ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 25491
อนุบาล 3912211
รวม141630 22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 185131
ประถมศึกษาปีที่ 2810181
ประถมศึกษาปีที่ 3812201
ประถมศึกษาปีที่ 464101
ประถมศึกษาปีที่ 596151
ประถมศึกษาปีที่ 61112231
รวม504999 -126
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6465129 -108