วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี


2560 2561 2562 2563 2564


ห้องเรียนปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย323317 -6296 -21287 -9288 1
ระดับประถมศึกษา972971 -1950 -21926 -24913 -13
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น122121 -1114 -7112 -2108 -4
รวม1,4171,409 -81,360 -491,325 -351,309 -16