1,804

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ข้อมูลสถานศึกษา26814.86%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา1508.31%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด1417.82%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1327.32%
โครงการในโรงเรียน1085.99%
คณะกรรมการ1055.82%
ผลสอบ O-Net1045.76%
รายงานบริหารงบประมาณ965.32%
สถิติ/บริการ915.04%
แนวโน้ม จำนวน นร.874.82%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง784.32%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน764.21%
นร.จำแนกตามอายุ553.05%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ532.94%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส412.27%
นร.จำแนกตามสัญชาติ402.22%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน392.16%
บุคลากรเกษียณอายุ382.11%
นร.จำแนกตามความพิการ331.83%
นร.จำแนกตามศาสนา281.55%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.221.22%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน191.05%
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ผลสอบ NT0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก1
ปริญญาโท30
ปริญญาตรี39
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา9
รวม80

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก51
ปริญญาโท407
ปริญญาตรี1066
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า25
ต่ำกว่าอนุปริญญา77
รวม1626

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา