ข้อมูลที่เข้าดูมากกว่าร้อยละ 20

รายการจำนวน(ครั้ง)

ข้อมูลที่เข้าดูน้อยกว่าร้อยละ 20

รายการจำนวน(ครั้ง)
ข้อมูลสถานศึกษา9414.14%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา7711.58%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด558.27%
สถิติ/บริการ527.82%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ487.22%
แนวโน้ม จำนวน นร.466.92%
ผลสอบ O-Net416.17%
คณะกรรมการ355.26%
รายงานบริหารงบประมาณ345.11%
บุคลากรเกษียณอายุ334.96%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง284.21%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน243.61%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง203.01%
นร.จำแนกตามอายุ192.86%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน142.11%
โครงการในโรงเรียน131.95%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน111.65%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.60.90%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส40.60%
นร.จำแนกตามสัญชาติ30.45%
นร.จำแนกตามศาสนา30.45%
นร.จำแนกตามความพิการ30.45%
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ผลสอบ NT0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก5
ปริญญาโท28
ปริญญาตรี42
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา9
รวม85

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก57
ปริญญาโท436
ปริญญาตรี1106
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า27
ต่ำกว่าอนุปริญญา75
รวม1701

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา