ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21610261
อนุบาล 3910191
รวม252045 72
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1157221
ประถมศึกษาปีที่ 2185231
ประถมศึกษาปีที่ 374111
ประถมศึกษาปีที่ 4412161
ประถมศึกษาปีที่ 5204241
ประถมศึกษาปีที่ 61010201
รวม7442116 36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 11914331
มัธยมศึกษาปีที่ 22016361
มัธยมศึกษาปีที่ 31514291
รวม544498 -103

รวมทั้งสิ้น

153106259 11