ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

เพศจำนวน
ชาย26
หญิง51
รวม77

ในโรงเรียน

เพศจำนวน
ชาย505
หญิง1118
รวม1623

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2
ผู้อำนวยการกลุ่ม6
ศึกษานิเทศก์13
นักจัดการงานทั่วไป3
เจ้าพนักงานธุรการ5
นักประชาสัมพันธ์1
นักวิชาการเงินและบัญชี5
นักวิชาการพัสดุ1
นักทรัพยากรบุคคล9
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1
นักวิชาการศึกษา4
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1
ลูกจ้างประจำ9
ลูกจ้างชั่วคราว12
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม2
พนักงานราชการ2
รวม77

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ตำแหน่งนี้ไม่มีในระบบ (ค้นหา/แก้ไข)1
ผู้อำนวยการโรงเรียน127
รองผู้อำนวยการโรงเรียน9
ครู958
ครูผู้ช่วย212
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)41
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)8
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)20
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)27
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)51
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)138
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)55
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)55
รวม1,703

ในสำนักงาน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ0
เชี่ยวชาญ2
ชำนาญการพิเศษ25
ชำนาญการ20
ปฏิบัติงาน2
ชำนาญงาน4
อาวุโส0
ไม่มีวิทยฐานะ24
รวม77

ในโรงเรียน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ2
เชี่ยวชาญ2
ชำนาญการพิเศษ701
ชำนาญการ141
ปฏิบัติงาน36
ชำนาญงาน4
อาวุโส1
ไม่มีวิทยฐานะ691
รวม1578

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก2
ปริญญาโท27
ปริญญาตรี38
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา9
รวม77

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก54
ปริญญาโท418
ปริญญาตรี1076
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า27
ต่ำกว่าอนุปริญญา75
รวม1650

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา