วิเคราะห์แนวโน้ม ขนาดโรงเรียนย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

รายการ (ขนาดโรงเรียน)ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ขนาดเล็ก /นร.ไม่เกิน 120989890 -887 -387
ขนาดกลาง /นร.121 - 6005350 -352 253 152 -1
ขนาดใหญ่ /นร.601 - 150021 -1111
ขนาดใหญ่พิเศษ /นร.1501 ขึ้นไป12 1222
รวม154151 -3145 -6143 -2142 -1