ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2810181
อนุบาล 3913221
รวม172340 72
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1148221
ประถมศึกษาปีที่ 21411251
ประถมศึกษาปีที่ 3197261
ประถมศึกษาปีที่ 41912311
ประถมศึกษาปีที่ 51015251
ประถมศึกษาปีที่ 677141
รวม8360143 176
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

10083183 248