จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,52814,4561,75419,738
น้อยกว่า 2 ปี----
2 ปี----
3 ปี101--101
4 ปี748--748
5 ปี1,604--1,604
6 ปี1,068679-1,747
7 ปี72,168-2,175
8 ปี-2,344-2,344
9 ปี-2,671-2,671
10 ปี-2,422-2,422
11 ปี-2,314-2,314
12 ปี-1,8011381,939
13 ปี-45525570
14 ปี-8636644
15 ปี-3438441
16 ปี-11617
17 ปี--11
18 ปี----
19 ปี----
20 ปี----
20 ปีขึ้นไป----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด339-42
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี3--3
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-8-8
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-9-9
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-9-9
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-3-3
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-2-2
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-7-7
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี-1-1
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1743-60
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี1--1
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี6--6
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี5--5
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี52-7
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-5-5
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-8-8
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-7-7
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-7-7
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-8-8
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-6-6
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1432-46
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี2--2
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี8--8
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี41-5
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-3-3
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-3-3
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-4-4
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-8-8
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-3-3
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-8-8
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี-2-2
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด3313353219
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี2--2
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี17--17
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี147-21
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-18-18
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-25-25
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-18-18
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-24-24
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-23-23
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-18321
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี--1818
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี--2323
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี--99
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด5--5
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี1--1
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี4--4
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด308532147
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี14--14
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี16--16
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-9-9
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-13-13
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-8-8
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-17-17
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-19-19
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-18220
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี-11314
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี--1010
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี--77
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด211-13
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี2--2
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-1-1
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-6-6
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-2-2
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-2-2
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-21-21
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-4-4
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-5-5
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-2-2
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-5-5
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-5-5
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-2,056-2,056
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี-90-90
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-340-340
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-340-340
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-369-369
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-362-362
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-313-313
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-240-240
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี-2-2
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด4141,305-1,719
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี32--32
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี122--122
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี155--155
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี10569-174
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-212-212
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-253-253
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-242-242
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-200-200
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-200-200
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-126-126
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี-3-3
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด238538146
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี2--2
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี10--10
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี111-12
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-14-14
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-16-16
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-19-19
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-9-9
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-13-13
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-13417
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี--99
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี--1515
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี--1010
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด2151-72
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี1--1
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี5--5
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี4--4
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี112-13
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-8-8
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-9-9
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-9-9
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-10-10
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-8-8
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-5-5
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด438536164
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี8--8
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี20--20
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี156-21
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-16-16
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-17-17
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-8-8
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-12-12
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-17-17
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-9615
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี--1111
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี--1313
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี--66
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด44104-148
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี2--2
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี12--12
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี21--21
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี98-17
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-18-18
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-15-15
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-23-23
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-18-18
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-14-14
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-7-7
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี-1-1
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด317729137
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี8--8
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี12--12
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี113-14
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-12-12
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-6-6
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-18-18
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-9-9
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-16-16
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-12214
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี-11112
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี--66
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี--99
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี--11
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1748-65
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม น้อยกว่า 2 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 2 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4 ปี4--4
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 5 ปี7--7
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6 ปี62-8
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 7 ปี-12-12
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 8 ปี-10-10
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9 ปี-9-9
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10 ปี-4-4
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11 ปี-7-7
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 12 ปี-4-4
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 13 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 14 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 15 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 16 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 17 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 18 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 19 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปี----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 20 ปีขึ้นไป----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด-11451165
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี-8-8
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-17-17
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-14-14
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-24-24
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-17-17
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-21-21
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-13417
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี--2121
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี--1616
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี--88
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี--22
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด32153-185
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี4--4
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี22--22
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี68-14
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-27-27
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-26-26
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-25-25
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-24-24
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-28-28
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-15-15
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด1859-77
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี1--1
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี3--3
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี8--8
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี6--6
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-8-8
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-8-8
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-12-12
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-12-12
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-8-8
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-11-11
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3396-129
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี12--12
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี14--14
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี78-15
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-16-16
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-11-11
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-17-17
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-14-14
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-19-19
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-11-11
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด-13248180
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี-11-11
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-14-14
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-20-20
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-31-31
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-22-22
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-21-21
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-121022
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี-11415
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี--1212
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี--99
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี--22
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี--11
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด912324
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี1--1
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี6--6
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี2--2
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-1-1
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-3-3
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-3-3
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-3-3
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-2-2
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี--33
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด277234133
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี9--9
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี12--12
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี63-9
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-15-15
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-11-11
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-12-12
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-13-13
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-12-12
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-5510
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี-11112
