จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,52814,4561,75419,738
น้อยกว่า 2 ปี----
2 ปี----
3 ปี101--101
4 ปี748--748
5 ปี1,604--1,604
6 ปี1,068679-1,747
7 ปี72,168-2,175
8 ปี-2,344-2,344
9 ปี-2,671-2,671
10 ปี-2,422-2,422
11 ปี-2,314-2,314
12 ปี-1,8011381,939
13 ปี-45525570
14 ปี-8636644
15 ปี-3438441
16 ปี-11617
17 ปี--11
18 ปี----
19 ปี----
20 ปี----
20 ปีขึ้นไป----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด339-42
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี3--3
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-8-8
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-9-9
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-9-9
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-3-3
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-2-2
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-7-7
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี-1-1
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1743-60
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี1--1
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี6--6
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี5--5
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี52-7
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-5-5
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-8-8
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-7-7
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-7-7
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-8-8
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-6-6
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1432-46
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี2--2
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี8--8
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี41-5
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-3-3
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-3-3
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-4-4
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-8-8
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-3-3
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-8-8
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี-2-2
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด3313353219
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี2--2
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี17--17
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี147-21
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-18-18
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-25-25
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-18-18
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-24-24
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-23-23
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-18321
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี--1818
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี--2323
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี--99
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด5--5
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี1--1
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี4--4
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด308532147
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี14--14
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี16--16
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-9-9
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-13-13
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-8-8
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-17-17
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-19-19
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-18220
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี-11314
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี--1010
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี--77
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด211-13
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี2--2
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-1-1
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-6-6
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-2-2
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-2-2
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-21-21
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-4-4
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-5-5
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-2-2
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-5-5
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-5-5
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-2,056-2,056
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี-90-90
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-340-340
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-340-340
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-369-369
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-362-362
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-313-313
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-240-240
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี-2-2
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด4141,305-1,719
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี32--32
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี122--122
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี155--155
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี10569-174
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-212-212
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-253-253
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-242-242
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-200-200
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-200-200
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-126-126
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี-3-3
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด238538146
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี2--2
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี10--10
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี111-12
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-14-14
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-16-16
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-19-19
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-9-9
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-13-13
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-13417
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี--99
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี--1515
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี--1010
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด2151-72
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี1--1
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี5--5
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี4--4
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี112-13
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-8-8
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-9-9
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-9-9
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-10-10
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-8-8
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-5-5
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด438536164
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี8--8
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี20--20
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี156-21
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-16-16
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-17-17
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-8-8
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-12-12
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-17-17
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-9615
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี--1111
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี--1313
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี--66
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด44104-148
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี2--2
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี12--12
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี21--21
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี98-17
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-18-18
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-15-15
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-23-23
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-18-18
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-14-14
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-7-7
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี-1-1
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด317729137
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี8--8
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี12--12
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี113-14
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-12-12
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-6-6
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-18-18
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-9-9
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-16-16
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-12214
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี-11112
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี--66
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี--99
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี--11
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1748-65
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี4--4
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี7--7
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี62-8
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-12-12
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-10-10
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-9-9
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-4-4
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-7-7
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-4-4
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด-11451165
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี-8-8
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-17-17
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-14-14
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-24-24
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-17-17
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-21-21
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-13417
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี--2121
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี--1616
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี--88
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี--22
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด32153-185
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี4--4
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี22--22
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี68-14
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-27-27
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-26-26
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-25-25
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-24-24
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-28-28
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-15-15
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด1859-77
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี1--1
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี3--3
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี8--8
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี6--6
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-8-8
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-8-8
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-12-12
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-12-12
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-8-8
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-11-11
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3396-129
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี12--12
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี14--14
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี78-15
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-16-16
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-11-11
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-17-17
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-14-14
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-19-19
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-11-11
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด-13248180
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี-11-11
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-14-14
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-20-20
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-31-31
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-22-22
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-21-21
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-121022
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี-11415
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี--1212
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี--99
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี--22
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี--11
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด912324
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี1--1
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี6--6
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี2--2
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-1-1
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-3-3
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-3-3
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-3-3
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-2-2
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี--33
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด277234133
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี9--9
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี12--12
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี63-9
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-15-15
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-11-11
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-12-12
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-13-13
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-12-12
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-5510
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี-11112
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี--66
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี--1212
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด1833-51
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี8--8
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี5--5
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี52-7
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-7-7
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-9-9
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-5-5
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-4-4
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-3-3
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-3-3
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด521-26
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี2--2
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี2--2
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี12-3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-3-3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-4-4
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-3-3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-4-4
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-2-2
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-3-3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด1456-70
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี3--3
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี112-13
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-6-6
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-9-9
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-12-12
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-11-11
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-8-8
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-6-6
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี-2-2
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด1149868
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี1--1
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี3--3
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี4--4
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี35-8
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-5-5
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-7-7
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-11-11
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-8-8
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-7-7
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-6-6
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี--44
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี--33
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี--11
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด-8-8
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-1-1
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-4-4
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-3-3
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด953-62
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี1--1
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี2--2
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี62-8
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-9-9
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-6-6
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-12-12
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-11-11
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-8-8
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-5-5
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด932-41
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี2--2
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี5--5
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี23-5
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-4-4
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-5-5
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-9-9
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-4-4
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-6-6
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-1-1
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด4913443226
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี6--6
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี32--32
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี1112-23
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-20-20
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-21-21
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-30-30
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-17-17
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-21-21
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-13316
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี--1717
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี--99
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี--1414
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด338041154
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี2--2
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี15--15
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี162-18
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-12-12
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-9-9
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-16-16
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-18-18
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-7-7
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-16622
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี--1313
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี--1212
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี--1010
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3646-82
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี4--4
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี14--14
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี10--10
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี83-11
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-8-8
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-16-16
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-6-6
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-5-5
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-6-6
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-2-2
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด25102-127
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี5--5
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี13--13
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี712-19
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-14-14
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-15-15
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-21-21
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-18-18
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-10-10
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-12-12
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-8-8
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-2-2
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-4-4
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-1-1
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-1-1
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด943-52
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี5--5
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี41-5
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-6-6
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-10-10
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-10-10
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-7-7
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-5-5
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-4-4
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1538-53
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี1--1
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี4--4
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี7--7
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี31-4
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-7-7
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-8-8
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-8-8
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-6-6
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-4-4
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-4-4
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-4-4
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-1-1
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-1-1
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-2-2
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด3614680262
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี9--9
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี19--19
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี87-15
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-22-22
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-20-20
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-24-24
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-22-22
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-27-27
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-22527
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี-12425
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี-13940
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี--1212
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด33170-203
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี7--7
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี12--12
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี1411-25
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-24-24
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-21-21
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-35-35
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-29-29
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-23-23
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-26-26
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี-1-1
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด621-27
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี1--1
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี41-5
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี16-7
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-5-5
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-4-4
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-1-1
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-3-3
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-1-1
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด-21-21
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี-2-2
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-1-1
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-5-5
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-3-3
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-2-2
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-5-5
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-3-3
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด114-15
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี1--1
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี-1-1
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-3-3
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-4-4
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-3-3
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-2-2
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-1-1
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด820-28
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี1--1
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี5--5
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี2--2
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-1-1
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-7-7
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-2-2
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-6-6
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-2-2
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-2-2
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1338354
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี6--6
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี7--7
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-5-5
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-8-8
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-8-8
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-9-9
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-3-3
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-5-5
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี--22
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี--11
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1743-60
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี2--2
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี7--7
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี81-9
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-10-10
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-6-6
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-5-5
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-11-11
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-7-7
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-3-3
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด722-29
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลย