ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

80

เพศชาย 28 /35%
เพศหญิง 52 /65%

ในโรงเรียน

1,599

เพศชาย 489 /31%
เพศหญิง 1110 /69%

ในสำนักงาน

81

ศึกษานิเทศก์13 /16%
ลูกจ้างชั่วคราว12 /15%
ลูกจ้างประจำ9 /11%
นักทรัพยากรบุคคล9 /11%
ผู้อำนวยการกลุ่ม6 /7%
เจ้าพนักงานธุรการ5 /6%
นักวิชาการเงินและบัญชี5 /6%
นักวิชาการศึกษา5 /6%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม2 /2%
พนักงานราชการ2 /2%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1 /1%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%

ในโรงเรียน

1,686

ครู942 /56%
ครูผู้ช่วย216 /13%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)137 /8%
ผู้อำนวยการโรงเรียน124 /7%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)54 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)53 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)50 /3%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)42 /2%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)27 /2%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)19 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน12 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)8 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

81

ชำนาญการพิเศษ28 /35%
ไม่มีวิทยฐานะ24 /30%
ชำนาญการ20 /25%
ชำนาญงาน4 /5%
เชี่ยวชาญ2 /2%
ปฏิบัติงาน2 /2%
1 /1%

ในโรงเรียน

1,686

ไม่มีวิทยฐานะ695 /41%
ชำนาญการพิเศษ675 /40%
ชำนาญการ143 /8%
69 /4%
59 /3%
ปฏิบัติงาน36 /2%
ชำนาญงาน4 /0%
เชี่ยวชาญ2 /0%
เชี่ยวชาญพิเศษ2 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

81

ปริญญาตรี39 /48%
ปริญญาโท30 /37%
ต่ำกว่าอนุปริญญา9 /11%
ปริญญาเอก1 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%
1 /1%

ในโรงเรียน

1,686

ปริญญาตรี1066 /63%
ปริญญาโท407 /24%
ต่ำกว่าอนุปริญญา77 /5%
59 /3%
ปริญญาเอก51 /3%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า25 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

4

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง สุภาลี  วัฒน์ศรีธานังกลุ่มอำนวยการ
2นาง ปัทมา  สิมพลากลุ่มบริหารงานบุคคล
3นาง สุชาดา  กองสิงห์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4นาง มยุรี  ปลั่งกลางกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ในโรงเรียน

