ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

143

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
87
ดูข้อมูล
รร.ไม่มีนักเรียน
5
ดูข้อมูล
รร.เปิด อ.3 ขวบ
22
ดูข้อมูล
รร.เปิดปฐมวัย
128
ดูข้อมูล
รร.เปิดประถมฯ
137
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
38
ดูข้อมูล

19

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

39.97

O-NET ป.6 10.97

สพฐ. 37.13

2.84

ประเทศ 39.22

0.75

ดูข้อมูล

31.78

O-NET ม.3 -0.72

สพฐ. 36.33

-4.55

ประเทศ 36.01

-4.23

ดูข้อมูล

1,646

ครูและบุคลากร

สนง.
72
รร.
1,574
ดูข้อมูล

78

เกษียณอายุ 2565

ดูข้อมูล

1,646

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ดูข้อมูล

1,309

ห้องเรียน

-16
ดูข้อมูล

19,738

นักเรียน

-131
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
3,528
8
นร.ประถมศึกษา
14,456
-106
นร.ขยายโอกาส
1,754
-33
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม - ระดับช่วงชั้น
ไม่มีนักเรียน
42010005 บ้านตูบโกบ เมืองเลย
42010049 บ้านวังแคน เมืองเลย
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร เมืองเลย
42010088 บ้านแสนสำราญ เชียงคาน
42010273 บ้านแก่งม่วง ท่าลี่
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 5 /3%
ปฐมวัย 1 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ 91 /64%
ปฐมวัย - ม.ต้น 36 /25%
ประถมฯ 8 /6%
ประถมฯ - ม.ต้น 2 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 87 /61%
ขนาดกลาง 53 /37%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 87 /61%
ขนาดที่ 2 31 /22%
ขนาดที่ 3 15 /10%
ขนาดที่ 4 4 /3%
ขนาดที่ 5 4 /3%
ขนาดที่ 6 2 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2562 2563 2564
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ตั้ง
ดูข้อมูล
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายนพดล ศรีขัดเค้า
 • นางนิราพร โสดาวิชิต
 • นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์
 • น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์
 • นางมยุรี ปลั่งกลาง
 • นางปัทมา สิมพลา
 • นางประณยา บุญลือ
 • นายมณฑล พร้อมสันเทียะ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายนพดล ศรีขัดเค้า
 • นางนิตยา ยศปัญญา
 • นางขนิษฐา คับเพียง
 • นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคล
 • น.ส.พิมพ์พิชชา จิตรจันทร์
 • นางเตือนใจ ยลวิลาศ
 • นางณัชชา อยู่สุขเสถียร
 • นางวิไลภรณ์ ซื่อตรง
143 โรงเรียน

5
เมืองเลย

50 โรงเรียน

ดูข้อมูล
นาด้วง

9 โรงเรียน

ดูข้อมูล
เชียงคาน

34 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ปากชม

28 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ท่าลี่

22 โรงเรียน

ดูข้อมูล

13
กลุ่มคุณภาพหลักเมือง

13 โรงเรียน

ดูข้อมูล
กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน

9 โรงเรียน

ดูข้อมูล
กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย

9 โรงเรียน

ดูข้อมูล
กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย

9 โรงเรียน

ดูข้อมูล
กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม

9 โรงเรียน

ดูข้อมูล
กลุ่มคุณภาพนาด้วง

9 โรงเรียน

ดูข้อมูล
กลุ่มคุณภาพเชียงคาน

13 โรงเรียน

ดูข้อมูล
กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี

9 โรงเรียน

ดูข้อมูล
กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว

12 โรงเรียน

ดูข้อมูล
กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง

11 โรงเรียน

ดูข้อมูล
กลุ่มคุณภาพท่าลี่

11 โรงเรียน

ดูข้อมูล
กลุ่มคุณภาพนครหงส์

15 โรงเรียน

ดูข้อมูล
กลุ่มคุณภาพเชียงกลม

13 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2022.1.KAOPUNHOT