วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2560 2561 2562 2563 2564


รายการปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย3,9773,869 -1083,513 -3563,520 73,528 8
ระดับประถมศึกษา14,85414,778 -7614,811 3314,562 -24914,456 -106
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2,2222,014 -2081,884 -1301,787 -971,754 -33
รวม21,05320,661 -39220,208 -45319,869 -33919,738 -131
ห้องเรียน1,4171,409 -81,360 -491,325 -351,309 -16