จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,64314,1611,625-19,429
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี99---99
4 ปี741---741
5 ปี1,655---1,655
6 ปี1,141731--1,872
7 ปี52,159--2,164
8 ปี22,175--2,177
9 ปี-2,259--2,259
10 ปี-2,401--2,401
11 ปี-2,692--2,692
12 ปี-1,687170-1,857
13 ปี-47503-550
14 ปี-7542-549
15 ปี-2374-376
16 ปี-132-33
17 ปี--2-2
18 ปี--1-1
19 ปี--1-1
20 ปี-----
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด942--51
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม2 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม3 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม4 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม5 ปี2---2
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม6 ปี71--8
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม7 ปี-3--3
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม8 ปี-4--4
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม9 ปี-8--8
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม10 ปี-11--11
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม11 ปี-11--11
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม12 ปี-4--4
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม13 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม14 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม15 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม16 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม17 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม18 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม19 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปีขึ้นไป-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด2043--63
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม2 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม3 ปี1---1
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม4 ปี8---8
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม5 ปี4---4
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม6 ปี74--11
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม7 ปี-7--7
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม8 ปี-6--6
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม9 ปี-5--5
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม10 ปี-8--8
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม11 ปี-7--7
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม12 ปี-6--6
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม13 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม14 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม15 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม16 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม17 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม18 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม19 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปีขึ้นไป-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด1832--50
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม2 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม3 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม4 ปี1---1
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม5 ปี13---13
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม6 ปี41--5
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม7 ปี-5--5
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม8 ปี-5--5
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม9 ปี-3--3
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม10 ปี-4--4
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม11 ปี-4--4
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม12 ปี-8--8
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม13 ปี-2--2
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม14 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม15 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม16 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม17 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม18 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม19 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปีขึ้นไป-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด3412864-226
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม2 ปี-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม3 ปี-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม4 ปี7---7
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม5 ปี16---16
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม6 ปี113--14
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม7 ปี-22--22
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม8 ปี-23--23
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม9 ปี-20--20
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม10 ปี-24--24
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม11 ปี-21--21
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม12 ปี-1410-24
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม13 ปี-125-26
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม14 ปี--17-17
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม15 ปี--12-12
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม16 ปี-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม17 ปี-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม18 ปี-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม19 ปี-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปี-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปีขึ้นไป-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด3---3
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม2 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม3 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม4 ปี2---2
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม5 ปี1---1
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม6 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม7 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม8 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม9 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม10 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม11 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม12 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม13 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม14 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม15 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม16 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม17 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม18 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม19 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปีขึ้นไป-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด328546-163
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี1---1
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี19---19
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี12---12
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-20--20
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-17--17
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-9--9
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-12--12
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-8--8
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-18--18
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-116-17
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี--13-13
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี--16-16
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี--1-1
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด-9--9
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-2--2
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-2--2
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-5--5
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด516--21
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี2---2
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี3---3
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-1--1
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-3--3
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-5--5
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-2--2
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-5--5
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด-2,135--2,135
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี-134--134
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-314--314
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-313--313
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-366--366
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-363--363
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-392--392
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-252--252
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-1--1
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด4341,372--1,806
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน2 ปี-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน3 ปี31---31
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน4 ปี133---133
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน5 ปี169---169
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6 ปี10168--169
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน7 ปี-226--226
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน8 ปี-248--248
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน9 ปี-222--222
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน10 ปี-248--248
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน11 ปี-229--229
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน12 ปี-130--130
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน13 ปี-1--1
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน14 ปี-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน15 ปี-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน16 ปี-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน17 ปี-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน18 ปี-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน19 ปี-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปี-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปีขึ้นไป-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด269147-164
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย2 ปี-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย3 ปี-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย4 ปี3---3
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย5 ปี11---11
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย6 ปี122--14
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย7 ปี-15--15
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย8 ปี-10--10
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย9 ปี-15--15
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย10 ปี-17--17
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย11 ปี-23--23
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย12 ปี-84-12
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย13 ปี-119-20
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย14 ปี--13-13
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย15 ปี--9-9
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย16 ปี--2-2
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย17 ปี-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย18 ปี-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย19 ปี-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปี-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปีขึ้นไป-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด961--70
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย2 ปี-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย3 ปี-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย4 ปี4---4
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย5 ปี1---1
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย6 ปี41--5
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย7 ปี-4--4
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย8 ปี-17--17
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย9 ปี-10--10
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย10 ปี-9--9
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย11 ปี-12--12
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย12 ปี-7--7
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย13 ปี-1--1
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย14 ปี-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย15 ปี-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย16 ปี-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย17 ปี-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย18 ปี-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย19 ปี-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปี-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปีขึ้นไป-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด3710045-182
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม2 ปี-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม3 ปี-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม4 ปี4---4
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม5 ปี17---17
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม6 ปี165--21
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม7 ปี-19--19
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม8 ปี-21--21
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม9 ปี-16--16
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม10 ปี-19--19
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม11 ปี-9--9
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม12 ปี-114-15
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม13 ปี--18-18
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม14 ปี--13-13
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม15 ปี--10-10
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม16 ปี-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม17 ปี-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม18 ปี-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม19 ปี-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปี-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปีขึ้นไป-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด43105--148
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม2 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม3 ปี1---1
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม4 ปี10---10
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม5 ปี19---19
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม6 ปี136--19
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม7 ปี-22--22
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม8 ปี-17--17
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม9 ปี-11--11
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม10 ปี-12--12
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม11 ปี-23--23
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม12 ปี-14--14
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม13 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม14 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม15 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม16 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม17 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม18 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม19 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปีขึ้นไป-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด237637-136
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม2 ปี-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม3 ปี-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม4 ปี2---2
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม5 ปี13---13
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม6 ปี85--13
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม7 ปี-13--13
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม8 ปี-13--13
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม9 ปี-13--13
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม10 ปี-8--8
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม11 ปี-19--19
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม12 ปี-42-6
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม13 ปี-116-17
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม14 ปี--12-12
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม15 ปี--7-7
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม16 ปี-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม17 ปี-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม18 ปี-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม19 ปี-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปี-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปีขึ้นไป-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด2350--73
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม2 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม3 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม4 ปี4---4
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม5 ปี7---7
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม6 ปี124--16
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม7 ปี-6--6
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม8 ปี-7--7
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม9 ปี-13--13
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม10 ปี-10--10
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม11 ปี-8--8
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม12 ปี-2--2
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม13 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม14 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม15 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม16 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม17 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม18 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม19 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปีขึ้นไป-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด-9254-146
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย2 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย3 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย4 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย5 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย6 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย7 ปี-10--10
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย8 ปี-21--21
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย9 ปี-13--13
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย10 ปี-15--15
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย11 ปี-23--23
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย12 ปี-106-16
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย13 ปี--15-15
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย14 ปี--18-18
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย15 ปี--15-15
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย16 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย17 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย18 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย19 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปีขึ้นไป-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด36153--189
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย2 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย3 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย4 ปี3---3
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย5 ปี21---21
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย6 ปี125--17
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย7 ปี-31--31
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย8 ปี-18--18
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย9 ปี-31--31
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย10 ปี-30--30
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย11 ปี-26--26
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย12 ปี-11--11
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย13 ปี-1--1
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย14 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย15 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย16 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย17 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย18 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย19 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปีขึ้นไป-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด1462--76
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย2 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย3 ปี2---2
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย4 ปี2---2
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย5 ปี6---6
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย6 ปี43--7
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย7 ปี-8--8
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย8 ปี-8--8
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย9 ปี-10--10
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย10 ปี-7--7
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย11 ปี-13--13
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย12 ปี-13--13
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย13 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย14 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย15 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย16 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย17 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย18 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย19 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปีขึ้นไป-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด4381--124
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย2 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย3 ปี4---4
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย4 ปี5---5
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย5 ปี17---17
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย6 ปี175--22
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย7 ปี-13--13
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย8 ปี-11--11
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย9 ปี-16--16
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย10 ปี-13--13
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย11 ปี-17--17
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย12 ปี-6--6
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย13 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย14 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย15 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย16 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย17 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย18 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย19 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปีขึ้นไป-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด-15652-208
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน2 ปี-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน3 ปี-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน4 ปี-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน5 ปี-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6 ปี-9--9
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน7 ปี-29--29
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน8 ปี-23--23
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน9 ปี-15--15
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน10 ปี-25--25
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน11 ปี-35--35
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน12 ปี-147-21
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน13 ปี-413-17
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน14 ปี-120-21
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน15 ปี-19-10
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน16 ปี--1-1
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน17 ปี-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน18 ปี--1-1
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน19 ปี--1-1
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปี-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปีขึ้นไป-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด-8--8
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน2 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน3 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน4 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน5 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน7 ปี-2--2
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน8 ปี-1--1
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน9 ปี-1--1
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน10 ปี-1--1
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน11 ปี-1--1
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน12 ปี-1--1
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน13 ปี-1--1
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน14 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน15 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน16 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน17 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน18 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน19 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปีขึ้นไป-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด229534-151
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน2 ปี-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน3 ปี-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน4 ปี2---2
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน5 ปี14---14
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6 ปี611--17
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน7 ปี-15--15
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน8 ปี-12--12
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน9 ปี-17--17
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน10 ปี-15--15
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน11 ปี-16--16
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน12 ปี-95-14
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน13 ปี--8-8
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน14 ปี--14-14
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน15 ปี--7-7
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน16 ปี-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน17 ปี-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน18 ปี-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน19 ปี-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปี-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปีขึ้นไป-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด1942--61
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน2 ปี-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน3 ปี2---2
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน4 ปี6---6
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน5 ปี5---5
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6 ปี62--8
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน7 ปี-6--6
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน8 ปี-8--8
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน9 ปี-7--7
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน10 ปี-9--9
