ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

142

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

87

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 5 /4%
1.2. นร.1 - 20 11 /8%
1.3. นร.21 - 40 13 /9%
1.4. นร.41 - 60 26 /18%
1.5. นร.61 - 80 21 /15%
1.6. นร.81 - 100 6 /4%
1.7. นร.101 - 120 5 /4%
รร.ไม่มีนักเรียน

5

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

23

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

130

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

136

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

35

ตาราง

1,308

ห้องเรียน
-1
ตาราง

19,821

นักเรียน
83
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,664

136
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

14,487

31
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,670

-84
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -38.20

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -29.06

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

41.71

NT ป.3 (พอใช้) 1.07

สพฐ. 44.53

-2.82

ประเทศ 43.97

-2.26

ตาราง

71.45

RT ป.1 (ดี) 2.99

สพฐ. 73.20

-1.75

ประเทศ 73.02

-1.57

ตาราง

8

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

4

BEST PRACTICES

ตาราง

1,654

ครูและบุคลากร

สนง.
78
รร.
1,576
ตาราง

54

เกษียณอายุ 2566

สนง.
5
รร.
49
ตาราง

1,654

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 5 /4%
ปฐมวัย1 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ95 /67%
ปฐมวัย - ม.ต้น34 /24%
ประถมฯ6 /4%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 87 /61%
ขนาดกลาง 52 /37%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 87 /61%
ขนาดที่ 2 29 /20%
ขนาดที่ 3 16 /11%
ขนาดที่ 4 6 /4%
ขนาดที่ 5 2 /1%
ขนาดที่ 6 2 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2564/ 1,239 คน
นร.จบการศึกษา ม.3 : ปี 2564/ 296 คน
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 113 /38%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 6 /2%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 71 /24%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 10 /3%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 60 /20%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 21 /7%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 3 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 7 /2%
บวชในศาสนา 2 /1%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 2 /1%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
 • นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม
 • นายวรรณที ศรีโนนยาง
 • นายนพดล ศรีขัดเค้า
 • นางจิรภา ฟองชัย
 • นางประณยา บุญลือ
 • น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์
 • นางนิราพร โสดาวิชิต
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายวรรณที ศรีโนนยาง
 • นางบุญจันทร์ ลือกลาง
 • น.ส.พิมพ์พิชชา จิตรจันทร์
 • นางขนิษฐา คับเพียง
 • นางสาวคนึงนิจ โคผดุง
 • นางบุญทวี สมหมาย
 • นางเตือนใจ ยลวิลาศ
 • นางนิตยา ยศปัญญา
142 โรงเรียน

5 อำเภอ
เมืองเลย

49 โรงเรียน

ตาราง
นาด้วง

9 โรงเรียน

ตาราง
เชียงคาน

34 โรงเรียน

ตาราง
ปากชม

28 โรงเรียน

ตาราง
ท่าลี่

22 โรงเรียน

ตาราง

13 เครือข่าย
กลุ่มคุณภาพหลักเมือง

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพนาด้วง

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพเชียงคาน

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพท่าลี่

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพนครหงส์

15 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มคุณภาพเชียงกลม

13 โรงเรียน

ตาราง
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2022.2.KAOPUNHOT