ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

80

เพศชาย 28 /35%
เพศหญิง 52 /65%

ในโรงเรียน

1,599

เพศชาย 491 /31%
เพศหญิง 1108 /69%

ในสำนักงาน

80

ศึกษานิเทศก์12 /15%
ลูกจ้างชั่วคราว10 /13%
ลูกจ้างประจำ9 /11%
นักทรัพยากรบุคคล9 /11%
เจ้าพนักงานธุรการ7 /9%
ผู้อำนวยการกลุ่ม6 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี5 /6%
นักวิชาการศึกษา5 /6%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม2 /3%
พนักงานราชการ2 /3%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1 /1%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%

ในโรงเรียน

1,667

ครู932 /56%
ครูผู้ช่วย210 /13%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)136 /8%
ผู้อำนวยการโรงเรียน122 /7%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)51 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)51 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)48 /3%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)44 /3%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)27 /2%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)21 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน15 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)8 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

80

ชำนาญการพิเศษ27 /34%
ไม่มีวิทยฐานะ23 /29%
ชำนาญการ20 /25%
ชำนาญงาน4 /5%
ปฏิบัติงาน4 /5%
เชี่ยวชาญ2 /3%

ในโรงเรียน

1,667

ไม่มีวิทยฐานะ724 /43%
ชำนาญการพิเศษ652 /39%
ชำนาญการ154 /9%
46 /3%
39 /2%
ปฏิบัติงาน34 /2%
เชี่ยวชาญพิเศษ12 /1%
ชำนาญงาน4 /0%
เชี่ยวชาญ1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

80

ปริญญาตรี40 /50%
ปริญญาโท29 /36%
ต่ำกว่าอนุปริญญา9 /11%
ปริญญาเอก1 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

1,667

ปริญญาตรี1064 /64%
ปริญญาโท413 /25%
ต่ำกว่าอนุปริญญา74 /4%
ปริญญาเอก49 /3%
39 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า27 /2%
1 /0%

ในสำนักงาน

6

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย สายรุ่ง  ปลั่งกลางผู้บริหารการศึกษา
2นาย พิชัย  คตชะมาตย์กลุ่มอำนวยการ
3นาง วัฒนาพร  แพงศรีกลุ่มบริหารงานบุคคล
4นาง จันทร์เพ็ญ  ปุญนุวงศ์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
5นาย ธงชัย  โกมลไสยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
6นาง นัจรีภรณ์  ทุมสงครามกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

