จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-2

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,54614,5681,76819,882
ไทย3,52214,4631,75119,736
กัมพูชา118423
เกาหลีใต้-1-1
จีน----
ซาอุดีอาระเบีย----
ญี่ปุ่น----
เนปาล----
ปากีสถาน----
เมียนมา57-12
ฟิลิปปิน----
มาเลเซีย-1-1
ลาว167413103
เวียดนาม----
ศรีลังกา----
สิงคโปร์----
อินเดีย----
อินโดนีเซีย----
ไม่ปรากฎสัญชาติ22-4
อื่นๆ-2-2
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด835-43
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย835-43
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1744-61
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย1744-61
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด832-40
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย830-38
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว-2-2
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด3614256234
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย3614255233
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา--11
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด3--3
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย3--3
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด249329146
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย249328145
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา--11
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด412-16
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย412-16
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด316-19
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย316-19
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-2,039-2,039
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย-2,036-2,036
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา-2-2
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ-1-1
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด4041,306-1,710
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย4041,304-1,708
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา-1-1
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย-1-1
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด248745156
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย228645153
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา11-2
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว1--1
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด2642-68
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย2642-68
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด388431153
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย388331152
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา-1-1
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด54105-159
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย52103-155
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว11-2
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ11-2
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด277732136
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย277532134
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา-2-2
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1546-61
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย1546-61
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด-12156177
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย-12056176
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา-1-1
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด40143-183
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย40143-183
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด2361-84
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย2361-84
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3193-124
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย3193-124
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด-12847175
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย-12847175
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด1021940
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย1021940
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด217431126
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย217431126
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด2326-49
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย2325-48
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว-1-1
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด420-24
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย420-24
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด2761-88
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย2759-86
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว-2-2
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด13491375
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย13491375
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด110-11
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย110-11
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด1658-74
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย1658-74
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด633-39
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย633-39
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด4712139207
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย4711939205
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา-1-1
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว-1-1
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด308729146
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย308729146
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3046-76
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย3046-76
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3099-129
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย3099-129
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-12-12
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย-12-12
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1047-57
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย1047-57
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด2041-61
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย2041-61
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-6-6
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย-6-6
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด3613683255
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย3613583254
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว-1-1
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด46169-215
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย46168-214
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว-1-1
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด919-28
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย818-26
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว11-2
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด418-22
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย418-22
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด58-13
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย58-13
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด625-31
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย625-31
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1039756
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย1038755
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว-1-1
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1640-56
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย1640-56
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1020-30
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย1020-30
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด236049132
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย236049132
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด313-16
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย313-16
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด5620669331
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย5620669331
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด66158-224
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย66158-224
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด17112-129
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย17111-128
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา-1-1
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด51173-224
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย51170-221
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา-3-3
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด229940161
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย229940161
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด286925122
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย286925122
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด4412565234
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย4412565234
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด285443125
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย285443125
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1364-77
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย1364-77
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด944-53
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย944-53
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด353-56
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย353-56
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1349-62
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย1349-62
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด2510053178
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย259953177
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา-1-1
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1942-61
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย1841-59
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว11-2
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด21-3
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย21-3
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด518-23
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย517-22
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว-1-1
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด136703-839
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย136697-833
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา-1-1
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว-5-5
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด63293-356
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย62290-352
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา-1-1
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว12-3
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด228630138
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย228530137
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว-1-1
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1468-82
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย1467-81
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว-1-1
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด49163-212
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย49162-211
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา-1-1
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด2257-79
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย2257-79
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1769-86
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย1769-86
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1342-55
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย1342-55
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด217572168
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย217472167
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา-1-1
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1769-86
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย1769-86
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด146738119
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย146738119
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด-7-7
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย-7-7
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด61181-242
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย60181-241
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว1--1
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด2074-94
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย2074-94
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด246322109
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย246322109
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1764-81
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย1764-81
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด2199-120
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย2199-120
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด948-57
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย948-57
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด3596-131
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย3593-128
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว-3-3
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด2210950181
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย2210749178
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา-1-1
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว-112
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด934-43
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย827-35
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา-2-2
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว15-6
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1532-47
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย1530-45
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว-2-2
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด930-39
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย929-38
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว-1-1
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1744-61
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย1744-61
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1531-46
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย1531-46
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด271101138
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย261101137
