จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,52014,5621,78719,869
น้อยกว่า 2 ปี----
2 ปี----
3 ปี78--78
4 ปี765--765
5 ปี1,560--1,560
6 ปี1,109706-1,815
7 ปี82,288-2,296
8 ปี-2,663-2,663
9 ปี-2,387-2,387
10 ปี-2,310-2,310
11 ปี-2,430-2,430
12 ปี-1,7261351,861
13 ปี-35626661
14 ปี-13604617
15 ปี-4397401
16 ปี--2020
17 ปี--55
18 ปี----
19 ปี----
20 ปี----
20 ปีขึ้นไป----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด835-43
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี8--8
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-10-10
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-9-9
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-3-3
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-2-2
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-7-7
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-3-3
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี-1-1
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1745-62
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี2--2
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี5--5
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี8--8
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี23-5
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-8-8
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-7-7
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-7-7
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-8-8
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-9-9
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-3-3
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด-12-12
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-1-1
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-1-1
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-3-3
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-1-1
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-5-5
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี-1-1
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด730-37
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี1--1
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี4--4
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี21-3
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-3-3
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-3-3
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-7-7
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-2-2
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-9-9
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-5-5
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด3914461244
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี8--8
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี20--20
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี109-19
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี125-26
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-17-17
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-23-23
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-24-24
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-24-24
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-21526
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี--2222
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี--1515
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี-11718
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี--22
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด3--3
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี2--2
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี1--1
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด249331148
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี17--17
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี72-9
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-14-14
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-7-7
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-16-16
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-20-20
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-19-19
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-14-14
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี-1910
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี--99
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี--1212
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี--11
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด212-14
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี1--1
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี1--1
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-5-5
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-2-2
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-3-3
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-2-2
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด316-19
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี3--3
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-5-5
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-2-2
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-5-5
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-4-4
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-2,050-2,050
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี-98-98
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-325-325
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-364-364
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-358-358
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-310-310
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-362-362
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-232-232
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี-1-1
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด4021,311-1,713
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี28--28
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี117--117
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี148--148
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี10987-196
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-243-243
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-247-247
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-200-200
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-200-200
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-205-205
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-129-129
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด268745158
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี4--4
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี10--10
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี122-14
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-16-16
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-18-18
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-8-8
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-13-13
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-16-16
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-13215
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี-11415
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี--2020
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี--99
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด2542-67
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี5--5
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี13--13
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี7--7
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-9-9
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-10-10
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-9-9
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-8-8
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-5-5
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี-1-1
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด418434159
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี7--7
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี23--23
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี116-17
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-17-17
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-8-8
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-10-10
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-17-17
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-15-15
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-11213
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี--1313
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี--1111
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี--88
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด55107-162
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี6--6
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี20--20
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี17--17
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี126-18
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-17-17
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-23-23
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-21-21
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-15-15
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-18-18
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-7-7
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด277629132
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี7--7
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี14--14
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี67-13
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-7-7
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-19-19
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-9-9
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-14-14
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-13-13
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-7512
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี--77
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี--1414
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี--33
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1649-65
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี2--2
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี7--7
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี76-13
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-9-9
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-12-12
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-3-3
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-9-9
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-4-4
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-5-5
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี-1-1
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด-12060180
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี-4-4
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-15-15
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-24-24
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-21-21
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-21-21
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-15-15
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-20626
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี--1919
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี--1616
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี--1717
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี--22
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด38138-176
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี12--12
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี10--10
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี158-23
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี127-28
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-22-22
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-23-23
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-29-29
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-19-19
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-10-10
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด1961-80
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี1--1
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี3--3
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี6--6
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี9--9
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-8-8
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-15-15
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-11-11
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-8-8
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-11-11
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-8-8
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3092-122
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี6--6
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี14--14
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี106-16
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-12-12
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-18-18
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-13-13
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-18-18
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-15-15
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-10-10
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด-12646172
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี-3-3
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-17-17
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-29-29
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-20-20
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-22-22
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-22-22
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-11314
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี-21214
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี--1616
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี--1212
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี--11
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี--22
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด10221042
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี6--6
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี3--3
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี1--1
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-6-6
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-4-4
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-4-4
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-3-3
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-5-5
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี--55
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี--33
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี--11
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี--11
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด207431125
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี7--7
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี6--6
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี77-14
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-11-11
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-13-13
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-13-13
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-12-12
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-10-10
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-8412
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี--66
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี--1414
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี--77
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด2225-47
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี1--1
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี5--5
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี10--10
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี61-7
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-9-9
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-3-3
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-3-3
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-3-3
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-4-4
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-2-2
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด621-27
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี4--4
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี2--2
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี-2-2
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-2-2
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-3-3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-5-5
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-2-2
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-3-3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-4-4
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด2558-83
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี1--1
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี17--17
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี74-11
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-9-9
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-13-13
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-12-12
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-7-7
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-6-6
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-5-5
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี-2-2
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด13481374
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี3--3
