โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 129275614
อนุบาล 224823448271
อนุบาล 324121645775
ระดับปฐมวัย518477995160
ประถมศึกษาปีที่ 127223951172
ประถมศึกษาปีที่ 231631663278
ประถมศึกษาปีที่ 330029259282
ประถมศึกษาปีที่ 428525954484
ประถมศึกษาปีที่ 526124050184
ประถมศึกษาปีที่ 629424654081
ระดับประถมศึกษา1,7281,5923,320481
มัธยมศึกษาปีที่ 1295343
มัธยมศึกษาปีที่ 22929586
มัธยมศึกษาปีที่ 32119406
มัธยมศีกษาตอนต้น795313215
รวมทั้งสิ้น2,3252,1224,447656


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้อง
420100035200661042520066 บ้านไผ่โทน กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ----81811019131218131356--------437ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100045200671042520067 บ้านห้วยเหล็ก กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5171511739161913112161456--------629ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100055200681042520068 บ้านตูบโกบ กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ----------1111--5151124--------124ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100065200691042520069 บ้านลาดค้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านน้ำภู
กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100075200701042520070 บ้านกำพี้ กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม --413172314141518161306--------378ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100095200611042520061 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านกกดู่
กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ----3131----------------------31ปฐมวัยขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100115200531042520053 บ้านห้วยกระทิง กกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --111122----41213131124--------146ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100125200561042520056 บ้านสวนกล้วย กกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ----313151215141----164--------195ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100205200071042520007 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 1114110125351121911114111426--------679ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100245200591042520059 บ้านวังยาว นาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม --719116211113161518161496--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100275200321042520032 บ้านห้วยม่วง นาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 317191193911411118111181616--------809ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100325200241042520024 บ้านขอนแก่นหนองบอน นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน --9111102--6131314161225--4161102429ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100355200271042520027 บ้านห้วยโตก นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5161111223616131314131256--------479ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100365200281042520028 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านติ้วน้อย
นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน --61--61312171113151216--------277ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100375200291042520029 บ้านป่าข้าวหลาม นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน --131121252911311011317161586--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100395200151042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อ นาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 1151711338181121716171486--91411327411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100405200171042520017 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ชุมชนบ้านนาอ้อ
นาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ----1111----11412131104--------115ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100415200141042520014 บ้านแหล่งควาย นาอานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน --8181162711211514181121586--------748ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100425200351042520035 บ้านไร่ทาม นาอานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน --214162619171314151346--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100495200401042520040 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านเพียซำพุวิทยา
น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ------------313111--73--------73ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100505200411042520041 บ้านหนองดอกบัว น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 121101712931716161614171466--------759ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100525200441042520044 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านกอไร่ใหญ่
น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ----------2141211131125--------125ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100535200471042520047 บ้านห้วยลวงไซ น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --515110210191517141121476--------578ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100555200491042520049 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5181812138111141615171416--------629ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100565200651042520065 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านห้วยสีเสียด
น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --------------21212163--------63ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100595200011042520001 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านก้างปลา
เมืองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100615200181042520018 บ้านปากหมาก ศรีสองรักเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย --613192415121412121196--------288ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100635200201042520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน ศรีสองรักเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ----4141513121413111186--------227ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100655200501042520050 บ้านโพนป่าแดง เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ----5151--21311121--84--------135ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100665200521042520052 บ้านเสี้ยว เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --313162514151412141246--------308ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100675200541042520054 บ้านน้ำคิว เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --61511126161915151101416--3141725910ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100685200551042520055 บ้านภูสวรรค์ เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --81811627151711115151406--------568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100695200461042520046 บ้านกอไร่ใหญ่ เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --4161102412161412131216--------318ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100715203861042520386 บ้านน้ำสวยภักดี ท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง --------------21313183--------83ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100815202111042520211 บ้านนาป่าหนาด เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว --71711426113112161161121656--------798ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100825202121042520212 บ้านตาดซ้อ เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว --21719271101711214131436--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100835202131042520213 บ้านท่าบม เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ----313121616111171191516--------547ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100845202141042520214 บ้านนาเบน เขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว --6171132101511315116131526--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100875202301042520230 บ้านหินตั้ง จอมศรีเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี --101911923171611319151436--------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100885202311042520231 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
จอมศรีเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100895201971042520197 บ้านคกมาด เชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11411163214141113161206--------269ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100955202221042520222 บ้านผากลางดง
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านสงเปือย
ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100965202161042520216 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี --617113213181131111141101696--------828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100985202181042520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี --15171222131101141617171576--------798ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100995202191042520219 บ้านห้วยพอด ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี --111611727121181101101131696--------868ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101005202201042520220 บ้านผาพอด ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี --6151112718191616181446--------558ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101035202051042520205 บ้านโพน นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว --91811721211611219191131716--------888ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101045202061042520206 บ้านใหม่ นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว --71711427112181121111715768113117138310911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101055202071042520207 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านใหม่
นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว --------5121--114141165--------165ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101075202021042520202 บ้านผาแบ่น บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน --7112119281141121101121171736--------928ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101085202001042520200 ห้วยซวกคกเลาใต้ บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน --141101242711115121110111165691815122311111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101095202011042520201 บ้านอุมุง บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน --1116117291111721621121026410--------8112ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101115201991042520199 บ้านคกเลา บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน --51419291516110110181486--------578ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101145202281042520228 บ้านคกงิ้ว ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน --414182917151316141346--------428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101155202251042520225 บ้านกลาง ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน --11141152218171417151336--------488ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101165202261042520226 บ้านท่าดีหมี ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน --5151102414171916121326--------428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101175202271042520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา หาดทรายขาวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11818117341131101514181446--------619ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101185202321042520232 บ้านหาดทรายขาวผามุม หาดทรายขาวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว --10161162--61101417141315--------477ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101235203261042520326 บ้านชมน้อย ชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม --71101172816191515131366--------538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101275203171042520317 บ้านโพนทอง เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม --61811428112113171141121666--------808ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101295203191042520319 บ้านห้วยนา เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม --1318121212116110115191141766--------978ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101305203211042520321 บ้านห้วยผักกูด เชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม --7141112514141719141336--------448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101315203091042520309 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --71511229111181714151446--------568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101345203071042520307 บ้านหาดเบี้ย ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --511162213161714191316--------378ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101355203081042520308 บ้านคกไผ่ ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --6151112717171713161376--------488ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101375203241042520324 บ้านวังผา ห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม --81111192121161111171121151836--------1028ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101385203251042520325 บ้านเลิง ห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม --318111210113114114161131706--------818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101405203291042520329 บ้านปากเนียม ห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --6151112317181713111296--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101415203301042520330 บ้านปากปัด ห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --6171132711011111116171526--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101435203321042520332 บ้านห้วยหินขาว ห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --1911513421712411311617181856--------1198ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101445203101042520310 บ้านหาดคัมภีร์ หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --51911421411111116151111586--------728ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101455203111042520311 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --71911627113161819151486--------648ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101465203121042520312 บ้านนาโม้ หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --8141122618191718161446--------568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101475203131042520313 บ้านคกเว้า หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ --111122--1141311121115--------137ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102615202371042520237 บ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 314171143519171311171326--------469ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102625202381042520238 บ้านบวกอ่าง โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9171912534191711219171486--------739ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102635202451042520245 บ้านห้วยไค้ โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ --71101172316161313161276--------448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102655202431042520243 บ้านวังขาม ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ --51--512131512141--165--------216ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102675202461042520246 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ --11--1121--21112131105--------116ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102705202411042520241 บ้านห้วยด้าย น้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ --415192616131514161306--------398ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102725202621042520262 บ้านปากยาง น้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ --8151132111131231101121131826--------958ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102735202541042520254 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหนองปกติ
น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102745202551042520255 บ้านห้วยเดื่อ น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ----1111315161111111176--------187ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102755202471042520247 บ้านน้ำมี น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง --7131102814111312151236--------338ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102765202481042520248 บ้านหนองบง น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง --8131112316181711181336--------448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102805202571042520257 บ้านขอนแก่น หนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง --3141727121414151121346--------418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102815202591042520259 บ้านหนองผือ หนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 31114183--3151312181215--------298ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102845202511042520251 บ้านหนองปกติ อาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 6171121253111151911217191636--------889ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102865202581042520258 บ้านนากระเซ็ง อาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง --712192717181413161356--------448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102875202491042520249 ชุมชนบ้านอาฮี อาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 1121--329191716113151496171211414239411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version 2020.07