จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-2

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,54614,5681,76819,882
พุทธ3,53714,5301,76319,830
อิสลาม729339
คริสต์2529
ซิกส์-1-1
พราหมณ์/ฮินดู----
อื่นๆ-3-3
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด835-43
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ835-43
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1744-61
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ1744-61
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010006 บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด832-40
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ832-40
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด3614256234
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ3613956231
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม-3-3
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด3--3
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ3--3
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด249329146
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ249328145
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์--11
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด412-16
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ411-15
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม-1-1
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด316-19
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ316-19
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-2,039-2,039
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ-2,033-2,033
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม-3-3
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์-3-3
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด4041,306-1,710
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ4031,302-1,705
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม-3-3
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์1--1
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ-1-1
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด248745156
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ238645154
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม11-2
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด2642-68
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ2642-68
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด388431153
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ388431153
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด54105-159
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ51105-156
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม3--3
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด277732136
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ277732136
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1546-61
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ1546-61
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด-12156177
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ-12156177
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด40143-183
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ40143-183
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด2361-84
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ2361-84
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3193-124
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ3193-124
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด-12847175
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ-12647173
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม-2-2
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด1021940
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ1021940
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด217431126
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ217431126
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด2326-49
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ2326-49
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด420-24
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ420-24
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด2761-88
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ2761-88
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด13491375
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ13491375
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด110-11
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ110-11
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด1658-74
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ1658-74
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด633-39
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ633-39
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด4712139207
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ4712039206
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์-1-1
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด308729146
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ308729146
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3046-76
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ3046-76
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3099-129
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ3099-129
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-12-12
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ-12-12
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1047-57
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ1047-57
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด2041-61
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ2041-61
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-6-6
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ-6-6
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด3613683255
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ3613683255
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด46169-215
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ46169-215
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด919-28
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ919-28
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด418-22
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ418-22
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด58-13
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ58-13
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด625-31
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ625-31
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1039756
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ1038755
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม-1-1
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1640-56
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ1640-56
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1020-30
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ1020-30
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด236049132
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ236048131
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม--11
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด313-16
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ313-16
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด5620669331
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ5620669331
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด66158-224
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ66156-222
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม-2-2
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด17112-129
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ17112-129
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด51173-224
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ51172-223
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม-1-1
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด229940161
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ229940161
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด286925122
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ286925122
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด4412565234
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ4412565234
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด285443125
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ285443125
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1364-77
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ1364-77
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด944-53
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ944-53
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด353-56
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ352-55
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์-1-1
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1349-62
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ1349-62
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด2510053178
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ2510052177
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์--11
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1942-61
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ1842-60
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์1--1
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด21-3
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ21-3
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด518-23
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ518-23
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด136703-839
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ135703-838
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม1--1
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด63293-356
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ63292-355
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม-1-1
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด228630138
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ218630137
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม1--1
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010095 บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1468-82
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ1468-82
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด49163-212
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ49162-211
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์-1-1
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด2257-79
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ2156-77
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม11-2
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1769-86
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ1769-86
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1342-55
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ1342-55
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด217572168
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ217571167
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม--11
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1769-86
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ1769-86
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด146738119
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ146738119
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด-7-7
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ-7-7
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด61181-242
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ61181-242
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด2074-94
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ2074-94
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด246322109
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ246222108
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม-1-1
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1764-81
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ1763-80
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม-1-1
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด2199-120
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ2199-120
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด948-57
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ948-57
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด3596-131
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ3596-131
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด2210950181
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ2210950181
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด934-43
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ934-43
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1532-47
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ1531-46
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม-1-1
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด930-39
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ930-39
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1744-61
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ1744-61
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1531-46
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ1531-46
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด271101138
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ271091137
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม-1-1
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1510442161
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ1510442161
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1738-55
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ1738-55
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด2911140180
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ2911140180
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด110443-553
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ110443-553
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด40101-141
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ40101-141
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1367-80
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ1367-80
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด40136-176
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ40136-176
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด2178-99
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ2178-99
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1036-46
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ1036-46
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1245-57
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1245-57
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด134410-544
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ134409-543
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม-1-1
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด5819781336
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ5819781336
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด632-38
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ632-38
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1137-48
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1136-47
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม-1-1
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด4912535209
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ4912435208
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม-1-1
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด2082-102
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ2082-102
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1072-82
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ1072-82
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด3710945191
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ3710945191
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1129-40
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1129-40
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1352-65
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1352-65
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด4416469277
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ4416469277
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด3384-117
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ3384-117
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1458-72
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1458-72
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1749-66
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1749-66
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1244-56
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1244-56
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด211-13
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ211-13
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด4511698259
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ4511698259
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด217139131
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ217139131
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1433-47
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ1433-47
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด2648-74
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ2648-74
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1627-43
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ1627-43
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด3512259216
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ3512259216
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด516-21
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ516-21
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด110-11
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ110-11
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด28462-490
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ28460-488
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม-1-1
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ-1-1
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1029-39
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ1029-39
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด6215179292
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ6215178291
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม--11
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1483-97
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ1483-97
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด317-20
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ317-20
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด1023-33
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ1023-33
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด1133-44
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ1133-44
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด3397-130
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ3396-129
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม-1-1
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด5016677293
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ5016477291
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม-1-1
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ-1-1
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด735-42
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ735-42
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด822-30
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ822-30
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด2663-89
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ2663-89
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด935-44
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ935-44
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด3504093
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ3504093
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----


ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version 2020.07