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี7--7
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี33-6
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-7-7
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-11-11
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-8-8
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-6-6
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-8-8
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-5-5
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี--55
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี--66
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี--22
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด110-11
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี1--1
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-4-4
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-3-3
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-1-1
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-2-2
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด1658-74
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี2--2
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี8--8
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี63-9
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-6-6
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-13-13
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-11-11
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-8-8
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-11-11
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-5-5
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี-1-1
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด634-40
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี4--4
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี23-5
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-6-6
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-9-9
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-4-4
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-6-6
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-3-3
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-3-3
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด4511339197
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี11--11
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี21--21
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี137-20
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-20-20
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-28-28
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-13-13
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-19-19
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-15-15
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-11718
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี--1010
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี--1818
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี--44
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด308530145
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี7--7
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี16--16
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี74-11
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-8-8
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-15-15
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-14-14
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-8-8
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-20-20
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-13316
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี-21012
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี-11112
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี--55
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี--11
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด-7-7
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-1-1
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-2-2
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-3-3
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-1-1
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด2946-75
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี4--4
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี10--10
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี12--12
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี35-8
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-15-15
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-7-7
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-4-4
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-6-6
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-3-3
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-6-6
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด2796-123
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี4--4
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี13--13
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี102-12
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-12-12
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-21-21
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-17-17
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-11-11
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-16-16
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-17-17
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-12-12
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-3-3
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-4-4
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-1-1
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-1-1
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-3-3
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1047-57
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี1--1
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี7--7
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี23-5
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-9-9
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-9-9
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-6-6
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-4-4
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-9-9
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-7-7
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด2141-62
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี3--3
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี7--7
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี4--4
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี72-9
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-8-8
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-9-9
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-6-6
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-5-5
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-4-4
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-7-7
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-6-6
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-1-1
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-1-1
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-3-3
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-1-1
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด3712585247
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี5--5
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี15--15
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี174-21
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-15-15
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-24-24
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-21-21
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-22-22
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-30-30
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-9716
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี--3939
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี--2424
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี--1414
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี--11
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด46170-216
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี6--6
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี24--24
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี164-20
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-20-20
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-39-39
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-28-28
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-25-25
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-34-34
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-18-18
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี-1-1
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี-1-1
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด919-28
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี6--6
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี33-6
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-3-3
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-3-3
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-2-2
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-5-5
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-1-1
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-2-2
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด418-22
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี2--2
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี2--2
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-5-5
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-2-2
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-2-2
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-5-5
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-3-3
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-1-1
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด58-13
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี1--1
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี4--4
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-4-4
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-2-2
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-2-2
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด624-30
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี1--1
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี3--3
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี21-3
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-6-6
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-3-3
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-6-6
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-2-2
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-4-4
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-2-2
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1141759
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี6--6
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี5--5
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-6-6
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-7-7
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-9-9
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-4-4
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-6-6
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-9-9
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี--22
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี--44
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี--11
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1640-56
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี3--3
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี6--6
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี73-10
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-6-6
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-5-5
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-11-11
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-7-7
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-4-4
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-4-4
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1021-31
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี7--7
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี3--3
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-4-4
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-3-3
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-5-5
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-5-5
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-2-2
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-2-2
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด236148132
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี5--5
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี11--11
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี74-11
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-15-15
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-8-8
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-11-11
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-4-4
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-13-13
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-639
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี--2121
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี--1313
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี--1111
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด-8-8
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-1-1
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-3-3
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-2-2
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-1-1
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี-1-1
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด5520072327
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี9--9
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี25--25
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี2114-35
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-33-33
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-34-34
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-29-29
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-37-37
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-34-34
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-19726
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี--2828
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี--2424
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี--1111
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี--11
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี--11
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด63161-224
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี10--10
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี15--15
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี17--17
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี2110-31
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-29-29
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-29-29
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-21-21
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-22-22
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-31-31
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-18-18
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี-1-1
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด15109-124
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี10--10
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี55-10
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-17-17
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-18-18
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-17-17
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-15-15
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-20-20
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-17-17
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด54176-230
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี2--2
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี17--17
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี18--18
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี1712-29
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-21-21
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-23-23
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-20-20
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-42-42
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-25-25
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-33-33
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด2210141164
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี6--6
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี7--7
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี94-13
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-17-17
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-20-20
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-21-21
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-11-11
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-18-18
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-10111
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี--1313
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี--1414
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี--1313
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด317423128
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี12--12
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี10--10
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี94-13
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-6-6
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-5-5
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-15-15
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-10-10
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-21-21
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-12113
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี-1910
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี--66
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี--66
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี--11
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด4112666233
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี5--5
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี22--22
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี147-21
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-18-18
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-26-26
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-16-16
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-19-19
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-20-20
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-19-19
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี-13334
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี--1616
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี--1717
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด285442124
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี4--4
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี14--14
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี101-11
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-7-7
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-12-12
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-10-10
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-8-8
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-8-8
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-7310
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี--1414
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี-11718
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี--88
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1465-79
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี1--1
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี6--6
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี72-9
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-5-5
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-12-12
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-12-12
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-8-8
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-14-14
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-12-12
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด943-52
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี1--1
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี2--2
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี6--6
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-8-8
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-10-10
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-7-7
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-11-11
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-3-3
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-3-3
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี-1-1
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด351-54
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี2--2
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี1--1
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-3-3
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-7-7
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-6-6
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-8-8
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-18-18
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-9-9
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1352-65
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี5--5
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี5--5
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี35-8
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-6-6
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-9-9
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-10-10
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-8-8
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-9-9
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-5-5
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด2810553186
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี7--7
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี14--14
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี76-13
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-10-10
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-15-15
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-20-20
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-18-18
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-24-24
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-12517
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี--2323
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี--1717
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี--88
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1943-62
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี4--4
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี8--8
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี7--7
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-7-7
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-5-5
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-7-7
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-14-14
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-6-6
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-4-4
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด620-26
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี2--2
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี3--3
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี11-2
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-1-1
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-6-6
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-2-2
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-1-1
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-4-4
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-5-5
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด131699-830
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี6--6
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี30--30
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี54--54
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี4122-63
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-98-98
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-127-127
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-105-105
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-115-115
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-136-136
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-95-95
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี-1-1
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด62286-348
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี9--9
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี38--38
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี1514-29
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-46-46
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-43-43
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-55-55
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-43-43
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-58-58
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-27-27
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด218232135
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี5--5
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี7--7
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี93-12
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-10-10
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-14-14
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-13-13
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-14-14
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-13-13
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-15-15
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี--99
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี--1414
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี--99
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1369-82
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี4--4
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี4--4
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี51-6
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-13-13
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-11-11
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-11-11
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-15-15
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-9-9
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-7-7
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี-1-1
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี-1-1
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด48158-206
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี7--7
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี21--21
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี207-27
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-23-23
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-33-33
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-26-26
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-20-20
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-28-28
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-21-21
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด2257-79
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี6--6
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี12--12
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี47-11
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-11-11
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-14-14
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-6-6
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-7-7
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-8-8
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-3-3
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี-1-1
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1769-86
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี3--3
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี9--9
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี52-7
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-11-11
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-18-18
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-7-7
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-13-13
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-10-10
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-8-8
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1144-55
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี1--1
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี6--6
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี41-5
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-7-7
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-9-9
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-10-10
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-4-4
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-8-8
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-5-5
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด217570166
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี6--6
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี13--13
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี215-17
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-14-14
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-12-12
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-17-17
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-11-11
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-617
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี--2323
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี--3131
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี--1515
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1771-88
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี6--6
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี5--5
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี62-8
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-15-15
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-13-13
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-14-14
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-4-4
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-12-12
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-11-11
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด145738109
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี2--2
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี7--7
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี52-7
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-8-8
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-12-12
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-9-9
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-13-13
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-7-7
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-6-6
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี--1717
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี--66
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี--1515
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด-16-16
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี-1-1
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-4-4
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-2-2
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-2-2
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-4-4
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-3-3
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด61183-244
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี15--15
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี24--24
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี2211-33
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-23-23
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-29-29
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-23-23
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-40-40
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-30-30
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-27-27
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1973-92
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี3--3
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี12--12
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี43-7
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-8-8
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-17-17
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-12-12
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-10-10
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-8-8
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-15-15
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด246522111
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี5--5
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี12--12
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี73-10
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-8-8
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-9-9
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-10-10
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-16-16
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-12-12
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-7411
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี--44
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี--1010
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี--44
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1764-81
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี4--4
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี10--10
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี31-4
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-12-12
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-11-11
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-7-7
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-15-15
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-11-11
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-7-7
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด22100-122
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี5--5
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี6--6
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี115-16
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-18-18
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-16-16
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-16-16
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-18-18
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-16-16
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-10-10
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี-1-1
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด948-57
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี3--3
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี2--2
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี43-7
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-6-6
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-5-5
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-6-6
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-11-11
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-10-10
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-7-7
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด3396-129
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี5--5
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี21--21
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี76-13
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-13-13
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-22-22
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-18-18
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-10-10
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-16-16
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-11-11
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด2710849184
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี3--3
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี17--17
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี73-10
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-18-18
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-21-21
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-16-16
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-17-17
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-12-12
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-17623
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี--1717
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี-3912
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี-11617
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี--11
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด834-42
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี1--1
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี2--2
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี51-6
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-7-7
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-8-8
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-5-5
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-3-3
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-6-6
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-4-4
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1533-48
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี4--4
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี9--9
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี22-4
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-1-1
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-11-11
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-3-3
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-5-5
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-6-6
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-5-5
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1032-42
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี2--2
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี5--5
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี31-4
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-5-5
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-6-6
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-6-6
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-8-8
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-4-4
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-2-2
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1744-61
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี1--1
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี3--3
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี10--10
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี31-4
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-9-9
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-11-11
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-8-8
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-6-6
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-3-3
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-6-6
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1631-47
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี1--1
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี10--10
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี5--5
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-4-4
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-9-9
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-4-4
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-6-6
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-5-5
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-3-3
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด261131140
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี2--2
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี13--13
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี113-14
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-15-15
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-17-17
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-14-14
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-19-19
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-20-20
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-24-24
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี-1-1
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี--11
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1610441161
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี5--5
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี7--7
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี44-8
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-11-11
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-21-21
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-19-19
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-17-17
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-20-20
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-12113
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี--1111
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี--1212
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี--1717
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1736-53
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี1--1
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี11--11
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี56-11
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-4-4
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-4-4
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-9-9
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-5-5
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-5-5
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-3-3
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด2011238170
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี2--2
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี10--10
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี88-16
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-19-19
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-14-14
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-17-17
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-16-16
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-21-21
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-17219
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี--1616
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี--1313
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี--77
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด109439-548
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี18--18
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี59--59
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี3232-64
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-71-71
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-75-75
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-76-76
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-70-70
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-74-74
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-41-41
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด4099-139
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี8--8
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี16--16
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี164-20
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-10-10
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-15-15
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-17-17
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-20-20
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-25-25
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-7-7
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี-1-1
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1466-80
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี3--3
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี5--5
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี61-7
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-10-10
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-15-15
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-8-8
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-6-6
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-14-14
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-12-12
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด40136-176
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี9--9
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี16--16
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี152-17
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-19-19
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-24-24
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-24-24
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-28-28
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-26-26
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-13-13
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด2176-97
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี4--4
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี10--10
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี75-12
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-15-15
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-8-8
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-14-14
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-11-11
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-10-10
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-13-13
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1133-44
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี4--4
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี3--3
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี3--3
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี14-5
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-6-6
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-4-4
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-6-6
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-7-7
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-4-4
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี-2-2
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1244-56
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี10--10
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี22-4
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-13-13
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-5-5
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-9-9
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-7-7
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-5-5
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-2-2
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี-1-1
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด135408-543
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี28--28
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี56--56
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี5119-70
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-56-56
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-73-73
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-71-71
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-71-71
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-73-73
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-45-45
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด5819583336
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี8--8
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี27--27
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี2310-33
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-29-29
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-41-41
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-26-26
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-26-26
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-37-37
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-241135
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี-13031
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี-12627
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี--1616
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด631-37
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี2--2
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี3--3
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี1--1
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-3-3
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-3-3
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-8-8
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-4-4
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-7-7
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-6-6
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1137-48
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี4--4
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี3--3
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี4--4
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-8-8
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-12-12
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-4-4
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-4-4
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-5-5
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-4-4
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด5112937217
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี4--4
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี25--25
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี21--21
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี119-20
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-35-35
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-21-21
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-15-15
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-19-19
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-19221
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี-11213
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี--88
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี--1515
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1983-102
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี4--4
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี6--6
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี93-12
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-12-12
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-12-12
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-17-17
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-12-12
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-12-12
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-14-14
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี-1-1
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1170-81
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี1--1
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี7--7
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี31-4
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-14-14
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-14-14
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-11-11
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-11-11
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-6-6
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-13-13
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด3711044191
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี11--11
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี16--16
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี104-14
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-17-17
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-20-20
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-22-22
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-21-21
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-16-16
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-10313
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี--1717
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี--1616