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน11 ปี-6--6
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน12 ปี-3--3
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน13 ปี-1--1
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน14 ปี-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน15 ปี-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน16 ปี-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน17 ปี-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน18 ปี-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน19 ปี-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปี-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปีขึ้นไป-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด326--29
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน2 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน3 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน4 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน5 ปี2---2
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6 ปี12--3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน7 ปี-3--3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน8 ปี-5--5
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน9 ปี-3--3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน10 ปี-4--4
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน11 ปี-6--6
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน12 ปี-3--3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน13 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน14 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน15 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน16 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน17 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน18 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน19 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปีขึ้นไป-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด2043--63
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน2 ปี-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน3 ปี-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน4 ปี2---2
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน5 ปี11---11
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6 ปี72--9
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน7 ปี-6--6
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน8 ปี-8--8
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน9 ปี-7--7
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน10 ปี-5--5
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน11 ปี-10--10
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน12 ปี-3--3
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน13 ปี-1--1
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน14 ปี-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน15 ปี-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน16 ปี-1--1
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน17 ปี-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน18 ปี-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน19 ปี-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปี-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปีขึ้นไป-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด1748--65
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย2 ปี-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย3 ปี-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย4 ปี7---7
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย5 ปี6---6
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย6 ปี41--5
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย7 ปี-5--5
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย8 ปี-12--12
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย9 ปี-5--5
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย10 ปี-5--5
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย11 ปี-11--11
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย12 ปี-7--7
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย13 ปี-2--2
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย14 ปี-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย15 ปี-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย16 ปี-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย17 ปี-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย18 ปี-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย19 ปี-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปี-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปีขึ้นไป-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด-2--2
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย2 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย3 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย4 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย5 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย6 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย7 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย8 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย9 ปี-1--1
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย10 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย11 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย12 ปี-1--1
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย13 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย14 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย15 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย16 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย17 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย18 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย19 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปีขึ้นไป-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด446--50
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน2 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน3 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน4 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน5 ปี2---2
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6 ปี2---2
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน7 ปี-2--2
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน8 ปี-10--10
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน9 ปี-8--8
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน10 ปี-5--5
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน11 ปี-11--11
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน12 ปี-9--9
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน13 ปี-1--1
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน14 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน15 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน16 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน17 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน18 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน19 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปีขึ้นไป-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด1626--42
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน2 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน3 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน4 ปี3---3
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน5 ปี5---5
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6 ปี81--9
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน7 ปี-1--1
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน8 ปี-4--4
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน9 ปี-4--4
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน10 ปี-4--4
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน11 ปี-7--7
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน12 ปี-5--5
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน13 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน14 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน15 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน16 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน17 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน18 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน19 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปีขึ้นไป-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด4215234-228
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย2 ปี-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย3 ปี-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย4 ปี5---5
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย5 ปี27---27
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย6 ปี106--16
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย7 ปี-32--32
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย8 ปี-26--26
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย9 ปี-18--18
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย10 ปี-23--23
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย11 ปี-30--30
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย12 ปี-164-20
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย13 ปี-112-13
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย14 ปี--8-8
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย15 ปี--10-10
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย16 ปี-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย17 ปี-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย18 ปี-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย19 ปี-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปี-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปีขึ้นไป-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด479040-177
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย2 ปี-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย3 ปี-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย4 ปี6---6
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย5 ปี21---21
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย6 ปี182--20
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย7 ปี216--18
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย8 ปี-12--12
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย9 ปี-16--16
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย10 ปี-13--13
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย11 ปี-17--17
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย12 ปี-143-17
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย13 ปี--7-7
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย14 ปี--19-19
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย15 ปี--9-9
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย16 ปี--1-1
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย17 ปี--1-1
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย18 ปี-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย19 ปี-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปี-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปีขึ้นไป-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด2953--82
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย2 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย3 ปี1---1
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย4 ปี11---11
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย5 ปี8---8
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย6 ปี92--11
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย7 ปี-9--9
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย8 ปี-11--11
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย9 ปี-7--7
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย10 ปี-16--16
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย11 ปี-6--6
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย12 ปี-2--2
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย13 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย14 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย15 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย16 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย17 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย18 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย19 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปีขึ้นไป-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด36110--146
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย2 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย3 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย4 ปี8---8
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย5 ปี15---15
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย6 ปี137--20
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย7 ปี-16--16
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย8 ปี-24--24
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย9 ปี-13--13
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย10 ปี-16--16
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย11 ปี-19--19
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย12 ปี-15--15
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย13 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย14 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย15 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย16 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย17 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย18 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย19 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปีขึ้นไป-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด-3--3
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-1--1
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-2--2
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด1750--67
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี2---2
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี11---11
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี41--5
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-10--10
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-7--7
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-5--5
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-15--15
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-8--8
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-4--4
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด2341--64
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี3---3
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี8---8
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี6---6
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี63--9
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-9--9
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-5--5
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-6--6
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-6--6
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-9--9
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-3--3
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด32--5
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี2---2
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี1---1
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-2--2
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด3712775-239
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย2 ปี-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย3 ปี-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย4 ปี5---5
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย5 ปี14---14
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย6 ปี179--26
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย7 ปี118--19
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย8 ปี-14--14
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย9 ปี-24--24
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย10 ปี-19--19
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย11 ปี-26--26
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย12 ปี-165-21
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย13 ปี--26-26
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย14 ปี-128-29
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย15 ปี--15-15
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย16 ปี--1-1
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย17 ปี-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย18 ปี-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย19 ปี-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปี-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปีขึ้นไป-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด70191--261
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย2 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย3 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย4 ปี10---10
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย5 ปี38---38
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย6 ปี2211--33
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย7 ปี-21--21
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย8 ปี-35--35
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย9 ปี-36--36
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย10 ปี-26--26
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย11 ปี-42--42
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย12 ปี-20--20
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย13 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย14 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย15 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย16 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย17 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย18 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย19 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปีขึ้นไป-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด1017--27
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย2 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย3 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย4 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย5 ปี6---6
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย6 ปี4---4
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย7 ปี-2--2
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย8 ปี-2--2
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย9 ปี-6--6
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย10 ปี-3--3
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย11 ปี-3--3
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย12 ปี-1--1
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย13 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย14 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย15 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย16 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย17 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย18 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย19 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปีขึ้นไป-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด-13--13
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย2 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย3 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย4 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย5 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย6 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย7 ปี-1--1
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย8 ปี-2--2
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย9 ปี-1--1
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย10 ปี-5--5
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย11 ปี-2--2
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย12 ปี-1--1
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย13 ปี-1--1
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย14 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย15 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย16 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย17 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย18 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย19 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปีขึ้นไป-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด111--12
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี1---1
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-1--1
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-1--1
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-2--2
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-5--5
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-2--2
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด423--27
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี2---2
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี21--3
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-4--4
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-3--3
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-3--3
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-6--6
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-2--2
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-4--4
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด1250--62
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี7---7
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี5---5
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-8--8
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-8--8
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-5--5
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-10--10
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-9--9
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-9--9
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-1--1
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด840--48
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี2---2
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี5---5
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี11--2
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-7--7
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-9--9
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-9--9
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-5--5
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-4--4
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-5--5
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด1326--39
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี3---3
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี8---8
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี2---2
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-4--4
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-4--4
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-5--5
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-5--5
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-4--4
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-4--4
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด218019-120
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงน้อยกว่า 2 ปี-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง2 ปี-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3 ปี-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4 ปี2---2
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง5 ปี13---13
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง6 ปี66--12
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง7 ปี-10--10
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง8 ปี-15--15
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง9 ปี-14--14
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง10 ปี-16--16
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง11 ปี-9--9
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง12 ปี-91-10
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง13 ปี-13-4
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง14 ปี--10-10
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง15 ปี--4-4
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง16 ปี--1-1
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง17 ปี-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง18 ปี-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง19 ปี-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปี-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปีขึ้นไป-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด-4--4
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงน้อยกว่า 2 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง2 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง5 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง6 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง7 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง8 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง9 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง10 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง11 ปี-1--1
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง12 ปี-3--3
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง13 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง14 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง15 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง16 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง17 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง18 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง19 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปีขึ้นไป-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด5618477-317
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงน้อยกว่า 2 ปี-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง2 ปี-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3 ปี-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4 ปี8---8
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง5 ปี31---31
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง6 ปี178--25
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง7 ปี-20--20
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง8 ปี-26--26
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง9 ปี-41--41
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง10 ปี-36--36
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง11 ปี-32--32
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง12 ปี-204-24
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง13 ปี-133-34
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง14 ปี--30-30
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง15 ปี--10-10
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง16 ปี-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง17 ปี-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง18 ปี-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง19 ปี-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปี-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปีขึ้นไป-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด91180--271
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงน้อยกว่า 2 ปี-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง2 ปี-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3 ปี9---9
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4 ปี30---30
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง5 ปี41---41
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง6 ปี1012--22
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง7 ปี122--23
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง8 ปี-21--21
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง9 ปี-32--32
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง10 ปี-39--39
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง11 ปี-33--33
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง12 ปี-20--20
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง13 ปี-1--1
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง14 ปี-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง15 ปี-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง16 ปี-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง17 ปี-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง18 ปี-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง19 ปี-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปี-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปีขึ้นไป-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด18100--118
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงน้อยกว่า 2 ปี-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง2 ปี-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3 ปี-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4 ปี4---4
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง5 ปี6---6
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง6 ปี84--12
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง7 ปี-11--11
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง8 ปี-18--18
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง9 ปี-16--16
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง10 ปี-13--13
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง11 ปี-19--19
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง12 ปี-16--16
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง13 ปี-2--2
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง14 ปี-1--1
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง15 ปี-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง16 ปี-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง17 ปี-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง18 ปี-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง19 ปี-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปี-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปีขึ้นไป-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด78150--228
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงน้อยกว่า 2 ปี-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง2 ปี-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3 ปี10---10
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4 ปี21---21
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง5 ปี25---25
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง6 ปี224--26
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง7 ปี-29--29
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง8 ปี-23--23
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง9 ปี-32--32
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง10 ปี-23--23
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง11 ปี-27--27
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง12 ปี-12--12
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง13 ปี-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง14 ปี-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง15 ปี-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง16 ปี-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง17 ปี-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง18 ปี-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง19 ปี-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปี-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปีขึ้นไป-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด258840-153
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงน้อยกว่า 2 ปี-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง2 ปี-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3 ปี-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4 ปี8---8
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง5 ปี11---11
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง6 ปี64--10
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง7 ปี-16--16
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง8 ปี-6--6
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง9 ปี-12--12
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง10 ปี-17--17
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง11 ปี-22--22
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง12 ปี-116-17
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง13 ปี--8-8
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง14 ปี--17-17
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง15 ปี--9-9
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง16 ปี-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง17 ปี-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง18 ปี-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง19 ปี-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปี-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปีขึ้นไป-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด236043-126
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงน้อยกว่า 2 ปี-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง2 ปี-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3 ปี2---2
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4 ปี6---6
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง5 ปี11---11
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง6 ปี42--6
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง7 ปี-12--12
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง8 ปี-10--10
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง9 ปี-14--14
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง10 ปี-8--8
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง11 ปี-7--7
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง12 ปี-75-12
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง13 ปี--8-8
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง14 ปี--17-17
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง15 ปี--9-9
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง16 ปี--4-4
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง17 ปี-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง18 ปี-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง19 ปี-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปี-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปีขึ้นไป-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด3512441-200
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงน้อยกว่า 2 ปี-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง2 ปี-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3 ปี-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4 ปี2---2
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง5 ปี22---22
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง6 ปี116--17
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง7 ปี-14--14
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง8 ปี-24--24
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง9 ปี-24--24
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง10 ปี-16--16
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง11 ปี-25--25
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง12 ปี-15--15
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง13 ปี--12-12
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง14 ปี--15-15
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง15 ปี--14-14
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง16 ปี-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง17 ปี-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง18 ปี-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง19 ปี-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปี-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปีขึ้นไป-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด327221-125
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี6---6
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี16---16
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี105--15
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-13--13
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-14--14
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-10--10
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-9--9
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-12--12
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-92-11
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี--5-5
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี--5-5
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี--8-8
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี--1-1
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1454--68
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี2---2
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี5---5
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี76--13
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-5--5
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-6--6
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-7--7
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-3--3
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-14--14
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-13--13
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1348--61
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี4---4
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี6---6
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี32--5
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-7--7
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-4--4
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-8--8
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-9--9
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-10--10
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-8--8
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด736--43
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี1---1
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี2---2
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี42--6
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-5--5
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-5--5
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-8--8
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-4--4
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-8--8
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-4--4
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1743--60
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี3---3
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี10---10
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี41--5
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-8--8
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-5--5
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-7--7
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-6--6
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-7--7
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-9--9
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด166632-114
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีน้อยกว่า 2 ปี-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี2 ปี-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี3 ปี-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี4 ปี3---3
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี5 ปี9---9
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี6 ปี42--6
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี7 ปี-11--11
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี8 ปี-11--11
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี9 ปี-8--8
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี10 ปี-9--9
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี11 ปี-13--13
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี12 ปี-122-14
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี13 ปี--7-7
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี14 ปี--10-10
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี15 ปี--10-10
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี16 ปี--3-3
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี17 ปี-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี18 ปี-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี19 ปี-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปี-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปีขึ้นไป-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด1845--63
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีน้อยกว่า 2 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี2 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี3 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี4 ปี8---8
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี5 ปี8---8
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี6 ปี25--7
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี7 ปี-7--7
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี8 ปี-7--7
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี9 ปี-7--7
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี10 ปี-7--7
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี11 ปี-6--6
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี12 ปี-5--5
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี13 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี14 ปี-1--1
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี15 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี16 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี17 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี18 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี19 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปีขึ้นไป-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีน้อยกว่า 2 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี2 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี3 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี4 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี5 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี6 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี7 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี8 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี9 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี10 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี11 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี12 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี13 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี14 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี15 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี16 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี17 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี18 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี19 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปีขึ้นไป-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด412--16
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี1---1
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี3---3
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-2--2
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-3--3
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-1--1
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-4--4
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-2--2
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด140594--734
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี6---6
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี36---36
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี54---54
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี4433--77
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-93--93
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-83--83
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-82--82
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-105--105
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-132--132
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-65--65
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-1--1
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด51290--341
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี13---13
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี20---20
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี1816--34
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-34--34
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-56--56
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-46--46
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-50--50
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-52--52
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-34--34
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-2--2
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด369528-159
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีน้อยกว่า 2 ปี-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี2 ปี-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี3 ปี-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี4 ปี4---4
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี5 ปี21---21
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี6 ปี116--17
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี7 ปี-13--13
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี8 ปี-12--12
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี9 ปี-15--15
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี10 ปี-13--13
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี11 ปี-21--21
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี12 ปี-152-17
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี13 ปี--16-16
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี14 ปี--4-4
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี15 ปี--6-6
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี16 ปี-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี17 ปี-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี18 ปี-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี19 ปี-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปี-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปีขึ้นไป-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด945--54
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีน้อยกว่า 2 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี2 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี3 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี4 ปี1---1
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี5 ปี2---2
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี6 ปี64--10
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี7 ปี-4--4
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี8 ปี-8--8
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี9 ปี-6--6
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี10 ปี-9--9
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี11 ปี-7--7
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี12 ปี-7--7
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี13 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี14 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี15 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี16 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี17 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี18 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี19 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปีขึ้นไป-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด42152--194
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีน้อยกว่า 2 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี2 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี3 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี4 ปี8---8
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี5 ปี16---16
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี6 ปี1812--30
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี7 ปี-24--24
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี8 ปี-15--15
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี9 ปี-23--23
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี10 ปี-26--26
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี11 ปี-32--32
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี12 ปี-20--20
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี13 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี14 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี15 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี16 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี17 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี18 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี19 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปีขึ้นไป-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด1872--90
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีน้อยกว่า 2 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี2 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี3 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี4 ปี6---6
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี5 ปี7---7
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี6 ปี5---5
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี7 ปี-13--13
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี8 ปี-15--15
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี9 ปี-12--12
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี10 ปี-11--11
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี11 ปี-15--15
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี12 ปี-6--6
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี13 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี14 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี15 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี16 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี17 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี18 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี19 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปีขึ้นไป-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด2262--84
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีน้อยกว่า 2 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี2 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี3 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี4 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี5 ปี10---10
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี6 ปี124--16
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี7 ปี-9--9
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี8 ปี-8--8
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี9 ปี-8--8
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี10 ปี-11--11
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี11 ปี-17--17
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี12 ปี-5--5
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี13 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี14 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี15 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี16 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี17 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี18 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี19 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปีขึ้นไป-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด1841--59
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีน้อยกว่า 2 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี2 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี3 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี4 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี5 ปี9---9
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี6 ปี92--11
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี7 ปี-5--5
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี8 ปี-9--9
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี9 ปี-4--4
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี10 ปี-7--7
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี11 ปี-8--8
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี12 ปี-6--6
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี13 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี14 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี15 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี16 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี17 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี18 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี19 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปีขึ้นไป-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด228362-167
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี3---3
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี9---9
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี10---10
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-12--12
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-9--9
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-18--18
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-17--17
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-16--16
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-112-13
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี--27-27
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี--19-19
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี--14-14
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด2759--86
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี3---3
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี15---15
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี92--11
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-10--10
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-5--5
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-7--7
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-14--14
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-9--9
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-12--12
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด267544-145
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี7---7
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี10---10
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี98--17
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-9--9
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-12--12
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-11--11
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-15--15
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-15--15
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-54-9
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี--17-17
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี--12-12
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี--11-11
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด48168--216
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี9---9
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี26---26
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี128--20
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-35--35
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี119--20
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-32--32
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-23--23
