ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21311241
อนุบาล 31010201
รวม232144 142
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1610161
ประถมศึกษาปีที่ 2198271
ประถมศึกษาปีที่ 31013231
ประถมศึกษาปีที่ 4126181
ประถมศึกษาปีที่ 51110211
ประถมศึกษาปีที่ 61010201
รวม6857125 -226
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 11814321
มัธยมศึกษาปีที่ 2117181
มัธยมศึกษาปีที่ 378151
รวม362965 53

รวมทั้งสิ้น

127107234 -311