ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

145

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
90
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
131
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
39
ดูข้อมูล

21

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

29.00

O-NET ป.6 -10.23

สพฐ. 28.00
1.00
ประเทศ 27.00
2.00
ดูข้อมูล

32.50

O-NET ม.3 0.71

สพฐ. 36.52
-4.02
ประเทศ 36.30
-3.80
ดูข้อมูล

1,767

ครูและบุคลากร

สนง.
81
รร.
1,686
ดูข้อมูล

95

เกษียณอายุ 2564

ดูข้อมูล

1,271

แผนอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-49
คิดเป็น
-3%
ดูข้อมูล

1,325

ห้องเรียน
-35
ดูข้อมูล

19,869

นักเรียน
-339
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
3,520
7
นร.ประถมศึกษา
14,562
-249
นร.ม.ต้น
1,787
-97
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย 1 /1%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 93 /64%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 37 /26%
ประถมศึกษา 7 /5%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 2 /1%
ไม่มีนักเรียน 5 /3%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 90 /62%
ขนาดกลาง 52 /36%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 90 /62%
ขนาดที่ 2 32 /22%
ขนาดที่ 3 14 /10%
ขนาดที่ 4 4 /3%
ขนาดที่ 5 3 /2%
ขนาดที่ 6 2 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2561 2562 2563
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ภูมิศาสตร์การเดินทาง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายรอง ปัญสังกา
 • นายยืนยง ปาลี
 • นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง
 • นายอนุกูล ศรีสมบัติ
 • น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์
 • นางปัทมา สิมพลา
 • นางประณยา บุญลือ
 • นางสุชาดา กองสิงห์
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายยืนยง ปาลี
 • นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง
 • นายอนุกูล ศรีสมบัติ
 • นางนิตยา ยศปัญญา
 • นางเตือนใจ ยลวิลาศ
 • นายศุภกร พันธุ์เสนา
 • นางวรกัรญา คำสิงห์นอก
 • นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคล
เมืองเลย

51 โรงเรียน

ดูข้อมูล
นาด้วง

9 โรงเรียน

ดูข้อมูล
เชียงคาน

35 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ปากชม

28 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ท่าลี่

22 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version 2020.07