ทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียน

#สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
Latitude
Longitude

1

เพศชาย 1 /100%
เพศหญิง 0 /0%
ตำแหน่ง
ครู1 /50%
1 /50%
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ1 /50%
1 /50%
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี1 /50%
1 /50%
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
นาย ธีระยุทธ จันทร์คามคำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
ที่ชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิกเพิ่มเติม
IDหัวข้อปีรับรองโดยดูข้อมูล
ครั้งที่วัน/เดือน/ปีเรื่องเนื้อหา(การนิเทศ) ข้อมูลติดตาม/ประเมินผล/ยุติ