ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

เพศจำนวน
ชาย29
หญิง56
รวม85

ในโรงเรียน

เพศจำนวน
ชาย526
หญิง1149
รวม1675

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3
ผู้อำนวยการกลุ่ม6
ศึกษานิเทศก์14
นักจัดการงานทั่วไป3
เจ้าพนักงานธุรการ5
นักประชาสัมพันธ์1
นักวิชาการเงินและบัญชี6
นักวิชาการพัสดุ1
นักทรัพยากรบุคคล8
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์2
นักวิชาการศึกษา7
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1
ลูกจ้างประจำ9
ลูกจ้างชั่วคราว12
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม3
พนักงานราชการ2
รวม85

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน135
รองผู้อำนวยการโรงเรียน7
ครู1,004
ครูผู้ช่วย200
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)41
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)8
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)2
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)20
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)27
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)52
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)138
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)55
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)55
รวม1,744

ในสำนักงาน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ0
เชี่ยวชาญ3
ชำนาญการพิเศษ29
ชำนาญการ23
ปฏิบัติงาน2
ชำนาญงาน4
อาวุโส0
ไม่มีวิทยฐานะ24
รวม85

ในโรงเรียน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ0
เชี่ยวชาญ2
ชำนาญการพิเศษ742
ชำนาญการ149
ปฏิบัติงาน36
ชำนาญงาน4
อาวุโส1
ไม่มีวิทยฐานะ685
รวม1619

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก5
ปริญญาโท28
ปริญญาตรี42
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา9
รวม85

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก57
ปริญญาโท436
ปริญญาตรี1106
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า27
ต่ำกว่าอนุปริญญา75
รวม1701

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา