จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,66414,4871,670-19,821
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี114---114
4 ปี775---775
5 ปี1,690---1,690
6 ปี1,080755--1,835
7 ปี52,140--2,145
8 ปี-2,233--2,233
9 ปี-2,394--2,394
10 ปี-2,701--2,701
11 ปี-2,463--2,463
12 ปี-1,740129-1,869
13 ปี-47537-584
14 ปี-6522-528
15 ปี-8459-467
16 ปี--20-20
17 ปี--2-2
18 ปี--1-1
19 ปี-----
20 ปี-----
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด439--43
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม2 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม3 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม4 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม5 ปี1---1
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม6 ปี3---3
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม7 ปี-4--4
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม8 ปี-8--8
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม9 ปี-11--11
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม10 ปี-10--10
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม11 ปี-4--4
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม12 ปี-2--2
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม13 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม14 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม15 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม16 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม17 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม18 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม19 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปี-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปีขึ้นไป-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด2338--61
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม2 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม3 ปี6---6
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม4 ปี4---4
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม5 ปี10---10
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม6 ปี33--6
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม7 ปี-6--6
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม8 ปี-5--5
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม9 ปี-8--8
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม10 ปี-7--7
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม11 ปี-7--7
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม12 ปี-2--2
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม13 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม14 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม15 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม16 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม17 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม18 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม19 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปี-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปีขึ้นไป-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด1337--50
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม2 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม3 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม4 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม5 ปี6---6
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม6 ปี72--9
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม7 ปี-5--5
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม8 ปี-4--4
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม9 ปี-4--4
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม10 ปี-6--6
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม11 ปี-10--10
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม12 ปี-6--6
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม13 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม14 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม15 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม16 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม17 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม18 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม19 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปี-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปีขึ้นไป-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด3113860-229
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม2 ปี-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม3 ปี-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม4 ปี7---7
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม5 ปี13---13
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม6 ปี118--19
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม7 ปี-22--22
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม8 ปี-20--20
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม9 ปี-25--25
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม10 ปี-20--20
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม11 ปี-28--28
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม12 ปี-1410-24
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม13 ปี-117-18
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม14 ปี--16-16
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม15 ปี--17-17
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม16 ปี-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม17 ปี-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม18 ปี-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม19 ปี-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปี-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปีขึ้นไป-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด5---5
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม2 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม3 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม4 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม5 ปี1---1
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม6 ปี4---4
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม7 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม8 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม9 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม10 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม11 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม12 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม13 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม14 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม15 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม16 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม17 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม18 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม19 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปี-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปีขึ้นไป-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด268339-148
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี1---1
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี10---10
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี152--17
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-16--16
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-7--7
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-13--13
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-10--10
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-17--17
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-18--18
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี--14-14
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี--15-15
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี--10-10
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด210--12
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี1---1
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี11--2
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-2--2
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-6--6
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-1--1
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด721--28
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี6---6
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี1---1
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-4--4
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-5--5
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-2--2
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-5--5
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-5--5
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด-2,068--2,068
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี-92--92
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-282--282
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-350--350
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-365--365
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-382--382
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-371--371
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-225--225
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-1--1
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด4091,325--1,734
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน2 ปี-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน3 ปี31---31
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน4 ปี127---127
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน5 ปี144---144
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6 ปี10775--182
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน7 ปี-243--243
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน8 ปี-213--213
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน9 ปี-245--245
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน10 ปี-227--227
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน11 ปี-195--195
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน12 ปี-125--125
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน13 ปี-2--2
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน14 ปี-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน15 ปี-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน16 ปี-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน17 ปี-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน18 ปี-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน19 ปี-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปี-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปีขึ้นไป-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด249239-155
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย2 ปี-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย3 ปี-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย4 ปี2---2
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย5 ปี11---11
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย6 ปี103--13
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย7 ปี113--14
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย8 ปี-15--15
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย9 ปี-18--18
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย10 ปี-21--21
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย11 ปี-12--12
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย12 ปี-104-14
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย13 ปี--14-14
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย14 ปี--10-10
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย15 ปี--10-10
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย16 ปี--1-1
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย17 ปี-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย18 ปี-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย19 ปี-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปี-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปีขึ้นไป-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด1063--73
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย2 ปี-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย3 ปี1---1
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย4 ปี1---1
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย5 ปี5---5
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย6 ปี31--4
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย7 ปี-14--14
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย8 ปี-8--8
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย9 ปี-9--9
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย10 ปี-11--11
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย11 ปี-11--11
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย12 ปี-8--8
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย13 ปี-1--1
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย14 ปี-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย15 ปี-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย16 ปี-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย17 ปี-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย18 ปี-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย19 ปี-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปี-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปีขึ้นไป-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด399739-175
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม2 ปี-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม3 ปี-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม4 ปี3---3
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม5 ปี24---24
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม6 ปี126--18
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม7 ปี-21--21
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม8 ปี-15--15
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม9 ปี-18--18
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม10 ปี-9--9
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม11 ปี-15--15
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม12 ปี-134-17
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม13 ปี--13-13
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม14 ปี--10-10
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม15 ปี--11-11
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม16 ปี--1-1
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม17 ปี-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม18 ปี-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม19 ปี-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปี-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปีขึ้นไป-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด52104--156
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม2 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม3 ปี2---2
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม4 ปี12---12
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม5 ปี21---21
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม6 ปี165--21
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม7 ปี116--17
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม8 ปี-15--15
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม9 ปี-14--14
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม10 ปี-23--23
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม11 ปี-16--16
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม12 ปี-15--15
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม13 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม14 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม15 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม16 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม17 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม18 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม19 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปี-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปีขึ้นไป-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด248332-139
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม2 ปี-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม3 ปี-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม4 ปี3---3
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม5 ปี16---16
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม6 ปี59--14
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม7 ปี-14--14
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม8 ปี-12--12
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม9 ปี-8--8
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม10 ปี-18--18
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม11 ปี-9--9
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม12 ปี-135-18
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม13 ปี--12-12
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม14 ปี--13-13
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม15 ปี--2-2
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม16 ปี-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม17 ปี-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม18 ปี-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม19 ปี-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปี-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปีขึ้นไป-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด2250--72
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม2 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม3 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม4 ปี2---2
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม5 ปี15---15
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม6 ปี52--7
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม7 ปี-8--8
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม8 ปี-13--13
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม9 ปี-10--10
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม10 ปี-11--11
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม11 ปี-3--3
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม12 ปี-3--3
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม13 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม14 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม15 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม16 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม17 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม18 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม19 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปี-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม20 ปีขึ้นไป-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด-10850-158
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย2 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย3 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย4 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย5 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย6 ปี-4--4
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย7 ปี-21--21
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย8 ปี-12--12
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย9 ปี-15--15
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย10 ปี-24--24
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย11 ปี-16--16
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย12 ปี-163-19
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย13 ปี--18-18
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย14 ปี--20-20
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย15 ปี--9-9
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย16 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย17 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย18 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย19 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปี-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปีขึ้นไป-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด37157--194
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย2 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย3 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย4 ปี5---5
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย5 ปี18---18
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย6 ปี1414--28
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย7 ปี-17--17
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย8 ปี-31--31
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย9 ปี-28--28
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย10 ปี-25--25
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย11 ปี-23--23
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย12 ปี-19--19
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย13 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย14 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย15 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย16 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย17 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย18 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย19 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปี-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปีขึ้นไป-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด1358--71
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย2 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย3 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย4 ปี3---3
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย5 ปี5---5
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย6 ปี51--6
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย7 ปี-6--6
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย8 ปี-10--10
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย9 ปี-9--9
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย10 ปี-13--13
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย11 ปี-12--12
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย12 ปี-7--7
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย13 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย14 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย15 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย16 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย17 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย18 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย19 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปี-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปีขึ้นไป-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด4990--139
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย2 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย3 ปี1---1
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย4 ปี12---12
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย5 ปี29---29
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย6 ปี75--12
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย7 ปี-13--13
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย8 ปี-16--16
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย9 ปี-13--13
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย10 ปี-16--16
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย11 ปี-14--14
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย12 ปี-13--13
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย13 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย14 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย15 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย16 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย17 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย18 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย19 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปี-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปีขึ้นไป-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด114849-198
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน2 ปี-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน3 ปี-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน4 ปี-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน5 ปี-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6 ปี111--12
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน7 ปี-24--24
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน8 ปี-16--16
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน9 ปี-24--24
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน10 ปี-32--32
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน11 ปี-23--23
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน12 ปี-166-22
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน13 ปี-120-21
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน14 ปี-113-14
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน15 ปี--8-8
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน16 ปี-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน17 ปี--1-1
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน18 ปี--1-1
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน19 ปี-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปี-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปีขึ้นไป-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด417--21
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน2 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน3 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน4 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน5 ปี1---1
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6 ปี31--4
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน7 ปี-4--4
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน8 ปี-1--1
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน9 ปี-1--1
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน10 ปี-3--3
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน11 ปี-3--3
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน12 ปี-4--4
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน13 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน14 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน15 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน16 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน17 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน18 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน19 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปี-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปีขึ้นไป-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด288235-145
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน2 ปี-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน3 ปี-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน4 ปี8---8
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน5 ปี14---14
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6 ปี67--13
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน7 ปี-10--10
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน8 ปี-16--16
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน9 ปี-13--13
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน10 ปี-15--15
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน11 ปี-14--14
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน12 ปี-74-11
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน13 ปี--13-13
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน14 ปี--12-12
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน15 ปี--6-6
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน16 ปี-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน17 ปี-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน18 ปี-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน19 ปี-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปี-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปีขึ้นไป-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด2136--57
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน2 ปี-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน3 ปี2---2
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน4 ปี5---5
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน5 ปี9---9
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6 ปี5---5
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน7 ปี-7--7
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน8 ปี-8--8
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน9 ปี-9--9
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน10 ปี-6--6
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน11 ปี-4--4
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน12 ปี-1--1
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน13 ปี-1--1
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน14 ปี-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน15 ปี-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน16 ปี-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน17 ปี-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน18 ปี-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน19 ปี-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปี-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปีขึ้นไป-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด421--25
