จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,52014,5621,78719,869
พุทธ3,51114,5231,78219,816
อิสลาม729339
คริสต์26210
ซิกส์-1-1
พราหมณ์/ฮินดู----
อื่นๆ-3-3
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด835-43
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ835-43
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1745-62
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ1745-62
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด-12-12
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ-12-12
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010006 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านน้ำภู
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด730-37
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ730-37
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด3914461244
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ3914161241
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม-3-3
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด3--3
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ3--3
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด249331148
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ249330147
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์--11
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด212-14
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ211-13
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม-1-1
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด316-19
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ316-19
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-2,050-2,050
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ-2,043-2,043
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม-3-3
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์-4-4
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด4021,311-1,713
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ4011,308-1,709
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม-2-2
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์1--1
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ-1-1
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด268745158
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ258645156
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม11-2
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด2542-67
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ2542-67
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด418434159
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ418434159
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด55107-162
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ52107-159
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม3--3
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด277629132
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ277629132
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1649-65
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ1649-65
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด-12060180
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ-12060180
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด38138-176
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ38138-176
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด1961-80
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ1961-80
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3092-122
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ3092-122
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด-12646172
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ-12446170
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม-2-2
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด10221042
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ10221042
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด207431125
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ207431125
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด2225-47
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ2225-47
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด621-27
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ621-27
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด2558-83
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ2558-83
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด13481374
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ13481374
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด110-11
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ110-11
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด1658-74
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ1658-74
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด634-40
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ634-40
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด4511339197
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ4511239196
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์-1-1
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด308530145
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ308530145
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด-7-7
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ-7-7
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด2946-75
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ2946-75
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด2796-123
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ2796-123
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-12-12
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ-12-12
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1047-57
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ1047-57
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด2141-62
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ2141-62
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-6-6
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ-6-6
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด3712585247
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ3712585247
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด46170-216
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ46170-216
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด919-28
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ919-28
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010061 บ้านปากหมาก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด418-22
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ418-22
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด58-13
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ58-13
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด624-30
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ624-30
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1141759
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ1140758
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม-1-1
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1640-56
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ1640-56
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1021-31
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ1021-31
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด236148132
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ236147131
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม--11
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด-8-8
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ-8-8
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด5520072327
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ5520072327
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด63161-224
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ63158-221
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม-2-2
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์-1-1
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด15109-124
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ15109-124
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด54176-230
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ54175-229
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม-1-1
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด2210141164
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ2210141164
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด317423128
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ317423128
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด4112666233
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ4112666233
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด285442124
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ285442124
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1465-79
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ1465-79
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด943-52
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ943-52
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด351-54
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ350-53
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์-1-1
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1352-65
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ1352-65
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด2810553186
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ2810452184
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม-1-1
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์--11
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1943-62
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ1843-61
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์1--1
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด620-26
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ620-26
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด131699-830
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ130699-829
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม1--1
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด62286-348
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ62285-347
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม-1-1
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด218232135
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ208232134
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม1--1
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010095 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสงเปือย
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1369-82
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ1369-82
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด48158-206
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ48158-206
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด2257-79
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ2156-77
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม11-2
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1769-86
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ1769-86
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1144-55
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ1144-55
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด217570166
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ217569165
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม--11
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1771-88
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ1771-88
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด145738109
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ145738109
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด-16-16
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ-16-16
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด61183-244
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ61183-244
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1973-92
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ1973-92
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด246522111
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ246422110
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม-1-1
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1764-81
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ1763-80
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม-1-1
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด22100-122
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ22100-122
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด948-57
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ948-57
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด3396-129
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ3396-129
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด2710849184
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ2710849184
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด834-42
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ834-42
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1533-48
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ1532-47
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม-1-1
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1032-42
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ1032-42
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1744-61
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ1744-61
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1631-47
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ1631-47
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด261131140
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ261121139
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม-1-1
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1610441161
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ1610441161
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1736-53
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ1736-53
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด2011238170
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ2011238170
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด109439-548
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ109439-548
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด4099-139
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ4099-139
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1466-80
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ1466-80
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด40136-176
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ40136-176
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด2176-97
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ2176-97
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1133-44
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ1133-44
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1244-56
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1244-56
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด135408-543
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ135407-542
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม-1-1
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด5819583336
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ5819583336
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด631-37
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ631-37
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1137-48
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1136-47
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม-1-1
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด5112937217
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ5112837216
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม-1-1
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1983-102
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ1983-102
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1170-81
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ1170-81
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด3711044191
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ3711044191
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1129-40
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1129-40
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1352-65
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1352-65
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด4416168273
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ4416168273
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด3485-119
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ3485-119
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1458-72
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1458-72
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1648-64
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1648-64
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1244-56
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1244-56
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010146 บ้านนาโม้ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด211-13
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ211-13
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010147 บ้านคกเว้า ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด4611597258
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ4611597258
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด217039130
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ217039130
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1432-46
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ1432-46
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด2548-73
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ2548-73
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1727-44
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ1727-44
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด3512562222
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ3512562222
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด516-21
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ516-21
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด110-11
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ110-11
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด27466-493
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ27464-491
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม-1-1
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ-1-1
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด930-39
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ930-39
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด6115180292
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ6115179291
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม--11
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1382-95
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ1382-95
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด117-18
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ117-18
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด1023-33
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ1023-33
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด1133-44
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ1133-44
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด3497-131
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ3496-130
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม-1-1
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด5216778297
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ5216578295
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม-1-1
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ-1-1
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด734-41
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ734-41
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด821-29
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ821-29
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด2563-88
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ2563-88
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด935-44
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ935-44
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด3494294
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ3494294
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----


ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version 2020.07