ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน บ้านอุมุง

กลุ่มคุณภาพเชียงคาน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101095202011042520201
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอุมุง
ชื่อ (อังกฤษ)banumoong
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านอุมุง
ตำบลบุฮม
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042039238umoong@loei1.go.thumoong.loei1.go.th
Latitude
17.893154
Longitude
101.759781

6

เพศชาย 3 /50%
เพศหญิง 3 /50%
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย3 /30%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)2 /20%
ครู2 /20%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)1 /10%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)1 /10%
ผู้อำนวยการโรงเรียน1 /10%
วิทยฐานะ
ไม่มีวิทยฐานะ5 /50%
3 /30%
ชำนาญการพิเศษ2 /20%
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี6 /60%
3 /30%
ปริญญาโท1 /10%
นาย ภัทรนันท์ อิงภู
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นาง ธนธรณ์ เวชกุลธำรง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาย สมเจตน์ กิตติกูลผล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564
นางสาว ชุติกานต์ คำภูแก้ว
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
นางสาว สุกัญญา มูลสุวรรณ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นางสาว พรทิพย์ ศรีทอง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
นางสาว สุวรรณภา ภารจรุง
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุ
นาย เทพพร ตัญญาภักดิ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว ธันธิวา คำเงาะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นางสาว เพ็ญนิภา มาอ่อน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
1 โรงเรียนสุจริต 145 รร.
2 โรงเรียนสีเขียว 145 รร.
3 โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) 145 รร.
4 โรงเรียนสีขาว 145 รร.
5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 145 รร.
6 โรงเรียนวิถีพุทธ 145 รร.
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. 145 รร.
8 โรงเรียนดี 5 วิถี 145 รร.
9 โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 145 รร.
10 โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 145 รร.
11 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 145 รร.
12 โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 2557 77 รร.
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