ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

80

เพศชาย 28 /35%
เพศหญิง 52 /65%

ในโรงเรียน

1,600

เพศชาย 489 /31%
เพศหญิง 1111 /69%

ในสำนักงาน

80

ศึกษานิเทศก์12 /15%
ลูกจ้างชั่วคราว10 /13%
ลูกจ้างประจำ9 /11%
นักทรัพยากรบุคคล9 /11%
เจ้าพนักงานธุรการ7 /9%
ผู้อำนวยการกลุ่ม6 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี5 /6%
นักวิชาการศึกษา5 /6%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม2 /3%
พนักงานราชการ2 /3%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1 /1%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%

ในโรงเรียน

1,667

ครู930 /56%
ครูผู้ช่วย217 /13%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)137 /8%
ผู้อำนวยการโรงเรียน117 /7%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)52 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)49 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)48 /3%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)44 /3%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)27 /2%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)21 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน15 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)8 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

80

ชำนาญการพิเศษ27 /34%
ไม่มีวิทยฐานะ23 /29%
ชำนาญการ20 /25%
ชำนาญงาน4 /5%
ปฏิบัติงาน4 /5%
เชี่ยวชาญ2 /3%

ในโรงเรียน

1,667

ไม่มีวิทยฐานะ723 /43%
ชำนาญการพิเศษ653 /39%
ชำนาญการ149 /9%
53 /3%
38 /2%
ปฏิบัติงาน34 /2%
เชี่ยวชาญพิเศษ11 /1%
ชำนาญงาน4 /0%
เชี่ยวชาญ1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

80

ปริญญาตรี40 /50%
ปริญญาโท29 /36%
ต่ำกว่าอนุปริญญา9 /11%
ปริญญาเอก1 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

1,667

ปริญญาตรี1066 /64%
ปริญญาโท411 /25%
ต่ำกว่าอนุปริญญา75 /4%
ปริญญาเอก50 /3%
38 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า26 /2%
1 /0%

ในสำนักงาน

6

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย สายรุ่ง  ปลั่งกลางผู้บริหารการศึกษา
2นาย พิชัย  คตชะมาตย์กลุ่มอำนวยการ
3นาง วัฒนาพร  แพงศรีกลุ่มบริหารงานบุคคล
4นาง จันทร์เพ็ญ  ปุญนุวงศ์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
5นาย ธงชัย  โกมลไสยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
6นาง นัจรีภรณ์  ทุมสงครามกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

ในโรงเรียน

93

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง หนูเอื้อ อัศวรัตนกุลบ้านกกดู่
2นาง จรัสศรี บุตรเตบ้านกกดู่
3นาย ประทีป ผางสง่าบ้านกกดู่
4นาง ดาราวรรณ วิจิตรจันทร์บ้านห้วยกระทิง
5นาง ธัญธร ศิลาเกษเมืองเลย
6นาง อุบล แก้ววงษาเมืองเลย
7นาง อุดมรัตน์ พรมสอนเมืองเลย
8นางสาว พลนุช พุ่มไสวเมืองเลย
9นาง เอกศิลป์ สิงห์เสนาเมืองเลย
10นาง วิมลฤดี กุลอรรฆย์เมืองเลย
11นาย สุเขต โกมลไสยอนุบาลเลย
12นาง วราภรณ์ บัวชุมบ้านก้างปลา
13นาง คำปลิว ยางวิเศษบ้านโป่ง
14นาง ฟองจันทร์ ศิริเพชรบ้านนาแขม
15นาย วรรัตน์ บุตรธรรมบ้านวังยาว
16นาง กณิศนันท์ ชมเชยบ้านติ้วน้อย
17นาง ประไพ รามศิริบ้านกกชุมแสง
18นาง สมพร รามศิริบ้านป่าข้าวหลาม
19นาง กาญจนา กันหาอาจชุมชนบ้านนาอ้อ
20นาง อรอุมา แสงคำชุมชนบ้านนาอ้อ
21นาง พิสดา อินทจันทร์ชุมชนบ้านนาอ้อ
22นาง สุปราณี แสนนางชนบ้านท่ามะนาว
23นาย สุบรรณ ธรรมกุลบ้านแหล่งควาย
24นาง หอมไกร มีมะจำบ้านเพียซำพุวิทยา
25นาง ลำพูน เทพนาทิมบ้านเพียซำพุวิทยา
26นาง บรรจง สมานฉันท์บ้านสูบ
27นาง วันทนีย์ ดวงศรีบ้านสูบ
28นาย สังหาร ระนาจบ้านหนองดอกบัว
29นางสาว วิจิตร แก้วดวงดีบ้านสะอาดลายเหนือ
30นาย สุริยา หงษ์เวียงบ้านห้วยสีเสียด
31นาย นิพนธ์ แสนนางชนบ้านน้ำภู
32นาง จิตรวรรณ เรืองเลิศฤทธิ์บ้านน้ำภู
33นาง สารภี บุตรดีสุวรรณบ้านน้ำภู
34นาง สุมาลัย โคกพุ่มบ้านนาโคก
35นาง เนตรชนก จารุศุภโชคบ้านโพนป่าแดง
36นาง วิมลนิตย์ ธรรมกุลบ้านน้ำคิว
37นาง ปณิดา พรมศิริบ้านน้ำคิว
38นาย มงคล ชูทิพย์บ้านกอไร่ใหญ่
39นาง ผ่องศรี ธรรมจินโณบ้านท่าสวรรค์
40นาง บุญน้อม สมพรชุมชนบ้านท่าสะอาด
41นาย สนธยา พันชะโกชุมชนบ้านนาด้วง
42นาย บุญชวน ศรีเพชรชุมชนบ้านนาด้วง
43นาง วิไลวรรณ สมบัติกำไรชุมชนบ้านนาด้วง
44นาง สุดารัตน์ พงศ์สัมพันธ์ชุมชนบ้านนาด้วง
45นาย ชัยภูษิต พงศ์สัมพันธ์ชุมชนบ้านนาด้วง
46นาง ประยูรศรี บำรุงภักดีชุมชนบ้านนาด้วง
47นาง นรินทร์ โสระสิงห์ชุมชนบ้านนาด้วง
48นาย กมล วรรณทองสุขบ้านแก้วเมธี
49นาย ชาญชัย สิงห์สุวรรณบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
50นาย อุทัย เทพนาทีบ้านห้วยตาด
51นาง นิศากร ไชยคุณบ้านห้วยตาด
52นาง สุปราณี ทองดีชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
53นางสาว เทียมจันทร์ สาลาสุตาบ้านตาดซ้อ
54นาง ศริญญา วงษ์ลาบ้านหินตั้ง
55นาง เกษรา บับภาสังข์อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
56นาย สรศักดิ์ โสวรรณาอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
57นาย สายันต์ โจทกราชอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
58นาง อัญญาณี สุขผุยบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
59นาย พานิชย์ ทุมมาลาบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
60นาย จินดา วงศ์ลาบ้านสงเปือย
61นาง ชื่นจิตร พุ่มไพจิตรบ้านสงเปือย
62นาย ภมร สีลารักษ์บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
63นาง บุณญรัศม์ แก้ววงษาบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
64นาง สุรัสวดี สีลารักษ์บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
65นาย ศิริพงษ์ ดวงดีบ้านห้วยพอด
66นาง ศศิธร สอนพรมบ้านห้วยพอด
67นาย สำเนียง ทุยาติโกชุมชนบ้านนาบอน
68นาย เทอดศักดิ์ ทองดีบ้านโพน
69นาย ขยาย บาตะศรีบ้านนาซ่าว
70นาง ศรีสมพร ทุยาติโกบ้านนาซ่าว
71นาย สมเจตน์ กิตติกูลผลบ้านอุมุง
72นาง กัญจน์ณัฏฐ์ พิมพ์ปุ้ยเพียงหลวง 18
73นาย นิโรจน์ เพียสังกะบ้านคกงิ้ว
74นาย วิโรจน์ สมวันบ้านคกงิ้ว
75นาง มนิสา ตาขำบ้านปางคอม
76นาย บุญทัน มังบู่แว่นบ้านคอนสา
77นาง ปัน บุญบุตตะบ้านคกไผ่
78นาง จรรยาลักษณ์ วังคีรีบ้านห้วยบ่อซืน
79นาง นิตยา แก้วยาศรีบ้านวังผา
80นาง แวววรรณ สารีพิมพ์บ้านปากเนียม
81นาย บุญรัก สารีพิมพ์บ้านปากเนียม
82นาย สมบูรณ์ วิปัตทุมบ้านหาดคัมภีร์
83นาย สมจิตร เกตุลาบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
84นาง ชมัยพร แก้วยาศรีบ้านร่องไผ่
85นาย สันติ วังคีรีบ้านยาง
86นาง พิมพ์สมัย ราชโยธาบ้านท่าลี่
87นาย สมศักดิ์ ขันทะคีรีบ้านน้ำแคม
88นาย สมชาย สาวิสัยบ้านน้ำแคม
89นาง วัฒนา ตาปราบชุมชนบ้านปากห้วย
90นาย ภาคภูมิ นอแสงศรีบ้านหนองปกติ
91นาง วัลลภา เคนดาบ้านนากระเซ็ง
92นาง แสงวัน ทองทิพย์ชุมชนบ้านอาฮี
93นาย มะณี อินธิรักษ์ชุมชนบ้านอาฮี