ผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ปีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเรื่อง/หัวข้อรับรองโดยดูข้อมูล
2564 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 NASI Model กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เลย 1
2564 บ้านน้ำแคม วิถีโรงเรียนจิตศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เลย 1