วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

xx
รายการปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย3,8693,513 -3563,520 73,528 83,664 136
ระดับประถมศึกษา14,77814,811 3314,562 -24914,456 -10614,487 31
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2,0141,884 -1301,787 -971,754 -331,670 -84
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00 -1300 -970 -330
รวม20,66120,208 -45319,869 -33919,738 -13119,821 83
ห้องเรียน1,4091,360 -491,325 -351,309 -161,308 -1