ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12571
อนุบาล 24371
อนุบาล 348121
รวม101626 13
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 165111
ประถมศึกษาปีที่ 2105151
ประถมศึกษาปีที่ 35491
ประถมศึกษาปีที่ 493121
ประถมศึกษาปีที่ 54371
ประถมศึกษาปีที่ 68191
รวม422163 -56
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

523789 -49