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี--88
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1129-40
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี4--4
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี4--4
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี32-5
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-2-2
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-7-7
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-9-9
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-5-5
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-3-3
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-1-1
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1352-65
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี3--3
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี7--7
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี35-8
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-6-6
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-9-9
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-10-10
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-10-10
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-6-6
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-6-6
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด4416168273
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี7--7
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี20--20
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี175-22
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-36-36
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-25-25
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-29-29
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-17-17
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-24-24
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-25631
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี--2525
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี--2828
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี--99
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด3485-119
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี8--8
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี19--19
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี76-13
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-18-18
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-20-20
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-15-15
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-16-16
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-5-5
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-5-5
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1458-72
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี3--3
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี8--8
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี35-8
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-12-12
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-10-10
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-13-13
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-5-5
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-5-5
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-7-7
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี-1-1
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1648-64
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี10--10
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี63-9
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-10-10
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-8-8
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-9-9
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-5-5
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-8-8
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-5-5
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1244-56
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี4--4
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี7--7
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี14-5
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-5-5
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-9-9
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-6-6
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-8-8
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-7-7
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-5-5
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด211-13
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี1--1
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี1--1
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-3-3
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-4-4
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-2-2
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-2-2
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด4611597258
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี12--12
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี19--19
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี153-18
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-26-26
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-20-20
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-14-14
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-13-13
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-26-26
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-131326
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี--3434
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี--3333
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี--1717
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด217039130
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี3--3
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี10--10
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี81-9
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-6-6
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-11-11
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-17-17
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-12-12
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-11-11
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-11213
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี-11314
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี--1414
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี--1010
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1432-46
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี1--1
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี2--2
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี4--4
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี7--7
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-5-5
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-9-9
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-7-7
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-3-3
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-1-1
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-7-7
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด2548-73
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี2--2
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี10--10
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี6--6
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี71-8
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-7-7
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-9-9
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-6-6
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-12-12
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-7-7
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-5-5
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี-1-1
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1727-44
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี5--5
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี6--6
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี6--6
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-3-3
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-7-7
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-5-5
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-3-3
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-3-3
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-6-6
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด3512562222
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี1--1
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี13--13
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี15--15
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี64-10
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-27-27
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-26-26
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-24-24
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-24-24
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-13-13
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-7310
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี--2626
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี--1616
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี--1717
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด516-21
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี1--1
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี4--4
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-4-4
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-3-3
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-3-3
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-2-2
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-3-3
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-1-1
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด110-11
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี1--1
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-2-2
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-1-1
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-2-2
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-2-2
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-3-3
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด27466-493
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี5--5
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี11--11
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี1128-39
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-73-73
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-93-93
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-77-77
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-71-71
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-74-74
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-50-50
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด930-39
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี3--3
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี4--4
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี22-4
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-5-5
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-6-6
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-2-2
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-5-5
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-4-4
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-6-6
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด6115180292
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี4--4
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี24--24
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี23--23
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี108-18
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-26-26
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-35-35
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-26-26
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-21-21
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-17-17
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-13417
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี-52934
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี--2828
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี--1414
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี--55
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1382-95
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี3--3
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี6--6
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี44-8
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-13-13
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-16-16
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-16-16
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-14-14
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-10-10
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-9-9
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 2 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 3 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 4 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 5 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 6 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 7 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 8 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 9 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 10 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 11 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 12 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 13 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 14 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 15 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 16 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 17 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 18 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 19 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 20 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 20 ปีขึ้นไป----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด117-18
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 2 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 3 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 4 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 5 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 6 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 7 ปี11-2
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 8 ปี-7-7
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 9 ปี-6-6
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 10 ปี-1-1
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 11 ปี-1-1
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 12 ปี-1-1
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 13 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 14 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 15 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 16 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 17 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 18 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 19 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 20 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 20 ปีขึ้นไป----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด1023-33
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 2 ปี----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 3 ปี----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 4 ปี2--2
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 5 ปี5--5
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 6 ปี33-6
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 7 ปี-7-7
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 8 ปี-2-2
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 9 ปี-2-2
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 10 ปี-2-2
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 11 ปี-3-3
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 12 ปี-4-4
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 13 ปี----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 14 ปี----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 15 ปี----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 16 ปี----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 17 ปี----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 18 ปี----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 19 ปี----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 20 ปี----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 20 ปีขึ้นไป----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด1133-44
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 2 ปี----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 3 ปี----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 4 ปี1--1
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 5 ปี9--9
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 6 ปี1--1
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 7 ปี-6-6
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 8 ปี-4-4
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 9 ปี-9-9
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 10 ปี-5-5
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 11 ปี-5-5
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 12 ปี-4-4
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 13 ปี----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 14 ปี----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 15 ปี----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 16 ปี----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 17 ปี----