ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24371
อนุบาล 35271
รวม9514 -52
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13581
ประถมศึกษาปีที่ 2210121
ประถมศึกษาปีที่ 32681
ประถมศึกษาปีที่ 476131
ประถมศึกษาปีที่ 5510151
ประถมศึกษาปีที่ 674111
รวม264167 36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 16281
มัธยมศึกษาปีที่ 249131
มัธยมศึกษาปีที่ 398171
รวม191938 -63

รวมทั้งสิ้น

5465119 -811