3,008

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ข้อมูลสถานศึกษา43314.39%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา34311.40%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1956.48%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด1886.25%
สถิติ/บริการ1615.35%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ1525.05%
ผลสอบ O-Net1474.89%
รายงานบริหารงบประมาณ1364.52%
โครงการในโรงเรียน1354.49%
คณะกรรมการ1334.42%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แนวโน้ม จำนวน นร.1214.02%
ทะเบียนโรงเรียน1203.99%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน1143.79%
บุคลากรเกษียณอายุ1063.52%
นร.จำแนกตามอายุ822.73%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ722.39%
นร.จำแนกตามความพิการ672.23%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง672.23%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน521.73%
นร.จำแนกตามสัญชาติ511.70%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส491.63%
นร.จำแนกตามศาสนา351.16%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน280.93%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.210.70%
ประวัติการนิเทศ0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ผลสอบ NT0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก3
ปริญญาโท27
ปริญญาตรี38
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา9
รวม78

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก46
ปริญญาโท422
ปริญญาตรี1050
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า26
ต่ำกว่าอนุปริญญา74
รวม1618

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา