ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2157221
อนุบาล 31213251
รวม272047 32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1126181
ประถมศึกษาปีที่ 21414281
ประถมศึกษาปีที่ 3147211
ประถมศึกษาปีที่ 41110211
ประถมศึกษาปีที่ 5108181
ประถมศึกษาปีที่ 669151
รวม6754121 216
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 14481
มัธยมศึกษาปีที่ 2119201
มัธยมศึกษาปีที่ 383111
รวม231639 -13

รวมทั้งสิ้น

11790207 2311