จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,52014,5621,78719,869
ไทย3,49614,4661,77119,733
กัมพูชา1124
เกาหลีใต้1--1
จีน----
ซาอุดีอาระเบีย----
ญี่ปุ่น----
เนปาล----
ปากีสถาน----
เมียนมา47-11
ฟิลิปปิน-1-1
มาเลเซีย-2-2
ลาว15661495
เวียดนาม----
ศรีลังกา----
สิงคโปร์----
อินเดีย----
อินโดนีเซีย----
ไม่ปรากฎสัญชาติ33-6
อื่นๆ-16-16
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด835-43
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย835-43
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1745-62
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย1745-62
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด-12-12
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย-12-12
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด730-37
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย728-35
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว-2-2
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด3914461244
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย3914360242
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา-112
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด3--3
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย3--3
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด249331148
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย249331148
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด212-14
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย212-14
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด316-19
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย316-19
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-2,050-2,050
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย-2,047-2,047
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน-1-1
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว-1-1
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ-1-1
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด4021,311-1,713
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย4021,308-1,710
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย-1-1
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ-1-1
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด268745158
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย248645155
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา11-2
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว1--1
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด2542-67
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย2542-67
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด418434159
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย418334158
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ-1-1
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด55107-162
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย53106-159
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว11-2
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ1--1
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด277629132
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย277629132
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1649-65
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย1649-65
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด-12060180
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย-12060180
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด38138-176
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย38138-176
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด1961-80
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย1961-80
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3092-122
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย3092-122
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด-12646172
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย-12646172
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด10221042
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย10221042
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด207431125
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย207431125
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด2225-47
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย2225-47
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด621-27
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย621-27
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด2558-83
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย2558-83
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด13481374
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย13481374
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด110-11
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย110-11
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด1658-74
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย1658-74
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด634-40
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย634-40
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด4511339197
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย4511239196
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ-1-1
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด308530145
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย308429143
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว--11
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ-1-1
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด-7-7
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย-7-7
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด2946-75
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย2946-75
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด2796-123
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย2796-123
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-12-12
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย-12-12
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1047-57
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย1047-57
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด2141-62
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย2141-62
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-6-6
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย-6-6
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด3712585247
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย3712485246
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว-1-1
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด46170-216
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย46169-215
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว-1-1
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด919-28
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย818-26
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว11-2
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด418-22
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย418-22
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด58-13
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย58-13
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด624-30
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย624-30
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1141759
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย1140758
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว-1-1
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1640-56
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย1640-56
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1021-31
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย1021-31
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด236148132
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย236148132
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด-8-8
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย-8-8
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด5520072327
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย5520072327
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด63161-224
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย63161-224
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด15109-124
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย15109-124
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด54176-230
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย54176-230
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด2210141164
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย2210141164
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด317423128
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย317423128
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด4112666233
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย4112666233
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด285442124
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย285442124
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1465-79
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย1465-79
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด943-52
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย943-52
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด351-54
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย351-54
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1352-65
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย1352-65
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด2810553186
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย2810553186
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1943-62
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย1842-60
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว11-2
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด620-26
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย619-25
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว-1-1
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด131699-830
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย131692-823
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว-5-5
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ-2-2
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด62286-348
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย61283-344
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา-1-1
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว12-3
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด218232135
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย218132134
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว-1-1
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1369-82
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย1367-80
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย-1-1
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว-1-1
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด48158-206
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย48155-203
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ-3-3
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด2257-79
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย2257-79
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1769-86
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย1769-86
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1144-55
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย1144-55
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด217570166
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย217570166
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1771-88
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย1771-88
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด145738109
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย145738109
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด-16-16
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย-16-16
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด61183-244
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย61183-244
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1973-92
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย1973-92
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด246522111
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย246522111
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1764-81
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย1764-81
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด22100-122
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย22100-122
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด948-57
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย948-57
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด3396-129
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย3393-126
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว-3-3
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด2710849184
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย2710648181
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว-112
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ-1-1
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด834-42
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย727-34
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา-2-2
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว15-6
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1533-48
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย1531-46
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว-2-2
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1032-42
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย1031-41
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว-1-1
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1744-61
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย1744-61
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1631-47
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย1631-47
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด261131140
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย251131139
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว1--1
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1610441161
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย1610341160
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1736-53
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย1736-53
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด2011238170
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย2011238170
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด109439-548
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย108437-545
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา1--1
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว-2-2
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด4099-139
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย4099-139
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1466-80
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย1466-80
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด40136-176
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย40136-176
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด2176-97
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย2176-97
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1133-44
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย1133-44
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1244-56
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย1244-56
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด135408-543
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย134407-541
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา1--1
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ-1-1
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด5819583336
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย5519282329
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา13-4
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว2-13
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด631-37
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย631-37
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1137-48
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย1136-47
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว-1-1
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด5112937217
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย5112935215
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว--22
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1983-102
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย1982-101
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว-1-1
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1170-81
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย1170-81
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด3711044191
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย3610644186
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว14-5
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1129-40
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย1128-39
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว-1-1
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1352-65
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย1351-64
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว-1-1
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด4416168273
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย4315968270
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว-1-1
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ11-2
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด3485-119
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย3485-119
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1458-72
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย1457-71
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ-1-1
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1648-64
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย1547-62
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว11-2
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1244-56
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย1244-56
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด211-13
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย211-13
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด4611597258
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย4411495253
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา--11
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้1--1
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว1113
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด217039130
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไทย217039130
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ กัมพูชา----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เกาหลีใต้----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ จีน----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซาอุดีอาระเบีย----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ญี่ปุ่น----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เนปาล----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ปากีสถาน----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เมียนมา----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ฟิลิปปิน----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ มาเลเซีย----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ลาว----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เวียดนาม----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ศรีลังกา----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ สิงคโปร์----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินเดีย----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินโดนีเซีย----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1432-46
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไทย1432-46
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ กัมพูชา----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เกาหลีใต้----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ จีน----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซาอุดีอาระเบีย----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ญี่ปุ่น----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เนปาล----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ปากีสถาน----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เมียนมา----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ฟิลิปปิน----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ มาเลเซีย----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ลาว----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เวียดนาม----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ศรีลังกา----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ สิงคโปร์----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินเดีย----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินโดนีเซีย----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด2548-73
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไทย2548-73
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ กัมพูชา----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เกาหลีใต้----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ จีน----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซาอุดีอาระเบีย----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ญี่ปุ่น----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เนปาล----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ปากีสถาน----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เมียนมา----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ฟิลิปปิน----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ มาเลเซีย----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ลาว----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เวียดนาม----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ศรีลังกา----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ สิงคโปร์----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินเดีย----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินโดนีเซีย----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1727-44
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไทย1727-44
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ กัมพูชา----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เกาหลีใต้----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ จีน----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซาอุดีอาระเบีย----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ญี่ปุ่น----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เนปาล----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ปากีสถาน----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เมียนมา----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ฟิลิปปิน----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ มาเลเซีย----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ลาว----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เวียดนาม----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ศรีลังกา----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ สิงคโปร์----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินเดีย----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินโดนีเซีย----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด3512562222
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไทย3512562222
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ กัมพูชา----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เกาหลีใต้----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ จีน----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซาอุดีอาระเบีย----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ญี่ปุ่น----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เนปาล----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ปากีสถาน----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เมียนมา----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ฟิลิปปิน----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ มาเลเซีย----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ลาว----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เวียดนาม----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ศรีลังกา----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ สิงคโปร์----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินเดีย----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินโดนีเซีย----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด516-21
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไทย516-21
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ กัมพูชา----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เกาหลีใต้----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ จีน----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซาอุดีอาระเบีย----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ญี่ปุ่น----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เนปาล----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ปากีสถาน----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เมียนมา----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ฟิลิปปิน----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ มาเลเซีย----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ลาว----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เวียดนาม----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ศรีลังกา----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ สิงคโปร์----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินเดีย----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินโดนีเซีย----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด110-11
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไทย110-11
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ กัมพูชา----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เกาหลีใต้----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ จีน----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซาอุดีอาระเบีย----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ญี่ปุ่น----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เนปาล----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ปากีสถาน----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เมียนมา----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ฟิลิปปิน----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ มาเลเซีย----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ลาว----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เวียดนาม----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ศรีลังกา----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ สิงคโปร์----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินเดีย----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินโดนีเซีย----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด27466-493
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไทย27464-491
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ กัมพูชา----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เกาหลีใต้----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ จีน----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซาอุดีอาระเบีย----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ญี่ปุ่น----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เนปาล----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ปากีสถาน----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เมียนมา----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ฟิลิปปิน----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ มาเลเซีย----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ลาว-2-2
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เวียดนาม----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ศรีลังกา----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ สิงคโปร์----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินเดีย----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินโดนีเซีย----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด930-39
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไทย930-39
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ กัมพูชา----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เกาหลีใต้----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ จีน----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซาอุดีอาระเบีย----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ญี่ปุ่น----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เนปาล----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ปากีสถาน----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เมียนมา----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ฟิลิปปิน----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ มาเลเซีย----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ลาว----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เวียดนาม----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ศรีลังกา----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ สิงคโปร์----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินเดีย----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินโดนีเซีย----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด6115180292
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไทย6115075286
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ กัมพูชา----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เกาหลีใต้----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ จีน----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซาอุดีอาระเบีย----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ญี่ปุ่น----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เนปาล----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ปากีสถาน----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เมียนมา----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ฟิลิปปิน----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ มาเลเซีย----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ลาว-156
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท