ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

80

เพศชาย 28 /35%
เพศหญิง 52 /65%

ในโรงเรียน

1,600

เพศชาย 489 /31%
เพศหญิง 1111 /69%

ในสำนักงาน

80

ศึกษานิเทศก์12 /15%
ลูกจ้างชั่วคราว10 /13%
ลูกจ้างประจำ9 /11%
นักทรัพยากรบุคคล9 /11%
เจ้าพนักงานธุรการ7 /9%
ผู้อำนวยการกลุ่ม6 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี5 /6%
นักวิชาการศึกษา5 /6%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม2 /3%
พนักงานราชการ2 /3%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1 /1%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%

ในโรงเรียน

1,667

ครู930 /56%
ครูผู้ช่วย217 /13%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)137 /8%
ผู้อำนวยการโรงเรียน117 /7%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)52 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)49 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)48 /3%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)44 /3%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)27 /2%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)21 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน15 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)8 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

80

ชำนาญการพิเศษ27 /34%
ไม่มีวิทยฐานะ23 /29%
ชำนาญการ20 /25%
ชำนาญงาน4 /5%
ปฏิบัติงาน4 /5%
เชี่ยวชาญ2 /3%

ในโรงเรียน

1,667

ไม่มีวิทยฐานะ723 /43%
ชำนาญการพิเศษ653 /39%
ชำนาญการ149 /9%
53 /3%
38 /2%
ปฏิบัติงาน34 /2%
เชี่ยวชาญพิเศษ11 /1%
ชำนาญงาน4 /0%
เชี่ยวชาญ1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

80

ปริญญาตรี40 /50%
ปริญญาโท29 /36%
ต่ำกว่าอนุปริญญา9 /11%
ปริญญาเอก1 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

1,667

ปริญญาตรี1066 /64%
ปริญญาโท411 /25%
ต่ำกว่าอนุปริญญา75 /4%
ปริญญาเอก50 /3%
38 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า26 /2%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

12

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง นงลักษณ์ วัฒนวงษ์คีรีบ้านนาโป่ง
2นาง จีรพรรณ ติดมาบ้านติ้วน้อย
3นาง ประดิษฐ์ เวียงสมุทรบ้านวังแคน
4นาย สนิท โสมาศรีบ้านท่าสวรรค์
5นาง ประพิมพ์พันธ์ บุตรเตบ้านท่าสวรรค์
6นาย พีระศักดิ์ โสประดิษฐ์บ้านท่าสวรรค์
7นาย สุวิทย์ วงศ์ป้องบ้านท่าสวรรค์
8นาย ณรงค์ บุญคำบ้านห้วยหินขาว
9นาง วันดี โปรถนัดบ้านยาง
10นาง เครือวัลย์ เนรมิตพาณิชย์บ้านยาง
11นาย ฉัน บุญมากบ้านยาง
12นาย ชัชวาล ตัญญาภักดิ์บ้านแก่งม่วง