วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

xx
รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย3,5133,520 73,528 83,645 1173,643 -2
ระดับประถมศึกษา14,81114,562 -24914,456 -10614,467 1114,161 -306
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น1,8841,787 -971,754 -331,704 -501,625 -79
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00 -970 -330 -500
รวม20,20819,869 -33919,738 -13119,816 7819,429 -387
ห้องเรียน1,3601,325 -351,309 -161,306 -31,295 -11