ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

139

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

88

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 2 /1%
1.2. นร.1 - 20 12 /9%
1.3. นร.21 - 40 15 /11%
1.4. นร.41 - 60 23 /17%
1.5. นร.61 - 80 21 /15%
1.6. นร.81 - 100 7 /5%
1.7. นร.101 - 120 8 /6%
รร.ไม่มีนักเรียน

2

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

23

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

128

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

136

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

35

ตาราง

1,295

ห้องเรียน
-11
ตาราง

19,429

นักเรียน
-387
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,643

-2
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

14,161

-306
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,625

-79
ตาราง

139

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
88
กลาง
48
ใหญ่
1
ใหญ่พิเศษ
2
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -36.59

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -31.03

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

9

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

4

BEST PRACTICES

ตาราง

1,363

ครูและบุคลากร

สนง.
81
รร.
1,282
ตาราง

55

เกษียณอายุ 2566

สนง.
4
รร.
51
ตาราง

1,282

สภาพอัตรากำลัง
2023-09-15

ก่อน 1 ตค.
-7.39%
ตั้งแต่ 1 ตค.
-10.32%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
11
รอง
-44
ครู
-98
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
-44
ครู
-137
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 2 /1%
ปฐมวัย1 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ94 /68%
ปฐมวัย - ม.ต้น33 /24%
ประถมฯ7 /5%
ประถมฯ - ม.ต้น2 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 88 /63%
ขนาดกลาง 48 /35%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 88 /63%
ขนาดที่ 2 28 /20%
ขนาดที่ 3 13 /9%
ขนาดที่ 4 7 /5%
ขนาดที่ 5 1 /1%
ขนาดที่ 6 2 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2565 (2,500 คน)
นร.จบการศึกษา ม.3 ปี 2565 (537 คน)
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 284 /53%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 43 /8%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 2 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 107 /20%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 15 /3%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 60 /11%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 6 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 4 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 12 /2%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 3 /1%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
 • นายนพดล ศรีขัดเค้า
 • นายวรรณที ศรีโนนยาง
 • นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม
 • นางจิรภา ฟองชัย
 • นางนิราพร โสดาวิชิต
 • นางประณยา บุญลือ
 • น.ส.กิ่งนภา สกุลตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
 • นายนพดล ศรีขัดเค้า
 • นางเตือนใจ ยลวิลาศ
 • นางอุ่นเรือน ศิริหล้า
 • นางวารุณี ทีนา
 • นางณัชชา อยู่สุขเสถียร
 • นายเสด็จ ศรีบุรินทร์
 • นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ
139 โรงเรียน

5 อำเภอ
เมืองเลย

47 โรงเรียน

ตาราง
นาด้วง

9 โรงเรียน

ตาราง
เชียงคาน

34 โรงเรียน

ตาราง
ปากชม

28 โรงเรียน

ตาราง
ท่าลี่

21 โรงเรียน

ตาราง

13 เครือข่าย
กลุ่มคุณภาพหลักเมือง

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพนาด้วง

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพเชียงคาน

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพท่าลี่

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพนครหงส์

15 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพเชียงกลม

13 โรงเรียน

ตาราง
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2024.1.KAOPUNHOT