ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน บ้านหนองนาทราย

#สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 9 เม.ย.2562
กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100285200331042520033
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองนาทราย
ชื่อ (อังกฤษ)bannongnachi
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหนองนาทราย
ตำบลนาดินดำ
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
Latitude
17.490495
Longitude
101.8242626

2

เพศชาย 2 /100%
เพศหญิง 0 /0%
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน1 /33%
ครู1 /33%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)1 /33%
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ2 /67%
1 /33%
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท1 /33%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /33%
1 /33%
นาย สมัย สมสงวน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
นาย เกียรติศักดิ์ ชมมณี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562
นางสาว พฤษภา รักงาม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