ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24591
อนุบาล 3-111
รวม4610 52
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1----
ประถมศึกษาปีที่ 24261
ประถมศึกษาปีที่ 32131
ประถมศึกษาปีที่ 42131
ประถมศึกษาปีที่ 51231
ประถมศึกษาปีที่ 63361
รวม12921 -55
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 21231
มัธยมศึกษาปีที่ 34261
รวม549 -92

รวมทั้งสิ้น

211940 -99 -2