ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

80

เพศชาย 28 /35%
เพศหญิง 52 /65%

ในโรงเรียน

1,599

เพศชาย 492 /31%
เพศหญิง 1107 /69%

ในสำนักงาน

82

ศึกษานิเทศก์12 /15%
ลูกจ้างชั่วคราว10 /12%
ลูกจ้างประจำ9 /11%
นักทรัพยากรบุคคล9 /11%
เจ้าพนักงานธุรการ7 /9%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /7%
ผู้อำนวยการกลุ่ม5 /6%
นักวิชาการศึกษา5 /6%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม2 /2%
พนักงานราชการ2 /2%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1 /1%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นิติกร1 /1%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 /1%

ในโรงเรียน

1,665

ครู933 /56%
ครูผู้ช่วย207 /12%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)134 /8%
ผู้อำนวยการโรงเรียน125 /8%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)51 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)51 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)48 /3%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)44 /3%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)27 /2%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)21 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน14 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)8 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

82

ชำนาญการพิเศษ26 /32%
ไม่มีวิทยฐานะ23 /28%
ชำนาญการ21 /26%
ชำนาญงาน4 /5%
ปฏิบัติงาน4 /5%
เชี่ยวชาญ2 /2%
2 /2%

ในโรงเรียน

1,665

ไม่มีวิทยฐานะ725 /44%
ชำนาญการพิเศษ652 /39%
ชำนาญการ154 /9%
46 /3%
39 /2%
ปฏิบัติงาน33 /2%
เชี่ยวชาญพิเศษ10 /1%
ชำนาญงาน4 /0%
เชี่ยวชาญ1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

82

ปริญญาตรี40 /49%
ปริญญาโท29 /35%
ต่ำกว่าอนุปริญญา9 /11%
2 /2%
ปริญญาเอก1 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

1,665

ปริญญาตรี1060 /64%
ปริญญาโท419 /25%
ต่ำกว่าอนุปริญญา74 /4%
ปริญญาเอก46 /3%
39 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า26 /2%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

7

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง จีรพรรณ ติดมาบ้านติ้วน้อย
2นาง ประดิษฐ์ เวียงสมุทรบ้านวังแคน
3นาย สนิท โสมาศรีบ้านท่าสวรรค์
4นาง ประพิมพ์พันธ์ บุตรเตบ้านท่าสวรรค์
5นาย พีระศักดิ์ โสประดิษฐ์บ้านท่าสวรรค์
6นาย สุวิทย์ วงศ์ป้องบ้านท่าสวรรค์
7นาย ณรงค์ บุญคำบ้านห้วยหินขาว