79

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง สุมาลี พลมุขบ้านตูบโกบ
2นาย สมิง ศรีสุทรบ้านตูบโกบ
3นาย สุพจน์ นาเลาห์บ้านกกทอง
4นางสาว ทศพร มงคลวัจน์เมืองเลย
5นาง นรากร แก้วสุวรรณเมืองเลย
6นางสาว รัชนีกร โสมาศรีเมืองเลย
7นาง สกลสินธุ์ พลเพชรเมืองเลย
8นางสาว เยาวลักษณ์ อาจแก้วเมืองเลย
9นาง พัฒนาพร บุญชูเมืองเลย
10นาง นงพงา ไชยแสงอนุบาลเลย
11นาง ศุภลักษณ์ ชมภูบุตรอนุบาลเลย
12นาย สมัย วันนาบ้านห้วยทราย
13นาง จันทร์เพ็ญ สีหานาถบ้านนาแขม
14นาง กนกกร บุญเติมบ้านห้วยโตก
15นาย คำตัน รามศิริบ้านกกชุมแสง
16นาง อนุชิดา ลากูลชุมชนบ้านนาอ้อ
17นาย วรดิษฐ์ ดาวงษาชุมชนบ้านนาอ้อ
18นาย วีรศักดิ์ คลังชำนาญบ้านเพียซำพุวิทยา
19นาย วิโรจน์ โคตรชนะบ้านสูบ
20นาง ทัศนีย์ สุวรรณเกษีบ้านสูบ
21นาง มยุรา คำภากุมบ้านสะอาดลายเหนือ
22นาง จิมราญ สุพรหมอินทร์บ้านน้ำภู
23นาง สุพรรณี ทองปลิวบ้านน้ำภู
24นาง ไพสิน พิชัยบ้านนาโคก
25นาง วิยะดา อุทาทิศบ้านนาโคก
26นาง รำยอง สุขสบายบ้านนาโคก
27นาย เหลาทอง ศรีวิเศษบ้านปากหมาก
28นาง ลลิตา เฉลิมรัตน์บ้านเสี้ยว
29นาง สุชาดา พงศ์สัมพันธ์บ้านน้ำคิว
30นาง วาสนา จันทะฟองชุมชนบ้านนาด้วง
31นาง พีระวรรณ วรรณทองสุขบ้านแก้วเมธี
32นาย อุดม โสภารักษ์บ้านแก้วเมธี
33นาง อำนวย ศรีเหลาบ้านนาดอกคำ
34นาง สะอาด บุตรเตบ้านโพนสว่างวังเย็น
35นางสาว สุวรรณ์ ทองมาบ้านห้วยตาด
36นาย เริงศักดิ์ ปางชาติบ้านนาป่าหนาด
37นาง สายตะใบ ละตาบ้านนาเบน
38นาย วุฒิชัย บุดดาบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
39นาง สังวาลย์ ภาระหันต์บ้านแสนสำราญ
40นาย ธนูศิลป์ มูลถวิลย์บ้านแสนสำราญ
41นาย สมชาย คำพิมพ์อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
42นาง วาสนา วงษ์วชิรโชติอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
43นางสาว วัชรี สมวันอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
44นาย อดิศักดิ์ มีบุญบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
45นาง ขนิษฐา ยายืนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
46นาย สุพล แก้ววงษาบ้านสงเปือย
47นาง สุดารัตน์ ผิวแดงบ้านสงเปือย
48นาง อาทิตย์ บุญพามาบ้านธาตุวิทยา
49นาง สุวิตา หงษาบ้านโพน
50นาง พิราวรรณ รัตนชัยบ้านใหม่
51นาง ภาลุมาศ สาลาสุตาบ้านใหม่
52นาง ถวิลย์ ตันทองบ้านนาซ่าว
53นางสาว นนฑริกานต์ นันทะผาบ้านคกเลา
54นาย ประวิทย์ ตันทองบ้านหาดทรายขาวผามุม
55นาง ภัทรกุล หล้าพันธ์บ้านหาดทรายขาวผามุม
56นาย พิสิฐศักดิ์ บัวก่ำบ้านคอนสา
57นาย โกวิทย์ ปราบพาลชุมชนบ้านปากชม
58นาง สุภาพ มาดีชุมชนบ้านปากชม
59นาง พัชนี ปราบพาลชุมชนบ้านปากชม
60นาง ณัฐนิดา สุจินพรัหมชุมชนบ้านปากชม
61นาง สุมาภรณ์ พุทธทองศรีชุมชนบ้านปากชม
62นาง บุปผา โคตรวงษาบ้านนาค้อ
63นาย สุริโย มีบุบ้านคกไผ่
64นาย สุเทพ ทนุราชบ้านปากเนียม
65นาง อ้อยนา เลไทยบ้านปากปัด
66นาย สมัคร วันทองสังข์บ้านห้วยพิชัย
67นาง จิตราวดี พานิชบ้านหาดคัมภีร์
68นาง ยุคุณธร วิปัตทุมบ้านหาดคัมภีร์
69นาย ชาญนนท์ วินากรบ้านห้วยไค้
70นาย นิคสัน ทองทิพย์บ้านยาง
71นาง สิริลักษณ์ อินทร์พินิจบ้านท่าลี่
72นาง ประภาพรรณ กาญจนโกมลบ้านท่าลี่
73นาย กองสิน อ่อนวาดบ้านท่าลี่
74นาง อนงรักษ์ สอนพงษ์บ้านท่าลี่
75นาง สราวดี พาขุนทดชุมชนบ้านปากห้วย
76นาย ธนาวุฒิ สุขศรีงามชุมชนบ้านปากห้วย
77นาง ประครอง เทพน้อยบ้านนากระเซ็ง
78นาย มาโนชญ์ เขียนสีอ่อนชุมชนบ้านอาฮี
79นาย อนันท์ สิมลาชุมชนบ้านอาฮี