ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

เพศจำนวน
ชาย26
หญิง51
รวม77

ในโรงเรียน

เพศจำนวน
ชาย505
หญิง1118
รวม1623

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2
ผู้อำนวยการกลุ่ม6
ศึกษานิเทศก์13
นักจัดการงานทั่วไป3
เจ้าพนักงานธุรการ5
นักประชาสัมพันธ์1
นักวิชาการเงินและบัญชี5
นักวิชาการพัสดุ1
นักทรัพยากรบุคคล9
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1
นักวิชาการศึกษา4
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1
ลูกจ้างประจำ9
ลูกจ้างชั่วคราว12
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม2
พนักงานราชการ2
รวม77

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ตำแหน่งนี้ไม่มีในระบบ (ค้นหา/แก้ไข)1
ผู้อำนวยการโรงเรียน127
รองผู้อำนวยการโรงเรียน9
ครู958
ครูผู้ช่วย212
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)41
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)8
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)20
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)27
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)51
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)138
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)55
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)55
รวม1,703

ในสำนักงาน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ0
เชี่ยวชาญ2
ชำนาญการพิเศษ25
ชำนาญการ20
ปฏิบัติงาน2
ชำนาญงาน4
อาวุโส0
ไม่มีวิทยฐานะ24
รวม77

ในโรงเรียน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ2
เชี่ยวชาญ2
ชำนาญการพิเศษ701
ชำนาญการ141
ปฏิบัติงาน36
ชำนาญงาน4
อาวุโส1
ไม่มีวิทยฐานะ691
รวม1578

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก2
ปริญญาโท27
ปริญญาตรี38
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา9
รวม77

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก54
ปริญญาโท418
ปริญญาตรี1076
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า27
ต่ำกว่าอนุปริญญา75
รวม1650

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง นิเวศ จันทร์สว่างบ้านตูบโกบ
2นาย แพง ลุนาหาบ้านกกดู่
3นาง ณิชากร พลเวียงบ้านก้างปลา
4นาย บุญมา นุตทะบัติบ้านห้วยทราย
5นาง วิมลรัตน์ อุตสาหะบ้านห้วยทราย
6นาง วิยะดา พักเท่าบ้านห้วยทราย
7นาง สมร พลพันธุ์บ้านนาแขม
8นาย สงบ พลพันธุ์บ้านนาแขม
9นาย กิติพงษ์ สาวิสัยบ้านหนองหญ้าไซ
10นาง นงลักษณ์ วัฒนวงษ์คีรีบ้านนาโป่ง
11นาง จีรพรรณ ติดมาบ้านติ้วน้อย
12นาง ธิติวัน รัตนพันธ์บ้านสูบ
13นาง ประดิษฐ์ เวียงสมุทรบ้านวังแคน
14นาง เสาวลักษณ์ สีหะวงศ์บ้านสะอาดลายเหนือ
15นาย ประสงค์ สมอออนบ้านห้วยลวงไซ
16นาง ประกอบ ติสวัสดิ์บ้านห้วยลวงไซ
17นาย สุรชัย แสนประสิทธิ์ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
18นาง สุปราณี วิไลลักษณ์บ้านนาโคก
19นาย พีระ ศรีชมพลบ้านนาโคก
20นาง สดสี ชาคำรุณบ้านวังโป่งท่าวังแคน
21นาง จันศรี สุวรรณไกรษรบ้านวังโป่งท่าวังแคน
22นาง สกุลทิพย์ เพชรดีบ้านวังโป่งท่าวังแคน
23นาง จุฑามาศ วังธรรมบ้านน้ำคิว
24นาย เชษฐพงษ์ ถิ่นวัลย์บ้านภูสวรรค์
25นาย สุวิทย์ วงศ์ป้องบ้านท่าสวรรค์
26นาย สนิท โสมาศรีบ้านท่าสวรรค์
27นาง ประพิมพ์พันธ์ บุตรเตบ้านท่าสวรรค์
28นาย พีระศักดิ์ โสประดิษฐ์บ้านท่าสวรรค์
29นาง บัญญัติ หยองเอ่นบ้านนาดอกคำ
30นาย พงษ์ศักดิ์ วิชัยบ้านนาดอกคำ
31นาง โสภา สารศรีบ้านนาดอกคำ
32นาย ไพรัตน์ ปรุงพณิชย์บ้านห้วยตาด
33นาง สุไกร มุ่งกั้นกลางบ้านห้วยตาด
34นาย สุภศักดิ์ ราชโยธาบ้านห้วยตาด
35นาย ประยงค์ วงษ์ดีชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
36นาย สำเนียง ศรีบุรินทร์บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
37นาง ยิ้มลักษณ์ ศรพรหมบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
38นาง บุญโชค คำนามะบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
39นาง จารุณี จันทร์สว่างบ้านสงเปือย
40นาย ประจักร์ มูลถวิลบ้านสงเปือย
41นาย นพรัตน์ วิชาเครื่องบ้านธาตุวิทยา
42นาง สุมัทยา โสวรรณาชุมชนบ้านนาบอน
43นาย อดิเทพ ทาเชาว์บ้านใหม่
44นาง วราภรณ์ กางเสนาบ้านแก่งมี้
45นาง ละมิตร บาตะศรีบ้านนาซ่าว
46นางสาว ประกาย พรมมาวันนาบ้านนาซ่าว
47นาง ภัททิรา จิตรตั้งตรงห้วยซวกคกเลาใต้
48นาย ธนาเทพ ชาวไทยบ้านอุมุง
49นาย อุทิตย์ ทุมมาลาบ้านน้ำพร
50นาง สุนทรี ผาลีบ้านแก่งปลาปก
51นาย ประทีป ดอนนอกชุมชนบ้านปากชม
52นาย เกี่ยน สุวรรณเกษีบ้านห้วยบ่อซืน
53นาย อนุศาสน์ ป้องศิริบ้านห้วยบ่อซืน
54นาง บุษบา จันทาตีดบ้านสงาว
55นาย ธีรวัฒน์ บาบุญบ้านปากปัด
56นาง พรรณเพ็ญ กันตะบุตรบ้านห้วยพิชัย
57นาย ณรงค์ บุญคำบ้านห้วยหินขาว
58นาง วันดี โปรถนัดบ้านยาง
59นาง เครือวัลย์ เนรมิตพาณิชย์บ้านยาง
60นาย ฉัน บุญมากบ้านยาง
61นาย ชัชวาล ตัญญาภักดิ์บ้านแก่งม่วง
62นาง เยาวภา พิลาคุณชุมชนบ้านปากห้วย
63นาง โอกาส พันธบัวศรีบ้านหนองผือ
64นาง ลัตติกาณ์ แสงเสนชุมชนบ้านอาฮี