ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21451
อนุบาล 3-111
รวม156 32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11231
ประถมศึกษาปีที่ 22131
ประถมศึกษาปีที่ 33361
ประถมศึกษาปีที่ 43471
ประถมศึกษาปีที่ 53141
ประถมศึกษาปีที่ 64591
รวม161632 -16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

172138 28