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี--66
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี--1212
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด1833-51
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี8--8
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี5--5
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี52-7
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-7-7
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-9-9
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-5-5
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-4-4
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-3-3
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-3-3
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด521-26
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี2--2
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี2--2
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี12-3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-3-3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-4-4
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-3-3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-4-4
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-2-2
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-3-3
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด1456-70
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี3--3
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี112-13
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-6-6
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-9-9
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-12-12
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-11-11
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-8-8
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-6-6
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี-2-2
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด1149868
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี1--1
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี3--3
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี4--4
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี35-8
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-5-5
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-7-7
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-11-11
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-8-8
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-7-7
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-6-6
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี--44
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี--33
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี--11
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด-8-8
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-1-1
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-4-4
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-3-3
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด953-62
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี1--1
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี2--2
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี62-8
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-9-9
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-6-6
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-12-12
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-11-11
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-8-8
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-5-5
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด932-41
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 3 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 4 ปี2--2
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 5 ปี5--5
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6 ปี23-5
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 7 ปี-4-4
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 8 ปี-5-5
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9 ปี-9-9
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10 ปี-4-4
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 11 ปี-6-6
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 12 ปี-1-1
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 13 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 14 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 15 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 16 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 17 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 18 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 19 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปี----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 20 ปีขึ้นไป----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด4913443226
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี6--6
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี32--32
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี1112-23
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-20-20
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-21-21
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-30-30
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-17-17
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-21-21
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-13316
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี--1717
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี--99
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี--1414
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด338041154
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี2--2
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี15--15
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี162-18
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-12-12
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-9-9
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-16-16
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-18-18
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-7-7
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-16622
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี--1313
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี--1212
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี--1010
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3646-82
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี4--4
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี14--14
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี10--10
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี83-11
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-8-8
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-16-16
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-6-6
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-5-5
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-6-6
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-2-2
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด25102-127
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย น้อยกว่า 2 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4 ปี5--5
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 5 ปี13--13
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6 ปี712-19
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 7 ปี-14-14
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 8 ปี-15-15
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 9 ปี-21-21
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10 ปี-18-18
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11 ปี-10-10
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 12 ปี-12-12
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 13 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 14 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 15 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 16 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 17 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 18 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 19 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปี----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 20 ปีขึ้นไป----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-8-8
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-2-2
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-4-4
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-1-1
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-1-1
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด943-52
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี5--5
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี41-5
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-6-6
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-10-10
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-10-10
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-7-7
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-5-5
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-4-4
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1538-53
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี1--1
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี4--4
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี7--7
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี31-4
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-7-7
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-8-8
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-8-8
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-6-6
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-4-4
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-4-4
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-4-4
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-1-1
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-1-1
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-2-2
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด3614680262
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี9--9
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี19--19
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี87-15
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-22-22
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-20-20
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-24-24
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-22-22
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-27-27
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-22527
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี-12425
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี-13940
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี--1212
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด33170-203
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี7--7
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี12--12
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี1411-25
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-24-24
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-21-21
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-35-35
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-29-29
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-23-23
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-26-26
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี-1-1
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด621-27
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี1--1
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี41-5
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี16-7
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-5-5
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-4-4
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-1-1
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-3-3
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-1-1
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด-21-21
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย น้อยกว่า 2 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 2 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 4 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 5 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 6 ปี-2-2
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 7 ปี-1-1
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 8 ปี-5-5
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 9 ปี-3-3
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10 ปี-2-2
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11 ปี-5-5
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 12 ปี-3-3
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 13 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 14 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 15 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 16 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 17 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 18 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 19 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปี----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 20 ปีขึ้นไป----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด114-15
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี1--1
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี-1-1
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-3-3
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-4-4
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-3-3
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-2-2
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-1-1
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด820-28
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี1--1
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี5--5
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี2--2
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-1-1
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-7-7
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-2-2
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-6-6
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-2-2
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-2-2
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1338354
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี6--6
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี7--7
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-5-5
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-8-8
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-8-8
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-9-9
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-3-3
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-5-5
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี--22
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี--11
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1743-60
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี2--2
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี7--7
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี81-9
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-10-10
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-6-6
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-5-5
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-11-11
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-7-7
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-3-3
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด722-29
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 2 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 3 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 4 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 5 ปี3--3
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 6 ปี42-6
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 7 ปี-4-4
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 8 ปี-4-4
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 9 ปี-3-3
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10 ปี-4-4
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11 ปี-4-4
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 12 ปี-1-1
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 15 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 16 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 17 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 18 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 19 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปี----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 20 ปีขึ้นไป----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด247038132
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี7--7
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี10--10
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี77-14
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-11-11
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-15-15
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-9-9
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-11-11
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-5-5
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-12315
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี--88
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี--2020
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี--77
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด-10-10
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-1-1
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-5-5
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-3-3
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-1-1
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด5020073323
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี6--6
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี25--25
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี195-24
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-43-43
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-35-35
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-36-36
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-25-25
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-36-36
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-201333
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี--2121
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี--2626
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี--1313
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด62176-238
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี15--15
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี20--20
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี18--18
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี98-17
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-32-32
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-26-26
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-32-32
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-23-23
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-25-25
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-28-28
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี-1-1
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี-1-1
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด16111-127
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี4--4
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี5--5
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี79-16
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-11-11
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-15-15
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-20-20
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-22-22
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-16-16
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-17-17
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี-1-1
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด63164-227
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี10--10
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี22--22
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี19--19
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี128-20
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-27-27
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-22-22
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-26-26
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-22-22
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-41-41
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-18-18
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด329439165
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี4--4
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี20--20
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี8--8
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-12-12
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-16-16
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-20-20
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-21-21
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-9-9
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-16117
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี--1010
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี--1515
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี--1313
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด286329120
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี6--6
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี14--14
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี82-10
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-12-12
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-5-5
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-5-5
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-12-12
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-11-11
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-14519
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี-279
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี--1111
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี--55
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี--11
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด4112461226
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง น้อยกว่า 2 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 2 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 3 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4 ปี7--7
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5 ปี16--16
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6 ปี185-23
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 7 ปี-22-22
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 8 ปี-18-18
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 9 ปี-26-26
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10 ปี-15-15
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 11 ปี-17-17
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 12 ปี-20-20
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 13 ปี--1515
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 14 ปี-13031
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 15 ปี--1616
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 17 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 18 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 19 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปี----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 20 ปีขึ้นไป----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด255741123
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี4--4
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี11--11
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี104-14
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-8-8
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-9-9
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-12-12
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-10-10
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-8-8
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-628
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี--99
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี--1515
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี--1515
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1156-67
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี4--4
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี1--1
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี6--6
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-9-9
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-4-4
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-13-13
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-10-10
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-8-8
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-11-11
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี-1-1
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1048-58
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี1--1
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี7--7
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี2--2
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-6-6
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-8-8
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-11-11
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-8-8
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-11-11
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-3-3
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี-1-1
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด434-38
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี3--3
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี1--1
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี-1-1
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-2-2
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-3-3
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-6-6
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-5-5
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-8-8
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-9-9
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1249-61
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี2--2
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี9--9
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี13-4
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-6-6
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-6-6
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-7-7
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-8-8
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-8-8
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-9-9
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี-2-2
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด239256171
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี4--4
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี13--13
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี65-11
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-11-11
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-9-9
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-14-14
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-18-18
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-18-18
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-17421
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี--1616
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี--2323
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี--1212
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี--11
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1847-65
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี5--5
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี8--8
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี52-7
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-7-7
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-7-7
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-5-5
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-8-8
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-14-14
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-4-4
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด814-22
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี1--1
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี3--3
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี2--2
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี2--2
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-1-1
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-6-6
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-3-3
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-1-1
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-3-3
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด131667-798
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี5--5
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี32--32
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี54--54
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี4020-60
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-77-77
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-106-106
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-134-134
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-108-108
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-118-118
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-102-102
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี-1-1
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี-1-1
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด56301-357
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี8--8
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี22--22
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี2520-45
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี144-45
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-48-48
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-43-43
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-58-58
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-47-47
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-40-40
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี-1-1
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด278635148
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี5--5
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี17--17
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี54-9
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-14-14
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-12-12
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-14-14
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-14-14
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-15-15
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-13114
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี--1313
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี--88
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี--1212
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี--11
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1456-70
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี4--4
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี6--6
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี42-6
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-4-4
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-11-11
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-9-9
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-9-9
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-13-13
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-7-7
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี-1-1
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด46168-214
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี9--9
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี24--24
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี136-19
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-27-27
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-26-26
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-36-36
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-31-31
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-22-22
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-20-20
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด2655-81
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี2--2
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี15--15
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี94-13
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-9-9
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-12-12
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-12-12
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-5-5
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-8-8
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-5-5
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด2262-84
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี4--4
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี10--10
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี81-9
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี-8-8
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-12-12
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-19-19
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-6-6
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-12-12
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-4-4
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1538-53
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี น้อยกว่า 2 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 2 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 3 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4 ปี3--3
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 5 ปี5--5
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6 ปี62-8
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 7 ปี13-4
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 8 ปี-6-6
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 9 ปี-9-9
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10 ปี-8-8
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 11 ปี-5-5
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 12 ปี-5-5
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 13 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 14 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 15 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 16 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 17 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 18 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 19 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปี----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 20 ปีขึ้นไป----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด198668173
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี1--1
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี11--11
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี7--7
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-15-15
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-17-17
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-14-14
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-12-12
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-17-17
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-11213
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี--1717
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี--2323
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี--2626
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1365-78
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี2--2
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี8--8
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี32-5
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-8-8
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-15-15
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-12-12
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-15-15
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-5-5
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-8-8
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด226837127
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี6--6
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี11--11
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี52-7
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-9-9
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-11-11
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-12-12
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-9-9
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-15-15
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-10212
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี--1212
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี--1717
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี--44
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี--22
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด-7-7
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-1-1
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-4-4
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-2-2
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด58181-239
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี9--9
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี34--34
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี157-22
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-34-34
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-23-23
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-28-28
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-22-22
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-38-38
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-29-29
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1060-70
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี2--2
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี6--6
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี27-9
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-6-6
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-8-8
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-16-16
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-11-11
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-7-7
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-5-5
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด216326110
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี4--4
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี9--9
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี83-11
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-10-10
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-8-8
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-8-8
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-10-10
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-16-16
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-8210
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี--1010
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี--55
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี--99
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1960-79
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี3--3
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี9--9
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี73-10
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-4-4
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-12-12
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-11-11
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-8-8
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-14-14
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-8-8
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด20101-121
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี3--3
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี14--14
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี32-5
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-16-16
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-17-17
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-17-17
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-16-16
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-19-19
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-13-13
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี-1-1
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1044-54
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี1--1
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี7--7
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี2--2
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-7-7
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-6-6
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-5-5
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-6-6
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-11-11
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-9-9
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด32100-132
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี3--3
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี17--17
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี129-21
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-11-11
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-14-14
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-22-22
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-17-17
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-10-10
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-16-16
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี-1-1
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด189953170
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี2--2
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี10--10
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี67-13
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-10-10
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-19-19
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-21-21
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-15-15
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-17-17
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-9413
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี-12425
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี--1919
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี--66
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด636-42
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี2--2
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี1--1
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี2--2
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี17-8
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-7-7
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-7-7
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-6-6
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-3-3
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-6-6
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1835-53
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี2--2
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี9--9
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี72-9
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-5-5
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-3-3
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-12-12
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-2-2
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-5-5
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-6-6
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1135-46
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน น้อยกว่า 2 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 4 ปี1--1
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 5 ปี7--7
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 6 ปี32-5
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 7 ปี-4-4
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 8 ปี-5-5
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 9 ปี-6-6
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10 ปี-6-6
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 11 ปี-8-8
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 12 ปี-4-4
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 13 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 14 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 15 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 16 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 17 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 18 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 19 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปี----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 20 ปีขึ้นไป----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1840-58
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี5--5
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี3--3
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี5--5
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี56-11
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-3-3
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-6-6
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-9-9
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-9-9
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-7-7
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1131-42
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว น้อยกว่า 2 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 3 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 4 ปี1--1
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5 ปี2--2
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 6 ปี81-9
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 7 ปี-5-5
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 8 ปี-2-2
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 9 ปี-8-8
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10 ปี-5-5
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 11 ปี-6-6
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 12 ปี-4-4
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 13 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 14 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 15 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 16 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 17 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 18 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 19 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปี----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 20 ปีขึ้นไป----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด26103-129
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี2--2
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี16--16
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี85-13
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-15-15
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-14-14
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-18-18
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-14-14
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-17-17
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-20-20
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด299833160
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี9--9
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี15--15
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี51-6
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-8-8
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-11-11
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-21-21
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-19-19
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-19-19
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-18119
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี-11112
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี--1010
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี--1111
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1244-56
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี4--4
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี2--2
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี66-12
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-10-10
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-4-4
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-4-4
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-9-9
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-6-6
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-5-5
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด3410950193
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี5--5
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี20--20
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี96-15
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-17-17
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-19-19
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-14-14
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-18-18
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-16-16
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-19-19
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี--2121
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี--1818
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี--1111
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด118429-547
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี22--22
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี58--58
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี3824-62
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-64-64
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-71-71
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-73-73
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-71-71
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-68-68
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-56-56
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี-2-2
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด39108-147
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี7--7
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี22--22
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี96-15
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี119-20
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-12-12
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-17-17
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-17-17
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-20-20
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-16-16
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี-1-1
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด2162-83
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี8--8
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี11--11
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี21-3
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-7-7
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-9-9
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-15-15
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-8-8
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-6-6
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-16-16
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด37143-180
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี10--10
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี17--17
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี106-16
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-17-17
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-17-17
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-25-25
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-23-23
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-30-30
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-25-25
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1867-85
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี4--4
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี5--5
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี9--9
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-9-9
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-16-16
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-8-8
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-15-15
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-11-11
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-8-8
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1131-42
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี1--1
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี6--6
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี4--4
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-2-2
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-4-4
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-7-7
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-3-3
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-6-6
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-7-7
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี-2-2
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1343-56
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี3--3
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี3--3
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี73-10
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-3-3
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-13-13
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-6-6
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-8-8
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-7-7
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-3-3
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด132403-535
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี26--26
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี59--59
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี4711-58
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-70-70
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-58-58
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-74-74
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-67-67
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-74-74
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-49-49
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด5119284327
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี10--10
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี24--24
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี1610-26
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี131-32
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-28-28
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-41-41
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-29-29
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-26-26
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-251237
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี-22426
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี--2929
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี--1818
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี--11
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด723-30
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี2--2
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี3--3
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี2--2
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-1-1
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-3-3
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-3-3
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-8-8
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-3-3
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-4-4
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี-1-1
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1036-46
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี1--1
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี7--7
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี21-3
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-4-4
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-9-9
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-12-12
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-4-4
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-3-3
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-3-3
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด5715736250
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี16--16
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี25--25
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี169-25
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-25-25
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-24-24
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-36-36
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-24-24
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-18-18
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-19221
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี-21517
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี--1515
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี--33
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี--11
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด2674-100
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี9--9
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี12--12
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี51-6
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-12-12
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-10-10
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-12-12
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-16-16
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-13-13
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-10-10
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1269-81
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม น้อยกว่า 2 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 4 ปี4--4
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5 ปี6--6
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 6 ปี24-6
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 7 ปี-4-4
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 8 ปี-15-15
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 9 ปี-15-15
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10 ปี-12-12
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 11 ปี-12-12
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 12 ปี-7-7
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 13 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 14 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 15 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 16 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 17 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 18 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 19 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปี----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 20 ปีขึ้นไป----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด4611848212
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี4--4
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี30--30
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี127-19
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-15-15
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-18-18
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-21-21
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-24-24
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-22-22
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-11617
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี--1212
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี--1818
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี--1212
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1131-42
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี1--1
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี8--8
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี21-3
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-5-5
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-2-2
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-7-7
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-9-9
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-5-5
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-2-2
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1151-62
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี1--1
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี8--8
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี24-6
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-8-8
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-5-5
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-9-9
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-10-10
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-10-10
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-5-5
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด4915271272
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี11--11
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี21--21
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี173-20
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-23-23
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-37-37
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-25-25
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-30-30
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-18-18
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-15621
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี-12425
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี--2323
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี--1818
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด3587-122
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี4--4
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี20--20
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี118-19
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-11-11
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-18-18
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-19-19
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-15-15
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-15-15
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-1-1
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1354-67
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี2--2
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี9--9
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี26-8
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-7-7
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-10-10
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-11-11
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-11-11
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-7-7
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-2-2
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1150-61
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี2--2
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี1--1
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี84-12
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-8-8
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-10-10
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-6-6
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-9-9
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-5-5
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-8-8
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1241-53
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี2--2
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี6--6
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี43-7
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-5-5
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-5-5
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-9-9
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-6-6
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-8-8
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-5-5
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด510-15
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี1--1
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี3--3
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี1--1
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-1-1
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-3-3
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-4-4
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-2-2
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด5311584252
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ น้อยกว่า 2 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 3 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4 ปี9--9
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5 ปี29--29
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 6 ปี154-19
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 7 ปี-19-19
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 8 ปี-24-24
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 9 ปี-20-20
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10 ปี-15-15
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 11 ปี-13-13
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 12 ปี-20525
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 13 ปี--2323
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 14 ปี--3535
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 15 ปี--2121
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 16 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 17 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 18 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 19 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปี----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 20 ปีขึ้นไป----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด147438126
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี1--1
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี5--5
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี83-11
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-9-9
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-6-6
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-11-11
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-20-20
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-12-12
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-11-11
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี-1910
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี-11314
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี--1414
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี--22
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1129-40
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี1--1
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี5--5
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี2--2
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี3--3
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-7-7
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-3-3
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-8-8
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-7-7
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-3-3
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-1-1
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1952-71
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี1--1
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี4--4
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี10--10
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี43-7
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-8-8
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-8-8
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-9-9
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-6-6
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-11-11
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-6-6
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี-1-1
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด929-38
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี7--7
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี22-4
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-6-6
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-3-3
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-7-7
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-6-6
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-2-2
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-3-3
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด4311855216
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี11--11
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี9--9
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี13--13
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี105-15
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-9-9
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-26-26
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-26-26
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-24-24
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-23-23
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-5510
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี--1010
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี--2525
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี--1515
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด917-26
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี2--2
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี3--3
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี4--4
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-4-4
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-4-4
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-3-3
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-2-2
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-3-3
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี-1-1
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด29-11
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี2--2
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-2-2
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-1-1
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-2-2
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-3-3
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี-1-1
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด25483-508
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี6--6
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี14--14
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี522-27
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-83-83
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-73-73
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-92-92
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-79-79
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-71-71
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-62-62
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี-1-1
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1129-40
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี2--2
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี6--6
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี33-6
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-4-4
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-4-4
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-6-6
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-3-3
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-5-5
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-4-4
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด6916180310
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี6--6
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี21--21
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี26--26
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี169-25
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-20-20
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-26-26
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-36-36
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-28-28
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-23-23
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-18220
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี-11617
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี--3737
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี--2525
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1874-92
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ น้อยกว่า 2 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 3 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4 ปี2--2
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 5 ปี11--11
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6 ปี52-7
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 7 ปี-8-8
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 8 ปี-12-12
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 9 ปี-15-15
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10 ปี-18-18
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 11 ปี-12-12
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 12 ปี-7-7
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 13 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 14 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 15 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 16 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 17 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 18 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 19 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปี----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 20 ปีขึ้นไป----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 2 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 3 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 4 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 5 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 6 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 7 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 8 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 9 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 10 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 11 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 12 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 13 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 14 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 15 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 16 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 17 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 18 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 19 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 20 ปี----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 20 ปีขึ้นไป----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด417-21
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 2 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 3 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 4 ปี1--1
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 5 ปี1--1
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 6 ปี1--1
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 7 ปี1--1
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 8 ปี-2-2
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 9 ปี-7-7
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 10 ปี-6-6
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 11 ปี-1-1
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 12 ปี-1-1
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 13 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 14 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 15 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 16 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 17 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 18 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 19 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 20 ปี----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 20 ปีขึ้นไป----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด1022-32
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง น้อยกว่า 2 ปี----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 2 ปี----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 3 ปี----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 4 ปี1--1
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 5 ปี4--4
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 6 ปี5--5
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 7 ปี-7-7
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 8 ปี-7-7
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 9 ปี-2-2
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 10 ปี-2-2
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 11 ปี-2-2
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 12 ปี-2-2
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 13 ปี----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 14 ปี----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 15 ปี----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 16 ปี----
42010275