ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน บ้านผากลางดง

#สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 20 ม.ค.2564
กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100955202221042520222
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผากลางดง
ชื่อ (อังกฤษ)banpagangdong
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านผากลางดง
ตำบลธาตุ
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
songpueay@loei1.go.thsongpueay.loei1.go.th
Latitude
17.68471118
Longitude
101.8111511

1

เพศชาย 0 /0%
เพศหญิง 1 /100%
ตำแหน่ง
ครู1 /100%
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ1 /100%
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี1 /100%
นาง วิไล ไชยคำภา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
1 โรงเรียนสุจริต 145 รร.
2 โรงเรียนสีเขียว 145 รร.
3 โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) 145 รร.
4 โรงเรียนสีขาว 145 รร.
5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 145 รร.
6 โรงเรียนวิถีพุทธ 145 รร.
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. 145 รร.
8 โรงเรียนดี 5 วิถี 145 รร.
9 โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 145 รร.
10 โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 145 รร.
11 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 145 รร.
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