ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน บ้านท่าเปิบ

#สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 3 ต.ค.2562
กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100015200631042520063
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าเปิบ
ชื่อ (อังกฤษ)banthaperb
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านท่าเปิบ
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
Latitude
17.5796422
Longitude
101.6376438

1

เพศชาย 0 /0%
เพศหญิง 1 /100%
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน1 /100%
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ1 /100%
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี1 /100%
นาง วาสนา อาษาศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