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-29--29
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-22--22
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด1859--77
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี3---3
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี10---10
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี51--6
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-8--8
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-11--11
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-6--6
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-10--10
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-16--16
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-7--7
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด205137-108
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี1---1
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี12---12
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี74--11
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-7--7
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-12--12
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-9--9
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-8--8
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-8--8
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-38-11
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี--12-12
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี--11-11
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี--6-6
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด1753--70
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี2---2
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี8---8
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี73--10
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-10--10
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-11--11
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-6--6
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-10--10
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-10--10
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-3--3
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด2185--106
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี4---4
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี9---9
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี83--11
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-17--17
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-7--7
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-18--18
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-17--17
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-16--16
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-7--7
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด936--45
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี7---7
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี21--3
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-6--6
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-4--4
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-8--8
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-6--6
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-6--6
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-5--5
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด3792--129
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี7---7
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี19---19
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี114--15
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-11--11
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-16--16
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-13--13
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-14--14
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-23--23
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-10--10
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-1--1
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด228847-157
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี5---5
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี9---9
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี81--9
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-10--10
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-13--13
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-12--12
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-18--18
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-21--21
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-134-17
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี--12-12
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี--11-11
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี--20-20
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด931--40
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี4---4
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี3---3
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี21--3
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-3--3
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-9--9
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-8--8
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-5--5
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-4--4
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-1--1
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด1747--64
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี2---2
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี12---12
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี33--6
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-12--12
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-9--9
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-4--4
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-4--4
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-12--12
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-3--3
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด1429--43
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี2---2
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี9---9
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี3---3
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-8--8
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-4--4
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-3--3
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-4--4
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-5--5
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-5--5
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1335--48
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี1---1
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี1---1
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี8---8
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี31--4
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-2--2
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-8--8
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-3--3
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-6--6
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-9--9
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-6--6
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด627--33
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี3---3
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี2---2
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี11--2
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-3--3
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-7--7
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-4--4
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-4--4
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-7--7
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-1--1
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด3077--107
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี6---6
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี15---15
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี93--12
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-12--12
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-10--10
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-13--13
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-13--13
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-14--14
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-11--11
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-1--1
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด197450-143
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี3---3
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี8---8
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี87--15
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-13--13
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-6--6
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-8--8
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-11--11
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-21--21
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-89-17
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี--15-15
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี--16-16
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี--10-10
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด1645--61
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี3---3
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี8---8
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี51--6
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-4--4
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-11--11
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-10--10
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-3--3
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-5--5
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-11--11
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด299855-182
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี1---1
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี18---18
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี106--16
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-18--18
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-12--12
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-17--17
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-20--20
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-14--14
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-106-16
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-110-11
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี--20-20
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี--19-19
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด96392--488
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี14---14
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี41---41
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี4123--64
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-63--63
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-58--58
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-62--62
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-70--70
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-78--78
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-38--38
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด2799--126
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี2---2
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี16---16
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี96--15
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-20--20
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-14--14
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-18--18
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-10--10
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-16--16
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-12--12
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-3--3
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด1558--73
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี2---2
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี6---6
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี76--13
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-10--10
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-5--5
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-6--6
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-8--8
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-16--16
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-7--7
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด25117--142
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี2---2
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี8---8
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี159--24
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-16--16
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-17--17
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-15--15
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-17--17
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-25--25
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-18--18
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด3261--93
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี6---6
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี14---14
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี123--15
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-6--6
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-10--10
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-9--9
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-16--16
