จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-2

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
14 ปี-12595607
13 ปี-36625661
12 ปี-1,7291371,866
11 ปี-2,424-2,424
9 ปี-2,391-2,391
10 ปี-2,308-2,308
8 ปี-2,668-2,668
7 ปี82,288-2,296
6 ปี1,115709-1,824
5 ปี1,558--1,558
3 ปี79--79
4 ปี786--786
2 ปี----
น้อยกว่า 2 ปี----
นักเรียนทั้งหมด3,54614,5681,76819,882
15 ปี-3390393
16 ปี--1616
17 ปี--55
18 ปี----
19 ปี----
20 ปี----
20 ปีขึ้นไป----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี-1-1
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-3-3
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-7-7
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-2-2
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-3-3
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-9-9
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-10-10
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี8--8
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด835-43
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-3-3
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-8-8
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-8-8
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-7-7
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-7-7
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-8-8
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี23-5
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี8--8
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี5--5
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี2--2
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1744-61
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-5-5
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-9-9
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-3-3
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-8-8
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-3-3
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-3-3
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี21-3
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี5--5
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี1--1
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด832-40
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี--1414
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี--1414
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี--2323
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-20525
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-24-24
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-23-23
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-22-22
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-17-17
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี125-26
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี1011-21
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี18--18
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี7--7
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด3614256234
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี1--1
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี2--2
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด3--3
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี--11
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี--1111
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี--88
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี-1910
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-14-14
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-19-19
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-19-19
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-17-17
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-7-7
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-14-14
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี72-9
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี17--17
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด249329146
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-2-2
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-3-3
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-2-2
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-5-5
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี1--1
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี1--1
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี2--2
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด412-16
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-4-4
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-5-5
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-2-2
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-5-5
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี3--3
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด316-19
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี-1-1
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-230-230
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-361-361
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-309-309
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-356-356
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-362-362
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-323-323
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี-97-97
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-2,039-2,039
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-129-129
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-206-206
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-200-200
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-198-198
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-248-248
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-243-243
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี10982-191
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี150--150
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี118--118
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี27--27
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด4041,306-1,710
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี--99
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี--2020
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี-11415
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-12214
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-16-16
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-13-13
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-8-8
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-18-18
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-17-17
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี112-13
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี9--9
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี4--4
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด248745156
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี-1-1
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-5-5
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-8-8
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-9-9
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-9-9
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-9-9
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี71-8
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี14--14
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี5--5
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด2642-68
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี--77
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี--88
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี--1414
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-11213
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-15-15
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-10-10
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-17-17
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-8-8
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-17-17
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี106-16
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี21--21
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี7--7
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด388431153
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-7-7
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-18-18
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-15-15
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-19-19
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-24-24
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี135-18
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-17-17
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี16--16
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี19--19
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี6--6
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด54105-159
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี--33
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี--1616
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี--77
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-7613
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-13-13
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-15-15
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-8-8
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-19-19
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-7-7
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี68-14
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี14--14
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี7--7
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด277732136
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-5-5
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-4-4
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-8-8
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-3-3
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-11-11
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-9-9
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี66-12
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี7--7
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี2--2
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1546-61
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี--22
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี--1717
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี--1313
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี--1818
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-20626
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-17-17
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-21-21
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-20-20
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-24-24
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-15-15
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี-4-4
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด-12156177
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-11-11
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-19-19
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-24-24
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-30-30
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-25-25
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี126-27
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี11--11
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี168-24
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี12--12
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด40143-183
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-8-8
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-11-11
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-11-11
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-8-8
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-15-15
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-8-8
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี9--9
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี6--6
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี7--7
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี1--1
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด2361-84
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-11-11
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-15-15
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-13-13
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-19-19
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-17-17
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-11-11
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี14--14
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี107-17
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี7--7
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3193-124
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี--22
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี--11
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี--1212
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี--1717
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี-21214
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-12315
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-22-22
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-22-22
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-20-20
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-29-29
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-18-18
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี-3-3
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด-12847175
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี--11
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี--11
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี--33
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี--44
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-5-5
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-3-3
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-3-3
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-4-4
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-6-6
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี1--1
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี3--3
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี6--6
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด1021940
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี--66
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี--1515
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี--66
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-8412
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-10-10
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-12-12
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-13-13
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-13-13
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-11-11
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี77-14
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี7--7
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี7--7
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด217431126
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-4-4
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-2-2
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-3-3
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-3-3
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-9-9
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-4-4
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี61-7
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี9--9
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี6--6
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี2--2
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด2326-49
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-3-3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-4-4
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-2-2
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-4-4
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-3-3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-2-2
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี-2-2
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี1--1
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี3--3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด420-24
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี-3-3
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-5-5
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-6-6
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-8-8
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-12-12
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-13-13
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-10-10
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี84-12
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี18--18
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี1--1
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด2761-88
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี--22
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี--66
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี--55
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-5-5
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-8-8
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-7-7
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-7-7
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-12-12
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-7-7
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี33-6
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี3--3
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี7--7
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด13491375
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-2-2
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-1-1
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-4-4
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-3-3
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี1--1
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด110-11
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี-1-1
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-5-5
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-11-11
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-8-8
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-11-11
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-13-13
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-6-6
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี63-9
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี8--8
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี2--2
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด1658-74
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-3-3
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-3-3
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-6-6
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-4-4
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-6-6
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-9-9
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี22-4
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี4--4
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด633-39
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี--55
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี--1919
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-11617
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี--99
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-16-16
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-22-22
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-16-16
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-28-28
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-21-21
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี147-21
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี21--21
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี12--12
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด4712139207
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี--11
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี--55
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี-11011
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี-2911
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-13417
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-8-8
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-21-21
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-15-15
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-15-15
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี74-11
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-8-8
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี16--16
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี7--7
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด308729146
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-6-6
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-6-6
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-3-3
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-7-7
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-4-4
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-15-15
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี35-8
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี12--12
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี11--11
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี4--4
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3046-76
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-17-17
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-18-18
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-10-10
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-17-17
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-21-21
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-14-14
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี112-13
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี15--15
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี4--4
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3099-129
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-3-3
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-1-1
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-1-1
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-4-4
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-3-3
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-12-12
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-7-7
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-7-7
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-6-6
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-4-4
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-11-11
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-9-9
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี23-5
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี7--7
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี1--1
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1047-57
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-4-4
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-7-7
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-5-5
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-6-6
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-9-9
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-8-8
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี62-8
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี4--4
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี7--7
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี3--3
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด2041-61
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-1-1
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-1-1
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-3-3
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-1-1
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-6-6
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี--1212
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี--11
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี--2323
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี-13940
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-14822
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-23-23
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-31-31
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-25-25
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-22-22
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-15-15
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี175-22
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี14--14
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี5--5
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด3613683255
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี-1-1
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี-1-1
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-18-18
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-33-33
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-29-29
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-24-24
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-38-38
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-19-19
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี176-23
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี24--24
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี5--5
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด46169-215
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-2-2
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-5-5
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-1-1
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-2-2
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-3-3
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-3-3
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี33-6
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี6--6
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด919-28
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-1-1
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-3-3
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-2-2
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-5-5
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-2-2
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-5-5
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี2--2
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี2--2
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด418-22
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-2-2
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-2-2
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-4-4
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี4--4
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี1--1
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด58-13
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-2-2
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-4-4
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-2-2
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-6-6
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-3-3
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-7-7
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี21-3
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี3--3
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี1--1
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด625-31
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี--11
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี--44
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี--22
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-8-8
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-6-6
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-3-3
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-9-9
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-7-7
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี5--5
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-6-6
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี5--5
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1039756
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-4-4
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-4-4
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-7-7
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-11-11
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-5-5
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-6-6
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี73-10
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี6--6
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี3--3
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1640-56
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-2-2
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-2-2
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-5-5
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-4-4
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-2-2
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-4-4
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี31-4
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี7--7
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1020-30
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี--1313
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี--1111
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี--2121
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-549
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-14-14
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-4-4
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-11-11
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-7-7
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-15-15
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี74-11
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี11--11
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี5--5
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด236049132
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี-1-1
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-1-1
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-2-2
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-3-3
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-5-5
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-1-1
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี2--2
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี1--1
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด313-16
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี--11
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี--1212
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี--2727
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี--2222
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-20727
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-33-33
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-39-39
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-29-29
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-35-35
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-34-34
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี2216-38
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี25--25
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี9--9
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด5620669331
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี-1-1
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-18-18
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-31-31
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-21-21
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-21-21
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-29-29
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-28-28
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี219-30
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี18--18
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี17--17
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี10--10
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด66158-224
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-16-16
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-20-20
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-16-16
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-18-18
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-20-20
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-17-17
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี55-10
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี12--12
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด17112-129
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-33-33
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-41-41
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-25-25
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-21-21
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-23-23
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-19-19
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี1611-27
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี17--17
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี16--16
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี2--2
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด51173-224
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี--1212
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี--1414
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี--1313
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-9110
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-17-17
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-10-10
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-21-21
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-21-21
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-17-17
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี84-12
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี7--7
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี7--7
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด229940161
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี--11
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี--88
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี--66
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี-1910
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-12113
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-21-21
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-11-11
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-10-10
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-4-4
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-6-6
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี74-11
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี8--8
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี13--13
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด286925122
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี--1717
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี--1616
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี-13233
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-20-20
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-20-20
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-18-18
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-15-15
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-18-18
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-26-26
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี157-22
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี23--23
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี6--6
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด4412565234
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี--88
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี-11819
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี--1414
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-7310
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-8-8
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-8-8
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-10-10
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-8-8
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-12-12
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี9--9
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี15--15
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี4--4
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด285443125
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-11-11
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-14-14
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-8-8
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-12-12
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-13-13
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-4-4
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี62-8
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี6--6
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี1--1
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1364-77
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี-1-1
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-3-3
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-3-3
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-11-11
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-7-7
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-10-10
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-9-9
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี6--6
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี2--2
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี1--1
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด944-53
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-10-10
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-18-18
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-8-8
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-6-6
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-7-7
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-4-4
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี1--1
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี2--2
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด353-56
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-5-5
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-8-8
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-8-8
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-9-9
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-8-8
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-6-6
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี35-8
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี5--5
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี5--5
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1349-62
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี--1717
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี--88
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี--2323
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-12517
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-22-22
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-18-18
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-14-14
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-19-19
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-9-9
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี76-13
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี6--6
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี12--12
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด2510053178
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-6-6
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-3-3
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-14-14
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-7-7
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-5-5
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-7-7
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี7--7
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี8--8
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี4--4
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1942-61
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-1-1
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี1--1
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี1--1
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด21-3
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-5-5
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-4-4
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-2-2
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-1-1
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-6-6
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี2--2
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี3--3
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด518-23
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-95-95
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี-1-1
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-137-137
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-115-115
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-104-104
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-99-99
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-130-130
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี4222-64
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี57--57
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี31--31
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี6--6
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด136703-839
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-28-28
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-60-60
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-43-43
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-44-44
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-58-58
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี1514-29
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-46-46
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี9--9
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี39--39
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด63293-356
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี--88
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี--1313
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี--99
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-15-15
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-14-14
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-13-13
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-14-14
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-14-14
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี95-14
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-11-11
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี8--8
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี5--5
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด228630138
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี-1-1
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี-1-1
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-7-7
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-14-14
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-9-9
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-10-10
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-14-14
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-11-11
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี51-6
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี5--5
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี4--4
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1468-82
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-21-21
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-22-22
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-28-28
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-28-28
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-32-32
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-24-24
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี208-28
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี20--20
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี9--9
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด49163-212
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี-1-1
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-3-3
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-8-8
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-6-6
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-8-8
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-14-14
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-10-10
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี47-11
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี12--12
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี6--6
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด2257-79
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-9-9
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-10-10
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-6-6
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-13-13
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-18-18
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-11-11
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี52-7
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี9--9
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี3--3
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1769-86
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-8-8
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-5-5
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-4-4
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-10-10
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-8-8
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-6-6
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี31-4
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี8--8
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี2--2
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1342-55
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี--1515
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี--3131
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี--2525
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-11-11
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-617
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-17-17
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-14-14
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-12-12
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี215-17
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี13--13
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี6--6
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด217572168
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-11-11
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-5-5
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-10-10
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-14-14
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-14-14
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-13-13
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี62-8
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี5--5
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี6--6
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1769-86
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี--1515
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี--66
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี--1717
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-11-11
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-9-9
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-15-15
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-12-12
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-9-9
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-9-9
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี52-7
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี7--7
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี2--2
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด146738119
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-2-2
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-4-4
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี-1-1
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด-7-7
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-27-27
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-30-30
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-39-39
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-22-22
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-23-23
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-29-29
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี2211-33
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี23--23
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี16--16
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด61181-242
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-15-15
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-8-8
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-13-13
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-10-10
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-17-17
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี53-8
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-8-8
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี12--12
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี3--3
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด2074-94
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี--44
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี--1010
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี--44
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-7411
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-12-12
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-16-16
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-7-7
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-10-10
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-8-8
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี73-10
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี12--12
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี5--5
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด246322109
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-11-11
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-7-7
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-15-15
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-11-11
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-7-7
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-12-12
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี31-4
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี10--10
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี4--4
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1764-81
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี-1-1
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-10-10
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-16-16
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-16-16
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-17-17
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-16-16
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-18-18
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี115-16
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี5--5
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี5--5
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด2199-120
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-10-10
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-7-7
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-11-11
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-5-5
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-6-6
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-6-6
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี43-7
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี2--2
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี3--3
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด948-57
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-16-16
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-11-11
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-10-10
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-18-18
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-22-22
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-13-13
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี76-13
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี22--22
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี6--6
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด3596-131
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี--11
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี-11617
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี-31013
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-17623
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี--1717
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-13-13
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-17-17
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-16-16
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-21-21
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-18-18
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี63-9
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี13--13
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี3--3
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด2210950181
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-4-4
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-6-6
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-6-6
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-3-3
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-6-6
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-7-7
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี62-8
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี2--2
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี1--1
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด934-43
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-6-6
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-5-5
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-5-5
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-2-2
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-11-11
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-1-1
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี22-4
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี9--9
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี4--4
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1532-47
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-2-2
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-4-4
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-8-8
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-6-6
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-5-5
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-5-5
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี2--2
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี5--5
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี2--2
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด930-39
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-6-6
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-3-3
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-7-7
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-9-9
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-11-11
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี31-4
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-7-7
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี9--9
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี4--4
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี1--1
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1744-61
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-3-3
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-5-5
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-4-4
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-6-6
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-9-9
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-4-4
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี9--9
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี5--5
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี1--1
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1531-46
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี--11
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี-1-1
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-23-23
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-20-20
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-18-18
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-14-14
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-14-14
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-17-17
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี123-15
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี13--13
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี2--2
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด271101138
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี--1818
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี--1111
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี--1212
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-12113
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-20-20
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-18-18
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-18-18
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-21-21
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-11-11
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี6--6
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี44-8
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี5--5
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1510442161
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-3-3
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-6-6
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-5-5
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-10-10
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-4-4
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-4-4
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี56-11
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี11--11
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี1--1
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1738-55
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี--77
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี--1717
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี--1414
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-17219
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-19-19
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-16-16
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-18-18
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-15-15
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-18-18
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี98-17
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี14--14
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี6--6
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด2911140180
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-40-40
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-73-73
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-71-71
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-78-78
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-76-76
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี3432-66
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-73-73
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี58--58
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี18--18
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด110443-553
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี-1-1
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-8-8
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-25-25
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-20-20
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-17-17
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-15-15
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-11-11
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี164-20
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี16--16
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี8--8
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด40101-141
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-12-12
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-15-15
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-6-6
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-8-8
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-15-15
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-10-10
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี61-7
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี4--4
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี3--3
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1367-80
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-13-13
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-26-26
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-28-28
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-24-24
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-24-24
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-19-19
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี152-17
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี16--16
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี9--9
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด40136-176
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-14-14
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-10-10
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-11-11
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-14-14
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-8-8
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-16-16
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี75-12
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี10--10
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี4--4
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด2178-99
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี-2-2
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-5-5
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-7-7
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-6-6
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-5-5
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-7-7
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี2--2
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี14-5
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี3--3
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี4--4
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1036-46
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี-1-1
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-2-2
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-5-5
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-7-7
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-9-9
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-6-6
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-13-13
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี22-4
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี10--10
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1245-57
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-45-45
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-72-72
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-74-74
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-71-71
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-74-74
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-55-55
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี5119-70
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี56--56
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี27--27
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด134410-544
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี--1616
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี-12627
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี-12930
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-241034
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-37-37
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-26-26
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-27-27
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-42-42
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-29-29
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี2310-33
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี27--27
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี8--8
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด5819781336
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-6-6
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-7-7
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-4-4
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-8-8
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-3-3
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-3-3
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี11-2
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี3--3
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี2--2
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด632-38
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-4-4
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-5-5
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-4-4
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-4-4
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-12-12
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-8-8
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี4--4
