ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2513181
อนุบาล 3710171
รวม122335 52
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 168141
ประถมศึกษาปีที่ 2613191
ประถมศึกษาปีที่ 3127191
ประถมศึกษาปีที่ 4107171
ประถมศึกษาปีที่ 5107171
ประถมศึกษาปีที่ 646101
รวม484896 -46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6071131 18