วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

ห้องเรียนปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย317296 -21287 -9288 1291 3
ระดับประถมศึกษา971950 -21926 -24913 -13912 -1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น121114 -7112 -2108 -4105 -3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม1,4091,360 -491,325 -351,309 -161,308 -1