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-7--7
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-10--10
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด731--38
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี1---1
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี5---5
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี11--2
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-8--8
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-4--4
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-3--3
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-4--4
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-8--8
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-3--3
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1339--52
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี3---3
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี6---6
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี43--7
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-3--3
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-8--8
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-3--3
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-12--12
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-5--5
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-5--5
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด128371--499
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี25---25
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี69---69
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี3419--53
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-55--55
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-55--55
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-65--65
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-55--55
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-75--75
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-45--45
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-2--2
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด5417975-308
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี9---9
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี28---28
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี1610--26
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-23--23
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี125--26
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-36--36
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-28--28
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-37--37
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-1710-27
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-118-19
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-130-31
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-112-13
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี--5-5
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1319--32
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี2---2
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี6---6
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี52--7
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-3--3
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-2--2
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-1--1
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-3--3
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-3--3
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-5--5
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1737--54
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี1---1
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี10---10
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี62--8
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-6--6
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-3--3
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-4--4
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-9--9
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-12--12
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-1--1
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด6317842-283
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี17---17
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี26---26
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี2014--34
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-25--25
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-29--29
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-25--25
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-27--27
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-36--36
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-222-24
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี--12-12
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี--14-14
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี--11-11
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี--3-3
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด2581--106
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี2---2
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี12---12
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี118--19
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-13--13
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-8--8
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-11--11
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-12--12
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-16--16
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-12--12
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-1--1
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด1453--67
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี1---1
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี4---4
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี94--13
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-2--2
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-5--5
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-6--6
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-15--15
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-10--10
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-11--11
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด3713258-227
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี5---5
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี20---20
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี125--17
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-30--30
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-23--23
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-19--19
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-17--17
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-18--18
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-198-27
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-121-22
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี--20-20
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี--9-9
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด730--37
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี1---1
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี3---3
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี32--5
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-8--8
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-2--2
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-5--5
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-1--1
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-7--7
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-5--5
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1644--60
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี3---3
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี7---7
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี61--7
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-7--7
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-5--5
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-10--10
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-5--5
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-9--9
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-7--7
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด4416064-268
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี5---5
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี25---25
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี149--23
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-22--22
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-18--18
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-24--24
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-41--41
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-21--21
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-2310-33
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-112-13
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-125-26
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี--17-17
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด23101--124
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี2---2
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี14---14
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี74--11
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-18--18
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-20--20
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-13--13
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-18--18
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-18--18
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-10--10
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1752--69
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี1---1
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี10---10
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี62--8
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-7--7
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-8--8
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-6--6
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-11--11
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-9--9
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-9--9
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1237--49
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี2---2
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี7---7
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี33--6
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-8--8
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-6--6
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-10--10
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-4--4
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-6--6
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1538--53
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี6---6
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี93--12
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-7--7
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-9--9
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-2--2
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-2--2
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-10--10
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-5--5
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด311--14
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี2---2
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี11--2
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-3--3
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-1--1
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-1--1
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-3--3
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-2--2
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด3513251-218
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี8---8
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี19---19
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี88--16
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-29--29
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-21--21
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-20--20
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-24--24
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-22--22
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-89-17
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี--15-15
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี--18-18
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี--9-9
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนทั้งหมด275930-116
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่น้อยกว่า 2 ปี-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่2 ปี-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่3 ปี-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่4 ปี4---4
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่5 ปี16---16
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่6 ปี71--8
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่7 ปี-6--6
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่8 ปี-14--14
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่9 ปี-11--11
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่10 ปี-8--8
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่11 ปี-10--10
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่12 ปี-96-15
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่13 ปี--7-7
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่14 ปี--8-8
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่15 ปี--6-6
42010260