ผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ปีเจ้าของผลงาน
หน่วยงาน
เรื่อง/หัวข้อ ระดับของผลงานดูข้อมูล
2564นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม
(สพป.ลย.๑)
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ)ระดับชาติ
(จังหวัดเลย)
2564นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
(บ้านนาโคก)
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ)ระดับชาติ
(จังหวัดเลย)
2564นายสง่า สอนพรม
(บ้านผาพอด)
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด
(จังหวัดเลย)
2566บ้านนาแขมการปรับประยุกต์ Line Official Account เพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา