ตารางการศึกษาภาพรวม จังหวัดเลย

455

โรงเรียน
ตาราง
สพป.ลย.๑
142
สพป.ลย.๒
154
สพป.ลย.๓
107
สพม.๑๙
52
87,871
นักเรียน
ตาราง
สพป.ลย.๑
19,816
สพป.ลย.๒
20,665
สพป.ลย.๓
7,177
สพม.๑๙
40,213
4,959
ห้องเรียน
ตาราง
สพป.ลย.๑
1,306
สพป.ลย.๒
1,509
สพป.ลย.๓
874
สพม.๑๙
1,270
นร. : ห้องเรียน
18:1
ตาราง
สพป.ลย.๑
15:1
สพป.ลย.๒
14:1
สพป.ลย.๓
8:1
สพม.๑๙
32:1
รร.จำแนกตาม - ระดับช่วงชั้น
ไม่มีนักเรียน
1สพป.ลย.๑42010049บ้านวังแคน
2สพป.ลย.๑42010059ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
3สพป.ลย.๑42010088บ้านแสนสำราญ
4สพป.ลย.๑42010105บ้านแก่งมี้
5สพป.ลย.๑42010273บ้านแก่งม่วง
6สพป.ลย.๒42020050บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน
7สพป.ลย.๓42010232บ้านท่าศาลา
8สพป.ลย.๓42010252บ้านห้วยลาด
ไม่มีนักเรียน

8

ตาราง
โรงเรียนขนาดเล็ก

272

ตาราง
เปิด อ.3 ขวบ

68

ตาราง
เปิดปฐมวัย

369

ตาราง
เปิดระดับประถม

394

ตาราง
เปิด ม.ต้น/ขยายโอกาส

146

ตาราง
เปิด ม.ปลาย

52

ตาราง
เปิด ปวช.

0

รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 8 /2%
ปฐมวัย 1 /0%
ปฐมวัย - ประถมฯ 275 /60%
ปฐมวัย - ม.ต้น 93 /20%
ปฐมวัย - ม.ปลาย /0%
ประถมฯ 25 /5%
ประถมฯ - ม.ต้น 1 /0%
ประถมฯ - ม.ปลาย /0%
ม.ต้น /0%
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า 52 /11%
ม.ปลาย/เทียบเท่า /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 272 /60%
ขนาดกลาง 154 /34%
ขนาดใหญ่ 21 /5%
ขนาดใหญ่พิเศษ 8 /2%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 272 /60%
ขนาดที่ 2 83 /18%
ขนาดที่ 3 48 /11%
ขนาดที่ 4 18 /4%
ขนาดที่ 5 26 /6%
ขนาดที่ 6 4 /1%
ขนาดที่ 7 4 /1%
รร.ขนาดเล็กจำแนกตาม - ขนาด 7 ขนาด
1.1. ไม่มีนักเรียน 8 /6%
1.2. นร.1 - 20 12 /8%
1.3. นร.21 - 40 14 /10%
1.4. นร.41 - 60 26 /18%
1.5. นร.61 - 80 18 /13%
1.6. นร.81 - 100 7 /5%
1.7. นร.101 - 120 4 /3%