ในโรงเรียน

92

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย ประทีป ผางสง่าบ้านกกดู่
2นาง หนูเอื้อ อัศวรัตนกุลบ้านกกดู่
3นาง จรัสศรี บุตรเตบ้านกกดู่
4นาง ดาราวรรณ วิจิตรจันทร์บ้านห้วยกระทิง
5นาง อุบล แก้ววงษาเมืองเลย
6นาง อุดมรัตน์ พรมสอนเมืองเลย
7นางสาว พลนุช พุ่มไสวเมืองเลย
8นาง เอกศิลป์ สิงห์เสนาเมืองเลย
9นาง วิมลฤดี กุลอรรฆย์เมืองเลย
10นาง ธัญธร ศิลาเกษเมืองเลย
11นาย สุเขต โกมลไสยอนุบาลเลย
12นาง วราภรณ์ บัวชุมบ้านก้างปลา
13นาง คำปลิว ยางวิเศษบ้านโป่ง
14นาง ฟองจันทร์ ศิริเพชรบ้านนาแขม
15นาย วรรัตน์ บุตรธรรมบ้านวังยาว
16นาง กณิศนันท์ ชมเชยบ้านติ้วน้อย
17นาง ประไพ รามศิริบ้านกกชุมแสง
18นาง สมพร รามศิริบ้านป่าข้าวหลาม
19นาง พิสดา อินทจันทร์ชุมชนบ้านนาอ้อ
20นาง กาญจนา กันหาอาจชุมชนบ้านนาอ้อ
21นาง อรอุมา แสงคำชุมชนบ้านนาอ้อ
22นาง สุปราณี แสนนางชนบ้านท่ามะนาว
23นาย สุบรรณ ธรรมกุลบ้านแหล่งควาย
24นาง หอมไกร มีมะจำบ้านเพียซำพุวิทยา
25นาง ลำพูน เทพนาทิมบ้านเพียซำพุวิทยา
26นาง บรรจง สมานฉันท์บ้านสูบ
27นาง วันทนีย์ ดวงศรีบ้านสูบ
28นาย สังหาร ระนาจบ้านหนองดอกบัว
29นางสาว วิจิตร แก้วดวงดีบ้านสะอาดลายเหนือ
30นาย สุริยา หงษ์เวียงบ้านห้วยสีเสียด
31นาย นิพนธ์ แสนนางชนบ้านน้ำภู
32นาง สารภี บุตรดีสุวรรณบ้านน้ำภู
33นาง จิตรวรรณ เรืองเลิศฤทธิ์บ้านน้ำภู
34นาง สุมาลัย โคกพุ่มบ้านนาโคก
35นาง เนตรชนก จารุศุภโชคบ้านโพนป่าแดง
36นาง ปณิดา พรมศิริบ้านน้ำคิว
37นาง วิมลนิตย์ ธรรมกุลบ้านน้ำคิว
38นาย มงคล ชูทิพย์บ้านกอไร่ใหญ่
39นาง ผ่องศรี ธรรมจินโณบ้านท่าสวรรค์
40นาง บุญน้อม สมพรชุมชนบ้านท่าสะอาด
41นาย สนธยา พันชะโกชุมชนบ้านนาด้วง
42นาย บุญชวน ศรีเพชรชุมชนบ้านนาด้วง
43นาย ชัยภูษิต พงศ์สัมพันธ์ชุมชนบ้านนาด้วง
44นาง ประยูรศรี บำรุงภักดีชุมชนบ้านนาด้วง
45นาง นรินทร์ โสระสิงห์ชุมชนบ้านนาด้วง
46นาง วิไลวรรณ สมบัติกำไรชุมชนบ้านนาด้วง
47นาง สุดารัตน์ พงศ์สัมพันธ์ชุมชนบ้านนาด้วง
48นาย กมล วรรณทองสุขบ้านแก้วเมธี
49นาย ชาญชัย สิงห์สุวรรณบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
50นาง นิศากร ไชยคุณบ้านห้วยตาด
51นาย อุทัย เทพนาทีบ้านห้วยตาด
52นาง สุปราณี ทองดีชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
53นางสาว เทียมจันทร์ สาลาสุตาบ้านตาดซ้อ
54นาง ศริญญา วงษ์ลาบ้านหินตั้ง
55นาย สายันต์ โจทกราชอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
56นาย สรศักดิ์ โสวรรณาอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
57นาง อัญญาณี สุขผุยบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
58นาย พานิชย์ ทุมมาลาบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
59นาง ชื่นจิตร พุ่มไพจิตรบ้านสงเปือย
60นาย จินดา วงศ์ลาบ้านสงเปือย
61นาย ภมร สีลารักษ์บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
62นาง สุรัสวดี สีลารักษ์บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
63นาง บุณญรัศม์ แก้ววงษาบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
64นาง ศศิธร สอนพรมบ้านห้วยพอด
65นาย ศิริพงษ์ ดวงดีบ้านห้วยพอด
66นาย สำเนียง ทุยาติโกชุมชนบ้านนาบอน
67นาย เทอดศักดิ์ ทองดีบ้านโพน
68นาง ศรีสมพร ทุยาติโกบ้านนาซ่าว
69นาย ขยาย บาตะศรีบ้านนาซ่าว
70นาย สมเจตน์ กิตติกูลผลบ้านอุมุง
71นาง กัญจน์ณัฏฐ์ พิมพ์ปุ้ยเพียงหลวง 18
72นาย วิโรจน์ สมวันบ้านคกงิ้ว
73นาย นิโรจน์ เพียสังกะบ้านคกงิ้ว
74นาง มนิสา ตาขำบ้านปางคอม
75นาย บุญทัน มังบู่แว่นบ้านคอนสา
76นาง ปัน บุญบุตตะบ้านคกไผ่
77นาง จรรยาลักษณ์ วังคีรีบ้านห้วยบ่อซืน
78นาง นิตยา แก้วยาศรีบ้านวังผา
79นาง แวววรรณ สารีพิมพ์บ้านปากเนียม
80นาย บุญรัก สารีพิมพ์บ้านปากเนียม
81นาย สมบูรณ์ วิปัตทุมบ้านหาดคัมภีร์
82นาย สมจิตร เกตุลาบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
83นาง ชมัยพร แก้วยาศรีบ้านร่องไผ่
84นาย สันติ วังคีรีบ้านยาง
85นาง พิมพ์สมัย ราชโยธาบ้านท่าลี่
86นาย สมศักดิ์ ขันทะคีรีบ้านน้ำแคม
87นาย สมชาย สาวิสัยบ้านน้ำแคม
88นาง วัฒนา ตาปราบชุมชนบ้านปากห้วย
89นาย ภาคภูมิ นอแสงศรีบ้านหนองปกติ
90นาง วัลลภา เคนดาบ้านนากระเซ็ง
91นาง แสงวัน ทองทิพย์ชุมชนบ้านอาฮี
92นาย มะณี อินธิรักษ์ชุมชนบ้านอาฮี