วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2559 2560 2561 2562 2563


รายการปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563
ระดับปฐมวัย3,7473,977 2303,869 -1083,513 -3563,546 33
ระดับประถมศึกษา14,93114,854 -7714,778 -7614,811 3314,568 -243
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2,2912,222 -692,014 -2081,884 -1301,768 -116
รวม20,96921,053 8420,661 -39220,208 -45319,882 -326
ห้องเรียน1,4751,417 -581,409 -81,360 -491,313 -47