ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21011211
อนุบาล 397161
รวม191837 132
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 159141
ประถมศึกษาปีที่ 2913221
ประถมศึกษาปีที่ 3715221
ประถมศึกษาปีที่ 479161
ประถมศึกษาปีที่ 5910191
ประถมศึกษาปีที่ 6106161
รวม4762109 116
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 169151
มัธยมศึกษาปีที่ 298171
มัธยมศึกษาปีที่ 3121131
รวม271845 13

รวมทั้งสิ้น

9398191 2511