ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 285131
อนุบาล 377141
รวม151227 82
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 139121
ประถมศึกษาปีที่ 285131
ประถมศึกษาปีที่ 346101
ประถมศึกษาปีที่ 494131
ประถมศึกษาปีที่ 55271
ประถมศึกษาปีที่ 63361
รวม322961 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

474188 88