00
1.00
ประเทศ 27.00
2.00
ดูข้อมูล

32.50

O-NET ม.3 0.71

สพฐ. 36.52
-4.02
ประเทศ 36.30
-3.80
ดูข้อมูล

1,747

ครูและบุคลากร

สนง.
82
รร.
1,665
นักเรียน : ครู
12 : 1
ดูข้อมูล

7

เกษียณอายุ 2563

ดูข้อมูล

1,366

แผนอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
1360
คิดเป็น
227%
ดูข้อมูล

1,313

ห้องเรียน
-47
ดูข้อมูล

19,882

นักเรียน
-326
นักเรียน : ห้อง
15 : 1
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
3,546
33
นร.ประถมศึกษา
14,568
-243
นร.ม.ต้น
1,768
-116
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย 1 /1%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 95 /66%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 37 /26%
ประถมศึกษา 4 /3%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 2 /1%
ไม่มีนักเรียน 4 /3%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 89 /62%
ขนาดกลาง 51 /36%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 89 /62%
ขนาดที่ 2 30 /21%
ขนาดที่ 3 15 /10%
ขนาดที่ 4 4 /3%
ขนาดที่ 5 3 /2%
ขนาดที่ 6 2 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2561 2562 2563
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ภูมิศาสตร์การเดินทาง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายรัฐอิสรา กงวงษ์
 • นายนพดล ศรีขัดเค้า
 • นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง
 • นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง
 • น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์
 • นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์
 • นางมยุรี ปลั่งกลาง
 • นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายรัฐอิสรา กงวงษ์
 • นายนพดล ศรีขัดเค้า
 • น.ส.พันวิภา วิเศษโวหาร
 • นางนิตยา ยศปัญญา
 • นางเตือนใจ ยลวิลาศ
 • นางขนิษฐา คับเพียง
 • นางณัชชา อยู่สุขเสถียร
 • น.ส.ปรมาภรณ์ สาระภักดี
เมืองเลย

50 โรงเรียน

ดูข้อมูล
นาด้วง

9 โรงเรียน

ดูข้อมูล
เชียงคาน

34 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ปากชม

28 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ท่าลี่

22 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version 2020.07