2,128

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ข้อมูลสถานศึกษา29613.91%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา25111.80%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด1497.00%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1215.69%
สถิติ/บริการ1155.40%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ1075.03%
รายงานบริหารงบประมาณ1054.93%
ผลสอบ O-Net1044.89%
คณะกรรมการ934.37%
โครงการในโรงเรียน914.28%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน823.85%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน773.62%
บุคลากรเกษียณอายุ743.48%
แนวโน้ม จำนวน นร.703.29%
นร.จำแนกตามอายุ602.82%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง562.63%
นร.จำแนกตามความพิการ532.49%
นร.จำแนกตามสัญชาติ452.11%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ452.11%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส391.83%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน311.46%
นร.จำแนกตามศาสนา301.41%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน190.89%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.150.70%
ประวัติการนิเทศ0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ผลสอบ NT0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก1
ปริญญาโท29
ปริญญาตรี40
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา9
รวม80

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก49
ปริญญาโท413
ปริญญาตรี1064
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า27
ต่ำกว่าอนุปริญญา74
รวม1627

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา