ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21561
อนุบาล 3510151
รวม61521 -82
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1510151
ประถมศึกษาปีที่ 249131
ประถมศึกษาปีที่ 358131
ประถมศึกษาปีที่ 4810181
ประถมศึกษาปีที่ 54591
ประถมศึกษาปีที่ 66171
รวม324375 26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 11610261
มัธยมศึกษาปีที่ 21712291
มัธยมศึกษาปีที่ 3125171
รวม452772 -53

รวมทั้งสิ้น

8385168 -1111