วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี


2559 2560 2561 2562 2563


ห้องเรียนปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563
ระดับปฐมวัย310323 13317 -6296 -21290 -6
ระดับประถมศึกษา1,041972 -69971 -1950 -21911 -39
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น124122 -2121 -1114 -7112 -2
รวม1,4751,417 -581,409 -81,360 -491,313 -47