ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน บ้านท่าบุ่ง

#สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 6 ธ.ค.2561
กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100625200191042520019
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าบุ่ง
ชื่อ (อังกฤษ)banthaboong
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านท่าบุ่ง
ตำบลศรีสองรัก
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870234tawangcan@loei1.go.thtawangcan.loei1.go.th
Latitude
17.2172501
Longitude
102.3920344

1

เพศชาย 0 /0%
เพศหญิง 1 /100%
ตำแหน่ง
ครู1 /100%
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ1 /100%
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี1 /100%
นางสาว จีรพรรณ ศรีมงคล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