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี3--3
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี4--4
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1137-48
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี--1313
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี-11213
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี--88
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-19221
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-18-18
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-14-14
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-20-20
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-35-35
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี118-19
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี21--21
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี23--23
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี4--4
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด4912535209
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี-1-1
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-11-11
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-13-13
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-14-14
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-17-17
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-12-12
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-11-11
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี103-13
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี6--6
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี4--4
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด2082-102
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-14-14
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-6-6
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-11-11
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-11-11
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-14-14
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-15-15
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี31-4
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี6--6
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี1--1
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1072-82
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี--1616
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี--88
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี--1818
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-10313
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-16-16
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-20-20
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-22-22
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-19-19
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-18-18
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี104-14
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี16--16
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี11--11
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด3710945191
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-1-1
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-3-3
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-5-5
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-9-9
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-7-7
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-2-2
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี32-5
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี4--4
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี4--4
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1129-40
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-6-6
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-6-6
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-10-10
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-10-10
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-9-9
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-6-6
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี35-8
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี7--7
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี3--3
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1352-65
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี--99
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี--2828
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี--2626
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-23-23
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-27633
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-18-18
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-30-30
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-24-24
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-36-36
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี176-23
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี20--20
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี7--7
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด4416469277
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-5-5
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-5-5
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-15-15
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-16-16
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-20-20
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-18-18
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี65-11
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี19--19
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี8--8
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด3384-117
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-7-7
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี-1-1
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-5-5
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-6-6
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-13-13
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-10-10
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-12-12
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี34-7
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี8--8
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี3--3
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1458-72
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-8-8
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-5-5
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-5-5
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-10-10
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-8-8
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-10-10
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี63-9
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี11--11
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1749-66
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-5-5
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-7-7
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-8-8
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-6-6
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-9-9
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-5-5
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี14-5
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี7--7
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี4--4
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1244-56
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-2-2
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-2-2
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-4-4
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-3-3
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี1--1
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี1--1
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด211-13
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี--1717
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี--3333
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี--3434
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-26-26
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-131427
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-13-13
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-15-15
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-26-26
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-20-20
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี153-18
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี18--18
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี12--12
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด4511698259
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี--1010
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี--1414
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี-11314
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-11213
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-11-11
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-12-12
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-18-18
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-11-11
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-6-6
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี81-9
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี10--10
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี3--3
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด217139131
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-7-7
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-1-1
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-3-3
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-7-7
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-9-9
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-5-5
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี71-8
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี4--4
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี2--2
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี1--1
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1433-47
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี-1-1
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-12-12
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-7-7
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-5-5
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-6-6
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-9-9
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-7-7
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี7--7
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี71-8
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี10--10
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี2--2
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด2648-74
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-6-6
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-5-5
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-3-3
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-3-3
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-7-7
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-3-3
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี6--6
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี5--5
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี5--5
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1627-43
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี--1717
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี--1515
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี--2525
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-729
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-11-11
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-23-23
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-24-24
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-26-26
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-27-27
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี64-10
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี15--15
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี13--13
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี1--1
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด3512259216
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-1-1
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-3-3
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-2-2
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-3-3
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-3-3
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-4-4
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี1--1
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี4--4
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด516-21
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-3-3
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-2-2
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-2-2
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-1-1
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-2-2
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี1--1
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด110-11
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-50-50
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-72-72
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-72-72
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-76-76
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-92-92
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-72-72
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี1328-41
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี10--10
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี5--5
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด28462-490
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-6-6
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-4-4
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-5-5
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-6-6
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-2-2
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-4-4
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี22-4
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี3--3
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี5--5
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1029-39
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี--55
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี--1414
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี--2828
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี-52833
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-13417
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-21-21
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-17-17
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-27-27
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-35-35
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี117-18
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-26-26
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี23--23
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี24--24
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี4--4
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด6215179292
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-9-9
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-11-11
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-13-13
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-16-16
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-17-17
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-13-13
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี44-8
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี7--7
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี3--3
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1483-97
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 20 ปีขึ้นไป----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 20 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 19 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 18 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 17 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 16 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 14 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 15 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 13 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 12 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 11 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 10 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 8 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 9 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 7 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 6 ปี----
42010273