ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11451
อนุบาล 296151
อนุบาล 35381
รวม151328 183
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13471
ประถมศึกษาปีที่ 23251
ประถมศึกษาปีที่ 382101
ประถมศึกษาปีที่ 45491
ประถมศึกษาปีที่ 5128201
ประถมศึกษาปีที่ 6711181
รวม383169 146
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 182101
มัธยมศึกษาปีที่ 21451
มัธยมศึกษาปีที่ 373101
รวม16925 53

รวมทั้งสิ้น

6953122 3712 2