ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน บ้านลาดค้อ

#สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 20 ม.ค.2564
กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100065200691042520069
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลาดค้อ
ชื่อ (อังกฤษ)banladkor
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านลาดค้อ
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870224ladkor@loei1.go.thladkor.loei1.go.th
Latitude
17.5755348
Longitude
101.5839635

0

เพศชาย
Warning: Division by zero in /home/loei1/domains/loei1.go.th/public_html/bigdata/tableSchoolID.php on line 261
0 /0%
เพศหญิง
Warning: Division by zero in /home/loei1/domains/loei1.go.th/public_html/bigdata/tableSchoolID.php on line 269
0 /0%
ตำแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)1 /50%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)1 /50%
วิทยฐานะ
2 /100%
วุฒิการศึกษา
2 /100%
นาย ประจักษ์ จันโท
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
นาง อมรรัตน์ แสนพันธ์ศิริ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
1 โรงเรียนสุจริต 145 รร.
2 โรงเรียนสีเขียว 145 รร.
3 โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) 145 รร.
4 โรงเรียนสีขาว 145 รร.
5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 145 รร.
6 โรงเรียนวิถีพุทธ 145 รร.
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. 145 รร.
8 โรงเรียนดี 5 วิถี 145 รร.
9 โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 145 รร.
10 โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 145 รร.
11 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 145 รร.
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