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน2 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน3 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน4 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน5 ปี3---3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6 ปี11--2
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน7 ปี-4--4
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน8 ปี-3--3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน9 ปี-4--4
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน10 ปี-5--5
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน11 ปี-3--3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน12 ปี-1--1
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน13 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน14 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน15 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน16 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน17 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน18 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน19 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปี-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปีขึ้นไป-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด1854--72
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน2 ปี-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน3 ปี-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน4 ปี6---6
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน5 ปี7---7
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6 ปี5---5
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน7 ปี-10--10
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน8 ปี-7--7
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน9 ปี-6--6
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน10 ปี-14--14
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน11 ปี-9--9
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน12 ปี-6--6
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน13 ปี-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน14 ปี-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน15 ปี-2--2
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน16 ปี-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน17 ปี-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน18 ปี-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน19 ปี-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปี-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปีขึ้นไป-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด1657--73
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย2 ปี-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย3 ปี4---4
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย4 ปี5---5
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย5 ปี3---3
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย6 ปี34--7
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย7 ปี111--12
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย8 ปี-7--7
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย9 ปี-5--5
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย10 ปี-12--12
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย11 ปี-11--11
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย12 ปี-6--6
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย13 ปี-1--1
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย14 ปี-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย15 ปี-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย16 ปี-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย17 ปี-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย18 ปี-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย19 ปี-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปี-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปีขึ้นไป-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด-6--6
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย2 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย3 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย4 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย5 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย6 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย7 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย8 ปี-1--1
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย9 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย10 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย11 ปี-4--4
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย12 ปี-1--1
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย13 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย14 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย15 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย16 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย17 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย18 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย19 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปี-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปีขึ้นไป-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด352--55
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน2 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน3 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน4 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน5 ปี3---3
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6 ปี-2--2
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน7 ปี-12--12
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน8 ปี-7--7
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน9 ปี-5--5
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน10 ปี-11--11
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน11 ปี-10--10
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน12 ปี-5--5
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน13 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน14 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน15 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน16 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน17 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน18 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน19 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปี-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปีขึ้นไป-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด1829--47
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน2 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน3 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน4 ปี2---2
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน5 ปี11---11
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน6 ปี5---5
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน7 ปี-5--5
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน8 ปี-4--4
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน9 ปี-4--4
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน10 ปี-8--8
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน11 ปี-5--5
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน12 ปี-3--3
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน13 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน14 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน15 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน16 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน17 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน18 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน19 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปี-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน20 ปีขึ้นไป-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด5014931-230
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย2 ปี-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย3 ปี-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย4 ปี9---9
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย5 ปี19---19
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย6 ปี2214--36
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย7 ปี-25--25
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย8 ปี-19--19
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย9 ปี-21--21
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย10 ปี-31--31
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย11 ปี-22--22
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย12 ปี-172-19
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย13 ปี--9-9
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย14 ปี--17-17
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย15 ปี--3-3
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย16 ปี-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย17 ปี-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย18 ปี-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย19 ปี-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปี-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปีขึ้นไป-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด418841-170
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย2 ปี-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย3 ปี-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย4 ปี9---9
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย5 ปี22---22
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย6 ปี108--18
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย7 ปี-16--16
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย8 ปี-13--13
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย9 ปี-10--10
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย10 ปี-16--16
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย11 ปี-20--20
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย12 ปี-53-8
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย13 ปี--18-18
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย14 ปี--12-12
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย15 ปี--6-6
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย16 ปี--2-2
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย17 ปี-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย18 ปี-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย19 ปี-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปี-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปีขึ้นไป-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย2 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย3 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย4 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย5 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย6 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย7 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย8 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย9 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย10 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย11 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย12 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย13 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย14 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย15 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย16 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย17 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย18 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย19 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปี-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปีขึ้นไป-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด3252--84
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย2 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย3 ปี3---3
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย4 ปี8---8
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย5 ปี13---13
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย6 ปี81--9
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย7 ปี-11--11
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย8 ปี-8--8
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย9 ปี-17--17
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย10 ปี-6--6
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย11 ปี-4--4
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย12 ปี-5--5
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย13 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย14 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย15 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย16 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย17 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย18 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย19 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปี-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปีขึ้นไป-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด36108--144
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย2 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย3 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย4 ปี4---4
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย5 ปี21---21
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย6 ปี115--16
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย7 ปี-25--25
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย8 ปี-14--14
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย9 ปี-17--17
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย10 ปี-21--21
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย11 ปี-21--21
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย12 ปี-5--5
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย13 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย14 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย15 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย16 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย17 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย18 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย19 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปี-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย20 ปีขึ้นไป-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด-6--6
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-1--1
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-4--4
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-1--1
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด1655--71
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี3---3
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี5---5
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี82--10
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-7--7
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-7--7
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-15--15
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-10--10
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-9--9
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-5--5
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด2242--64
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี3---3
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี7---7
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี8---8
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี45--9
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-6--6
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-6--6
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-8--8
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-7--7
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-6--6
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-4--4
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด-2--2
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-1--1
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-1--1
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด4713990-276
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย2 ปี-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย3 ปี-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย4 ปี5---5
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย5 ปี27---27
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย6 ปี157--22
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย7 ปี-20--20
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย8 ปี-23--23
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย9 ปี-20--20
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย10 ปี-27--27
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย11 ปี-22--22
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย12 ปี-189-27
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย13 ปี-130-31
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย14 ปี--24-24
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย15 ปี-127-28
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย16 ปี-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย17 ปี-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย18 ปี-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย19 ปี-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปี-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปีขึ้นไป-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย2 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย3 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย4 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย5 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย6 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย7 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย8 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย9 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย10 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย11 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย12 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย13 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย14 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย15 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย16 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย17 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย18 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย19 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปี-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปีขึ้นไป-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด54181--235
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย2 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย3 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย4 ปี12---12
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย5 ปี29---29
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย6 ปี136--19
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย7 ปี-31--31
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย8 ปี-33--33
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย9 ปี-24--24
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย10 ปี-40--40
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย11 ปี-30--30
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย12 ปี-17--17
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย13 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย14 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย15 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย16 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย17 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย18 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย19 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปี-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปีขึ้นไป-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด222--24
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย2 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย3 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย4 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย5 ปี1---1
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย6 ปี1---1
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย7 ปี-4--4
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย8 ปี-6--6
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย9 ปี-4--4
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย10 ปี-5--5
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย11 ปี-1--1
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย12 ปี-2--2
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย13 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย14 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย15 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย16 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย17 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย18 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย19 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปี-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปีขึ้นไป-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด-18--18
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย2 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย3 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย4 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย5 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย6 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย7 ปี-2--2
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย8 ปี-1--1
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย9 ปี-5--5
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย10 ปี-2--2
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย11 ปี-2--2
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย12 ปี-5--5
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย13 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย14 ปี-1--1
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย15 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย16 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย17 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย18 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย19 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปี-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย20 ปีขึ้นไป-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด111--12
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี1---1
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-1--1
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-3--3
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-4--4
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-3--3
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด722--29
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี3---3
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี41--5
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-2--2
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-3--3
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-7--7
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-2--2
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-5--5
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-2--2
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด1148--59
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี4---4
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี71--8
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-8--8
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-6--6
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-9--9
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-10--10
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-9--9
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-4--4
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-1--1
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด1046--56
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี1---1
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี4---4
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี53--8
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-9--9
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-9--9
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-4--4
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-4--4
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-11--11
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-6--6
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด1328--41
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองน้อยกว่า 2 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง2 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง3 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง4 ปี3---3
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง5 ปี7---7
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง6 ปี3---3
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง7 ปี-6--6
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง8 ปี-4--4
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง9 ปี-5--5
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง10 ปี-4--4
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11 ปี-4--4
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง12 ปี-5--5
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง13 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง14 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง15 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง16 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง17 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง18 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง19 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปี-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง20 ปีขึ้นไป-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด227630-128
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงน้อยกว่า 2 ปี-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง2 ปี-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3 ปี-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4 ปี4---4
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง5 ปี13---13
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง6 ปี57--12
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง7 ปี-17--17
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง8 ปี-12--12
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง9 ปี-17--17
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง10 ปี-11--11
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง11 ปี-9--9
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง12 ปี-22-4
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง13 ปี-110-11
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง14 ปี--7-7
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง15 ปี--11-11
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง16 ปี-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง17 ปี-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง18 ปี-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง19 ปี-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปี-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปีขึ้นไป-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด-6--6
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงน้อยกว่า 2 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง2 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง5 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง6 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง7 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง8 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง9 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง10 ปี-1--1
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง11 ปี-4--4
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง12 ปี-1--1
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง13 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง14 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง15 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง16 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง17 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง18 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง19 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปี-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปีขึ้นไป-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด4820473-325
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงน้อยกว่า 2 ปี-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง2 ปี-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3 ปี-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4 ปี10---10
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง5 ปี21---21
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง6 ปี179--26
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง7 ปี-24--24
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง8 ปี-44--44
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง9 ปี-35--35
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง10 ปี-33--33
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง11 ปี-25--25
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง12 ปี-346-40
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง13 ปี--30-30
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง14 ปี--20-20
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง15 ปี--17-17
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง16 ปี-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง17 ปี-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง18 ปี-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง19 ปี-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปี-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปีขึ้นไป-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด95174--269
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงน้อยกว่า 2 ปี-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง2 ปี-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3 ปี14---14
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4 ปี42---42
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง5 ปี22---22
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง6 ปี175--22
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง7 ปี-19--19
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง8 ปี-33--33
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง9 ปี-35--35
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง10 ปี-34--34
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง11 ปี-28--28
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง12 ปี-18--18
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง13 ปี-1--1
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง14 ปี-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง15 ปี-1--1
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง16 ปี-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง17 ปี-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง18 ปี-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง19 ปี-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปี-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปีขึ้นไป-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด20105--125
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงน้อยกว่า 2 ปี-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง2 ปี-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3 ปี-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4 ปี3---3
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง5 ปี12---12
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง6 ปี51--6
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง7 ปี-19--19
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง8 ปี-15--15
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง9 ปี-15--15
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง10 ปี-18--18
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง11 ปี-22--22
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง12 ปี-13--13
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง13 ปี-2--2
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง14 ปี-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง15 ปี-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง16 ปี-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง17 ปี-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง18 ปี-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง19 ปี-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปี-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปีขึ้นไป-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด69160--229
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงน้อยกว่า 2 ปี-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง2 ปี-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3 ปี8---8
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4 ปี21---21
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง5 ปี22---22
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง6 ปี188--26
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง7 ปี-21--21
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง8 ปี-31--31
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง9 ปี-24--24
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง10 ปี-26--26
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง11 ปี-24--24
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง12 ปี-25--25
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง13 ปี-1--1
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง14 ปี-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง15 ปี-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง16 ปี-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง17 ปี-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง18 ปี-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง19 ปี-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปี-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปีขึ้นไป-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด289241-161
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงน้อยกว่า 2 ปี-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง2 ปี-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3 ปี-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4 ปี5---5
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง5 ปี11---11
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง6 ปี126--18
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง7 ปี-7--7
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง8 ปี-11--11
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง9 ปี-16--16
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง10 ปี-22--22
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง11 ปี-20--20
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง12 ปี-101-11
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง13 ปี--18-18
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง14 ปี--10-10
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง15 ปี--12-12
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง16 ปี-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง17 ปี-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง18 ปี-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง19 ปี-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปี-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปีขึ้นไป-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด255740-122
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงน้อยกว่า 2 ปี-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง2 ปี-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3 ปี2---2
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4 ปี11---11
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง5 ปี7---7
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง6 ปี56--11
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง7 ปี-9--9
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง8 ปี-13--13
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง9 ปี-7--7
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง10 ปี-5--5
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง11 ปี-11--11
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง12 ปี-54-9
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง13 ปี-114-15
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง14 ปี--11-11
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง15 ปี--10-10
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง16 ปี--1-1
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง17 ปี-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง18 ปี-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง19 ปี-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปี-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปีขึ้นไป-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด3512856-219
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงน้อยกว่า 2 ปี-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง2 ปี-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3 ปี-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4 ปี9---9
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง5 ปี17---17
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง6 ปี95--14
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง7 ปี-25--25
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง8 ปี-25--25
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง9 ปี-17--17
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง10 ปี-24--24
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง11 ปี-15--15
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง12 ปี-15--15
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง13 ปี-115-16
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง14 ปี--15-15
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง15 ปี-125-26
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง16 ปี--1-1
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง17 ปี-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง18 ปี-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง19 ปี-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปี-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง20 ปีขึ้นไป-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด326528-125
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี8---8
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี16---16
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี84--12
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-13--13
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-10--10
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-9--9
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-12--12
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-11--11
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-6--6
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี--8-8
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี--11-11
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี--7-7
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี--2-2
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1650--66
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี1---1
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี13---13
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี22--4
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-6--6
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-7--7
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-4--4
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-13--13
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-11--11
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-6--6
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี-1--1
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1148--59
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี1---1
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี5---5
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี51--6
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-2--2
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-6--6
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-9--9
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-11--11
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-7--7
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-12--12
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1336--49
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี2---2
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี8---8
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี3---3
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-3--3
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-7--7
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-3--3
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-8--8
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-6--6
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-8--8
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี-1--1
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1142--53
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี3---3
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี5---5
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี35--8
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-5--5
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-7--7
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-5--5
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-7--7
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-10--10
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-3--3
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด217546-142
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีน้อยกว่า 2 ปี-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี2 ปี-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี3 ปี-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี4 ปี8---8
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี5 ปี7---7
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี6 ปี66--12
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี7 ปี-10--10
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี8 ปี-10--10
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี9 ปี-9--9
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี10 ปี-14--14
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี11 ปี-17--17
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี12 ปี-94-13
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี13 ปี--10-10
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี14 ปี--17-17
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี15 ปี--15-15
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี16 ปี-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี17 ปี-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี18 ปี-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี19 ปี-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปี-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปีขึ้นไป-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด1252--64
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีน้อยกว่า 2 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี2 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี3 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี4 ปี3---3
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี5 ปี7---7
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี6 ปี25--7
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี7 ปี-7--7
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี8 ปี-7--7
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี9 ปี-7--7
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี10 ปี-6--6
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี11 ปี-9--9
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี12 ปี-10--10
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี13 ปี-1--1
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี14 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี15 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี16 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี17 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี18 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี19 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปี-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปีขึ้นไป-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีน้อยกว่า 2 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี2 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี3 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี4 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี5 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี6 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี7 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี8 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี9 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี10 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี11 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี12 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี13 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี14 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี15 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี16 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี17 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี18 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี19 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปี-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปีขึ้นไป-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด612--18
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี1---1
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี3---3
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี2---2
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-3--3
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-1--1
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-4--4
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-3--3
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-1--1
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด154612--766
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี8---8
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี40---40
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี62---62
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี4424--68
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-76--76
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-75--75
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-102--102
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-134--134
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-106--106
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-91--91
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-3--3
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-1--1
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด51294--345
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี4---4
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี28---28
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี1912--31
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-49--49
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-45--45
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-48--48
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-48--48
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-58--58
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-33--33
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-1--1
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด359523-153
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีน้อยกว่า 2 ปี-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี2 ปี-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี3 ปี-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี4 ปี9---9
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี5 ปี18---18
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี6 ปี85--13
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี7 ปี-11--11
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี8 ปี-17--17
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี9 ปี-12--12
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี10 ปี-21--21
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี11 ปี-16--16
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี12 ปี-122-14
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี13 ปี-17-8
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี14 ปี--6-6
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี15 ปี--7-7
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี16 ปี-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี17 ปี--1-1
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี18 ปี-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี19 ปี-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปี-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปีขึ้นไป-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด1550--65
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีน้อยกว่า 2 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี2 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี3 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี4 ปี2---2
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี5 ปี11---11
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี6 ปี23--5
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี7 ปี-8--8
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี8 ปี-5--5
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี9 ปี-9--9
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี10 ปี-9--9
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี11 ปี-9--9
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี12 ปี-6--6
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี13 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี14 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี15 ปี-1--1
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี16 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี17 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี18 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี19 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปี-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปีขึ้นไป-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด58165--223
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีน้อยกว่า 2 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี2 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี3 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี4 ปี9---9
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี5 ปี32---32
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี6 ปี1710--27
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี7 ปี-20--20
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี8 ปี-26--26
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี9 ปี-30--30
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี10 ปี-37--37
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี11 ปี-32--32
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี12 ปี-10--10
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี13 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี14 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี15 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี16 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี17 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี18 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี19 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปี-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปีขึ้นไป-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด1562--77
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีน้อยกว่า 2 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี2 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี3 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี4 ปี1---1
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี5 ปี6---6
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี6 ปี85--13
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี7 ปี-12--12
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี8 ปี-10--10
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี9 ปี-13--13
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี10 ปี-12--12
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี11 ปี-4--4
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี12 ปี-6--6
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี13 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี14 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี15 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี16 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี17 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี18 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี19 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปี-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปีขึ้นไป-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด2260--82
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีน้อยกว่า 2 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี2 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี3 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี4 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี5 ปี16---16
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี6 ปี63--9
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี7 ปี-8--8
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี8 ปี-8--8
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี9 ปี-11--11
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี10 ปี-17--17
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี11 ปี-7--7
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี12 ปี-6--6
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี13 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี14 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี15 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี16 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี17 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี18 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี19 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปี-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปีขึ้นไป-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด1843--61
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีน้อยกว่า 2 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี2 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี3 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี4 ปี2---2
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี5 ปี13---13
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี6 ปี31--4
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี7 ปี-8--8
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี8 ปี-5--5
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี9 ปี-6--6
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี10 ปี-9--9
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี11 ปี-9--9
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี12 ปี-5--5
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี13 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี14 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี15 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี16 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี17 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี18 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี19 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปี-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี20 ปีขึ้นไป-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด219058-169
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี3---3
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี8---8
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี10---10
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-10--10
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-18--18
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-17--17
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-15--15
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-11--11
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-171-18
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี-217-19
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี--17-17
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี--22-22
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี--1-1
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1764--81
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี4---4
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี10---10
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี37--10
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-5--5
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-7--7
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-15--15
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-9--9
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-16--16
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-4--4
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี-1--1
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด237338-134
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี4---4
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี12---12
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี72--9
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-12--12
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-11--11
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-15--15
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-14--14
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-9--9
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-106-16
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี--12-12
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี--12-12
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี--8-8
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด47183--230
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี11---11
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี17---17
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี1816--34
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี120--21
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-34--34
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-23--23
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-28--28
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-23--23
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-37--37
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี-2--2
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด1658--74
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี4---4
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี8---8
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี42--6
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-11--11
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-5--5
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-9--9
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-16--16
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-13--13
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-2--2
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด216629-116
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี6---6
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี11---11
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี43--7
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-12--12
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-9--9
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-8--8
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-9--9
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-11--11
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-142-16
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี--10-10
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี--10-10
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี--6-6
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี--1-1
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด1660--76
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี2---2
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี10---10
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี45--9
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-11--11
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-4--4
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-11--11
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-10--10
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-8--8
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-11--11
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด2288--110
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี2---2
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี10---10
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี105--15
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-7--7
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-18--18
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-18--18
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-16--16
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-14--14
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-10--10
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด941--50
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี2---2
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี4---4
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี34--7
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-3--3
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-7--7
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-6--6
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-6--6
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-5--5
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-10--10
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด33106--139
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี8---8
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี16---16
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี96--15
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-20--20
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-13--13
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-14--14
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-25--25
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-17--17
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-10--10
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-1--1
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด209652-168
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี5---5
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี8---8
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี74--11
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-13--13
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-12--12
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-18--18
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-21--21
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-16--16
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-124-16
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี--10-10
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี--25-25
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี--13-13
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด431--35
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี4---4
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-3--3
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-7--7
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-6--6
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-6--6
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-6--6
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-3--3
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด1541--56
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี2---2
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี6---6
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี74--11
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-9--9
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-4--4
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-5--5
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-12--12
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-3--3
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-3--3
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-1--1
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด1336--49
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานน้อยกว่า 2 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน2 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน4 ปี1---1
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน5 ปี5---5
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน6 ปี72--9
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน7 ปี-5--5
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน8 ปี-4--4
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน9 ปี-5--5
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน10 ปี-6--6
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน11 ปี-8--8
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน12 ปี-6--6
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน13 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน14 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน15 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน16 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน17 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน18 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน19 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปี-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน20 ปีขึ้นไป-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1441--55
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี1---1
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี8---8
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี4---4
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี13--4
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-9--9
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-3--3
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-6--6
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-8--8
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-8--8
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-4--4
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด426--30
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว2 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว3 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว5 ปี2---2
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว6 ปี2---2
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว7 ปี-7--7
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว8 ปี-4--4
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว9 ปี-3--3
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว10 ปี-6--6
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว11 ปี-3--3
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว12 ปี-3--3
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว13 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว14 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว15 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว16 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว17 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว18 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว19 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปี-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด3285--117
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี8---8
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี12---12
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี121--13
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-11--11
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-16--16
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-15--15
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-14--14
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-13--13
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-15--15
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด308539-154
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี3---3
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี16---16
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี113--14
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-6--6
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-8--8
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-11--11
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-21--21
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-19--19
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-17--17
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี--16-16
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี--13-13
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี--10-10
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด1648--64
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี5---5
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี9---9
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี22--4
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-10--10
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-10--10
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-5--5
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-5--5
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-11--11
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-5--5
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด3811257-207
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี7---7
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี16---16
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี145--19
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี115--16
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-18--18
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-20--20
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-14--14
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-22--22
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-151-16
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-318-21
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี--22-22
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี--16-16
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด119402--521
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี18---18
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี62---62
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี3920--59
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-58--58
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-63--63
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-63--63
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-80--80
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-67--67
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-50--50
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-1--1
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด38109--147
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี7---7
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี16---16
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี158--23
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-14--14
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-21--21
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-12--12
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-17--17
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-17--17
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-20--20
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด2153--74
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี1---1
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี13---13
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี73--10
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-4--4
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-7--7
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-9--9
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-15--15
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-9--9
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-6--6
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด37133--170
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี4---4
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี25---25
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี88--16
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-16--16
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-14--14
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-17--17
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-25--25
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-24--24
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-29--29
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด2072--92
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี3---3
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี15---15
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี23--5
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-10--10
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-9--9
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-15--15
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-8--8
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-14--14
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-13--13
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด934--43
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี2---2
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี2---2
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี55--10
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-4--4
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-3--3
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-4--4
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-8--8
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-4--4
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-5--5
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-1--1
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1444--58
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี3---3
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี9---9
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี2---2
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-10--10
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-3--3
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-12--12
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-5--5
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-8--8
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-6--6
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด106385--491
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี22---22
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี57---57
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี2725--52
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-57--57
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-62--62
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-53--53
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-72--72
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-64--64
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-52--52
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด5018776-313
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี5---5
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี27---27
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี186--24
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-26--26
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-35--35
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-28--28
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-39--39
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-26--26
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-233-26
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-229-31
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-223-25
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี--19-19
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี--2-2
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด920--29
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี1---1
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี6---6
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี21--3
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-2--2
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-1--1
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-3--3
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-3--3
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-8--8
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-2--2
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1438--52
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี3---3
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี7---7
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี44--8
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-3--3
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-4--4
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-9--9
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-12--12
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-4--4
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-2--2
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด6916840-277
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี14---14
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี36---36
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี194--23
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-27--27
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-24--24
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-27--27
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-36--36
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-26--26
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-20--20
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-213-15
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-212-14
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี--14-14
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี--1-1
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด3282--114
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี5---5
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี19---19
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี84--12
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-8--8
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-12--12
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-11--11
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-15--15
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-18--18
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-14--14
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด1964--83
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมน้อยกว่า 2 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม2 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม4 ปี1---1
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม5 ปี14---14
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6 ปี41--5
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม7 ปี-6--6
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม8 ปี-6--6
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม9 ปี-15--15
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม10 ปี-12--12
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม11 ปี-12--12
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม12 ปี-12--12
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม13 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม14 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม15 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม16 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม17 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม18 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม19 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปี-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม20 ปีขึ้นไป-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด4613251-229
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี10---10
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี15---15
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี2114--35
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-21--21
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-18--18
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-17--17
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-21--21
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-27--27
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-139-22
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-119-20
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี--11-11
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี--12-12
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1134--45
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี1---1
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี6---6
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี43--7
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-3--3
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-5--5
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-2--2
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-7--7
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-10--10
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-4--4
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1448--62
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี3---3
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี6---6
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี53--8
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-5--5
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-9--9
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-5--5
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-8--8
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-10--10
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-8--8
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด4215170-263
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี6---6
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี22---22
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี147--21
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-16--16
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-22--22
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-38--38
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-24--24
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-33--33
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-105-15
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-122-23
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี--25-25
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี--18-18
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด28104--132
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี6---6
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี12---12
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี109--19
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-20--20
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-12--12
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-19--19
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-18--18
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-15--15
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-11--11
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1757--74
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี2---2
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี10---10
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี53--8
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-9--9
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-8--8
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-11--11
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-10--10
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-13--13
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-3--3
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1045--55
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี3---3
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี6---6
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี1---1
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-8--8
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-7--7
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-11--11
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-6--6
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-9--9
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-4--4
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1444--58
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์3 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4 ปี2---2
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5 ปี11---11
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์6 ปี16--7
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์7 ปี-7--7
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์8 ปี-5--5
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์9 ปี-5--5
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์10 ปี-10--10
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์11 ปี-6--6
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์12 ปี-5--5
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์13 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์14 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์15 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์16 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์17 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์18 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์19 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปี-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์20 ปีขึ้นไป-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด610--16
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์น้อยกว่า 2 ปี-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2 ปี-----
42010147