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว1--1
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1510442161
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย1510342160
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว-1-1
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1738-55
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย1737-54
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว-1-1
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด2911140180
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย2911140180
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด110443-553
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย109441-550
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา1--1
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว-1-1
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด40101-141
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย39101-140
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา1--1
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1367-80
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย1367-80
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด40136-176
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย40136-176
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด2178-99
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย2178-99
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1036-46
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย1036-46
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1245-57
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย1245-57
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด134410-544
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย133409-542
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา1--1
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว-1-1
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด5819781336
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย5519479328
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา--11
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา13-4
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว2-13
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด632-38
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย632-38
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1137-48
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย1136-47
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว-1-1
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด4912535209
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย4912433206
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา-1-1
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว--22
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด2082-102
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย2081-101
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว-1-1
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1072-82
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไทย1072-82
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม กัมพูชา----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เกาหลีใต้----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม จีน----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซาอุดีอาระเบีย----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ญี่ปุ่น----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เนปาล----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ปากีสถาน----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เมียนมา----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ฟิลิปปิน----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม มาเลเซีย----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ลาว----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม เวียดนาม----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ศรีลังกา----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม สิงคโปร์----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินเดีย----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อินโดนีเซีย----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด3710945191
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย3610545186
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว14-5
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1129-40
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย1128-39
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว-1-1
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1352-65
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย1351-64
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว-1-1
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด4416469277
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย4316269274
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว-1-1
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ1--1
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ-1-1
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด3384-117
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย3384-117
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1458-72
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย1457-71
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว-1-1
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1749-66
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย1648-64
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว11-2
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1244-56
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย1244-56
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด211-13
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย211-13
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด4511698259
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไทย4511597257
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ กัมพูชา----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เกาหลีใต้----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ จีน----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซาอุดีอาระเบีย----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ญี่ปุ่น----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เนปาล----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ปากีสถาน----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เมียนมา----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ฟิลิปปิน----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ มาเลเซีย----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ลาว-112
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ เวียดนาม----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ศรีลังกา----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ สิงคโปร์----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินเดีย----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อินโดนีเซีย----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด217139131
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไทย217139131
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ กัมพูชา----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เกาหลีใต้----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ จีน----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซาอุดีอาระเบีย----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ญี่ปุ่น----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เนปาล----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ปากีสถาน----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เมียนมา----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ฟิลิปปิน----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ มาเลเซีย----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ลาว----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เวียดนาม----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ศรีลังกา----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ สิงคโปร์----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินเดีย----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินโดนีเซีย----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1433-47
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไทย1433-47
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ กัมพูชา----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เกาหลีใต้----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ จีน----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซาอุดีอาระเบีย----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ญี่ปุ่น----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เนปาล----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ปากีสถาน----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เมียนมา----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ฟิลิปปิน----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ มาเลเซีย----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ลาว----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เวียดนาม----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ศรีลังกา----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ สิงคโปร์----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินเดีย----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินโดนีเซีย----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด2648-74
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไทย2648-74
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ กัมพูชา----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เกาหลีใต้----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ จีน----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซาอุดีอาระเบีย----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ญี่ปุ่น----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เนปาล----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ปากีสถาน----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เมียนมา----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ฟิลิปปิน----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ มาเลเซีย----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ลาว----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เวียดนาม----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ศรีลังกา----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ สิงคโปร์----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินเดีย----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินโดนีเซีย----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1627-43
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไทย1627-43
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ กัมพูชา----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เกาหลีใต้----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ จีน----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซาอุดีอาระเบีย----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ญี่ปุ่น----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เนปาล----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ปากีสถาน----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เมียนมา----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ฟิลิปปิน----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ มาเลเซีย----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ลาว----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เวียดนาม----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ศรีลังกา----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ สิงคโปร์----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินเดีย----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินโดนีเซีย----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด3512259216
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไทย3512259216
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ กัมพูชา----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เกาหลีใต้----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ จีน----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซาอุดีอาระเบีย----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ญี่ปุ่น----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เนปาล----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ปากีสถาน----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เมียนมา----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ฟิลิปปิน----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ มาเลเซีย----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ลาว----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เวียดนาม----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ศรีลังกา----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ สิงคโปร์----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินเดีย----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินโดนีเซีย----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด516-21
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไทย516-21
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ กัมพูชา----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เกาหลีใต้----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ จีน----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซาอุดีอาระเบีย----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ญี่ปุ่น----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เนปาล----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ปากีสถาน----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เมียนมา----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ฟิลิปปิน----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ มาเลเซีย----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ลาว----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เวียดนาม----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ศรีลังกา----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ สิงคโปร์----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินเดีย----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อินโดนีเซีย----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด110-11
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ไทย110-11
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ กัมพูชา----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เกาหลีใต้----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ จีน----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซาอุดีอาระเบีย----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ญี่ปุ่น----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ เนปาล----
4