ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

143

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
87
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
128
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
38
ดูข้อมูล

19

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

39.97

O-NET ป.6 10.97

สพฐ. 37.13

2.84

ประเทศ 39.22

0.75

ดูข้อมูล

31.78

O-NET ม.3 -0.72

สพฐ. 36.33

-4.55

ประเทศ 36.01

-4.23

ดูข้อมูล

1,309

ห้องเรียน

-16
ดูข้อมูล

1,671

ครูและบุคลากร

สนง.
72
รร.
1,599
ดูข้อมูล

79

เกษียณอายุ 2565

ดูข้อมูล

19,738

นักเรียน

-131
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
3,528
8
นร.ประถมศึกษา
14,456
-106
นร.ม.ต้น
1,754
-33
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย 1 /1%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 91 /64%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 36 /25%
ประถมศึกษา 8 /6%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 2 /1%
ไม่มีนักเรียน 5 /3%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 87 /61%
ขนาดกลาง 53 /37%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 87 /61%
ขนาดที่ 2 31 /22%
ขนาดที่ 3 15 /10%
ขนาดที่ 4 4 /3%
ขนาดที่ 5 4 /3%
ขนาดที่ 6 2 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2562 2563 2564
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายรัฐอิสรา กงวงษ์
 • ดร.รอง ปัญสังกา
 • นายยืนยง ปาลี
 • นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง
 • นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง
 • นายนพดล ศรีขัดเค้า
 • ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ
 • นางนิราพร โสดาวิชิต
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายรัฐอิสรา กงวงษ์
 • นายนพดล ศรีขัดเค้า
 • นางวรกัรญา คำสิงห์นอก
 • นายธงชัย โกมลไสย
 • น.ส.ปรมาภรณ์ สาระภักดี
 • น.ส.อัญชลี แก่นจันทร์
 • นางเตือนใจ ยลวิลาศ
 • น.ส.พันวิภา วิเศษโวหาร
เมืองเลย

50 โรงเรียน

ดูข้อมูล
นาด้วง

9 โรงเรียน

ดูข้อมูล
เชียงคาน

34 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ปากชม

28 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ท่าลี่

22 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version 2020.07