จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด41,218280-1,502
ความพิการทางการมองเห็น-53-8
ความพิการทางการได้ยิน-21-3
ความพิการทางสติปัญญา14920-70
ความพิการร่างกายและสุขภาพ-146-20
ความพิการทางการเรียนรู้21,036226-1,264
ความพิการทางการพูดและภาษา-72-9
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-3010-40
ความพิการทางการออทิสติก1172-20
ความพิการทางการซ้ำซ้อน-5810-68
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการมองเห็น-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการได้ยิน-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางสติปัญญา-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการเรียนรู้-1--1
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการออทิสติก-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการมองเห็น-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการได้ยิน-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางสติปัญญา-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการเรียนรู้-7--7
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการออทิสติก-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการมองเห็น-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการได้ยิน-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางสติปัญญา-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการเรียนรู้-10--10
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการออทิสติก-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนพิการทั้งหมด-1619-35
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการมองเห็น-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการได้ยิน-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางสติปัญญา-35-8
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการเรียนรู้-1314-27
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการออทิสติก-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการมองเห็น-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการได้ยิน-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางสติปัญญา-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการเรียนรู้-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการออทิสติก-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-1215-27
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการมองเห็น--1-1
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการได้ยิน--1-1
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางสติปัญญา--2-2
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-12-3
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการเรียนรู้-109-19
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการเรียนรู้-1--1
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการเรียนรู้-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการเรียนรู้-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนพิการทั้งหมด-127--127
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการมองเห็น-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการได้ยิน-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางสติปัญญา-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการเรียนรู้-120--120
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการออทิสติก-6--6
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-194-23
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการมองเห็น-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการได้ยิน-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางสติปัญญา-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการเรียนรู้-193-22
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการออทิสติก-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการมองเห็น-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการได้ยิน-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางสติปัญญา-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการเรียนรู้-6--6
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการออทิสติก-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนพิการทั้งหมด-129-21
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการมองเห็น-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการได้ยิน-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางสติปัญญา--2-2
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการเรียนรู้-126-18
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการออทิสติก-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนพิการทั้งหมด132--33
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการมองเห็น-1--1
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการได้ยิน-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางสติปัญญา-1--1
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการเรียนรู้-27--27
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการออทิสติก1---1
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนพิการทั้งหมด-12-3
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการมองเห็น-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการได้ยิน-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางสติปัญญา--1-1
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการเรียนรู้-11-2
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการออทิสติก-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนพิการทั้งหมด118--19
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการมองเห็น-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการได้ยิน-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางสติปัญญา-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการเรียนรู้116--17
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการออทิสติก-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนพิการทั้งหมด-2822-50
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการมองเห็น-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการได้ยิน-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางสติปัญญา-31-4
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการเรียนรู้-2520-45
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการออทิสติก-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการมองเห็น-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการได้ยิน-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางสติปัญญา-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการเรียนรู้-3--3
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการออทิสติก-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการมองเห็น-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการได้ยิน-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางสติปัญญา-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการเรียนรู้-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการออทิสติก-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนพิการทั้งหมด-24--24
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการมองเห็น-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการได้ยิน-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางสติปัญญา-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการเรียนรู้-22--22
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการออทิสติก-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการมองเห็น-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการได้ยิน-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางสติปัญญา-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการเรียนรู้-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการออทิสติก-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการมองเห็น-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการได้ยิน-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางสติปัญญา-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการเรียนรู้-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการออทิสติก-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนพิการทั้งหมด--1-1
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการมองเห็น-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการได้ยิน-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางสติปัญญา-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการเรียนรู้--1-1
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการออทิสติก-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการมองเห็น-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการได้ยิน-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางสติปัญญา-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการเรียนรู้-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการออทิสติก-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการมองเห็น-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการได้ยิน-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางสติปัญญา-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการเรียนรู้-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการออทิสติก-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการมองเห็น-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการได้ยิน-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางสติปัญญา-2--2
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการเรียนรู้-5--5
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการออทิสติก-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการมองเห็น-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการได้ยิน-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางสติปัญญา-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการเรียนรู้-3--3
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการออทิสติก-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการมองเห็น-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการได้ยิน-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางสติปัญญา-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการเรียนรู้-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการออทิสติก-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการมองเห็น-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการได้ยิน-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางสติปัญญา-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการเรียนรู้-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการออทิสติก-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการมองเห็น-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการได้ยิน-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางสติปัญญา-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการเรียนรู้-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการออทิสติก-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนพิการทั้งหมด-197-26
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการมองเห็น-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการได้ยิน-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางสติปัญญา-11-2
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการเรียนรู้-154-19
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการออทิสติก-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการซ้ำซ้อน-31-4
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการมองเห็น-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการได้ยิน-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางสติปัญญา-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการเรียนรู้-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการออทิสติก-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการมองเห็น-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการได้ยิน-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางสติปัญญา-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการเรียนรู้-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการออทิสติก-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการมองเห็น-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการได้ยิน-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางสติปัญญา-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการเรียนรู้-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการออทิสติก-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการเรียนรู้-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการเรียนรู้-14--14
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการออทิสติก-1--1
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการเรียนรู้-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการเรียนรู้-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-1610-26
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการมองเห็น-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการได้ยิน-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางสติปัญญา--1-1
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการเรียนรู้-168-24
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการออทิสติก-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-34--34
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการมองเห็น-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการได้ยิน-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางสติปัญญา-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการเรียนรู้-33--33
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการออทิสติก-1--1
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการมองเห็น-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการได้ยิน-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางสติปัญญา-1--1
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการเรียนรู้-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการออทิสติก-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการมองเห็น-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการได้ยิน-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางสติปัญญา-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการเรียนรู้-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการออทิสติก-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการเรียนรู้-1--1
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการเรียนรู้-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการเรียนรู้-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการออทิสติก-1--1
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางสติปัญญา-1--1
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการเรียนรู้-6--6
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการเรียนรู้-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนพิการทั้งหมด-217-28
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการมองเห็น-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการได้ยิน-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางสติปัญญา-7--7
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการเรียนรู้-26-8
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการพูดและภาษา-2--2
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-81-9
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการออทิสติก-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการมองเห็น-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการได้ยิน-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางสติปัญญา-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการเรียนรู้-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการออทิสติก-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการมองเห็น-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการได้ยิน-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางสติปัญญา-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการเรียนรู้-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการออทิสติก-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนพิการทั้งหมด-37--37
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการมองเห็น-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการได้ยิน-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางสติปัญญา-1--1
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการเรียนรู้-35--35
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการออทิสติก-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนพิการทั้งหมด-22--22
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการมองเห็น-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการได้ยิน-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางสติปัญญา-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการเรียนรู้-20--20
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการออทิสติก-2--2
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการมองเห็น-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการได้ยิน-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางสติปัญญา-4--4
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการเรียนรู้-9--9
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการออทิสติก-1--1
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนพิการทั้งหมด-94-13
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการมองเห็น-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการได้ยิน-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางสติปัญญา-1--1
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการเรียนรู้-84-12
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการออทิสติก-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนพิการทั้งหมด-1111-22
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการมองเห็น-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการได้ยิน-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางสติปัญญา-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการเรียนรู้-1111-22
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการออทิสติก-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนพิการทั้งหมด-1910-29
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการมองเห็น-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการได้ยิน-1--1
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางสติปัญญา-2--2
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการเรียนรู้-1510-25
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการออทิสติก-1--1
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด-1111-22
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการมองเห็น-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางสติปัญญา-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการเรียนรู้-119-20
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการออทิสติก-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน--2-2
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด-15--15
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการมองเห็น-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางสติปัญญา-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการเรียนรู้-3--3
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการออทิสติก-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-11--11
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการมองเห็น-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางสติปัญญา-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการเรียนรู้-3--3
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการออทิสติก-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-6--6
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการมองเห็น-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางสติปัญญา-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการเรียนรู้-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการออทิสติก-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการมองเห็น-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางสติปัญญา-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการเรียนรู้-7--7
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการออทิสติก-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนพิการทั้งหมด-1311-24
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการมองเห็น-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการได้ยิน-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางสติปัญญา--1-1
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการเรียนรู้-1310-23
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการออทิสติก-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการมองเห็น-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการได้ยิน-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางสติปัญญา-3--3
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการเรียนรู้-6--6
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการออทิสติก-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการมองเห็น-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการได้ยิน-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางสติปัญญา-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการเรียนรู้-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการออทิสติก-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการมองเห็น-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการได้ยิน-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางสติปัญญา-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการเรียนรู้-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการออทิสติก-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนพิการทั้งหมด-64--64
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการมองเห็น-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการได้ยิน-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางสติปัญญา-1--1
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการเรียนรู้-63--63
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการออทิสติก-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนพิการทั้งหมด-23--23
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการมองเห็น-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการได้ยิน-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางสติปัญญา-1--1
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการเรียนรู้-18--18
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-4--4
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการออทิสติก-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนพิการทั้งหมด-162-18
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการมองเห็น-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการได้ยิน-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางสติปัญญา-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการเรียนรู้-151-16
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการออทิสติก-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการมองเห็น-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการได้ยิน-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางสติปัญญา-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการเรียนรู้-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการออทิสติก-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการมองเห็น-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการได้ยิน-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางสติปัญญา-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการเรียนรู้-4--4
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการออทิสติก-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการซ้ำซ้อน-6--6
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการมองเห็น-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการได้ยิน-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางสติปัญญา-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการเรียนรู้-7--7
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการออทิสติก-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการมองเห็น-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการได้ยิน-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางสติปัญญา-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการเรียนรู้-2--2
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการออทิสติก-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการมองเห็น-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการได้ยิน-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางสติปัญญา-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการเรียนรู้-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการออทิสติก-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด-2322-45
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการมองเห็น--1-1
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางสติปัญญา-92-11
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการเรียนรู้-1216-28
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-12-3
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการออทิสติก-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-11-2
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด-21--21
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการมองเห็น-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางสติปัญญา-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการเรียนรู้-19--19
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการออทิสติก-1--1
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด-2214-36
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการมองเห็น-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางสติปัญญา-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการเรียนรู้-2011-31
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพูดและภาษา--1-1
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--2-2
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการออทิสติก-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการมองเห็น-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางสติปัญญา-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการเรียนรู้-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการออทิสติก-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด-20--20
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการมองเห็น-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางสติปัญญา-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการเรียนรู้-20--20
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการออทิสติก-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการมองเห็น-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการได้ยิน-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางสติปัญญา-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการเรียนรู้-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการออทิสติก-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนพิการทั้งหมด-19-10
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการมองเห็น--1-1
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการได้ยิน-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางสติปัญญา--1-1
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการเรียนรู้-15-6
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพูดและภาษา--1-1
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการออทิสติก-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการมองเห็น-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการได้ยิน-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางสติปัญญา-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการเรียนรู้-8--8
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการออทิสติก-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการมองเห็น-1--1
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการได้ยิน-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางสติปัญญา-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการเรียนรู้-6--6
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการออทิสติก-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการมองเห็น-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการได้ยิน-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางสติปัญญา-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการเรียนรู้-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการออทิสติก-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการมองเห็น-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการได้ยิน-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางสติปัญญา-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการเรียนรู้-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการออทิสติก-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนพิการทั้งหมด-1410-24
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการมองเห็น-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการได้ยิน-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางสติปัญญา-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการเรียนรู้-1410-24
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการออทิสติก-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการมองเห็น-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการได้ยิน-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางสติปัญญา-1--1
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการเรียนรู้-6--6
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการออทิสติก-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการมองเห็น-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการได้ยิน-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางสติปัญญา-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการเรียนรู้-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการออทิสติก-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการมองเห็น-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการได้ยิน-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางสติปัญญา-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการเรียนรู้-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการออทิสติก-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการมองเห็น-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางสติปัญญา-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการเรียนรู้-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการออทิสติก-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการมองเห็น-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางสติปัญญา-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการเรียนรู้-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการออทิสติก-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการมองเห็น-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการได้ยิน-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางสติปัญญา-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการเรียนรู้-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการออทิสติก-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการมองเห็น-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการได้ยิน-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางสติปัญญา-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการเรียนรู้-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการออทิสติก-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการมองเห็น-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการได้ยิน-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางสติปัญญา-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการเรียนรู้-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการออทิสติก-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนพิการทั้งหมด-312-15
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการมองเห็น-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการได้ยิน-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางสติปัญญา-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการเรียนรู้-212-14
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการออทิสติก-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการมองเห็น-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการได้ยิน-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางสติปัญญา-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการเรียนรู้-12--12
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการออทิสติก-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนพิการทั้งหมด124--25
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการมองเห็น-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการได้ยิน-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางสติปัญญา1---1
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการเรียนรู้-23--23
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการออทิสติก-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการมองเห็น-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการได้ยิน-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางสติปัญญา-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการเรียนรู้-8--8
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการออทิสติก-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนพิการทั้งหมด125--26
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการมองเห็น-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการได้ยิน-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางสติปัญญา-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการเรียนรู้125--26
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการออทิสติก-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการมองเห็น-1--1
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการได้ยิน-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางสติปัญญา-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการเรียนรู้-15--15
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการออทิสติก-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการมองเห็น-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการได้ยิน-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางสติปัญญา-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการเรียนรู้-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการออทิสติก-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางสติปัญญา-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการออทิสติก-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางสติปัญญา-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการออทิสติก-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-74-11
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางสติปัญญา-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-63-9
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการออทิสติก-11-2
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางสติปัญญา-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการออทิสติก-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางสติปัญญา-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการออทิสติก-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนพิการทั้งหมด-72-9
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการมองเห็น-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการได้ยิน-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางสติปัญญา-2--2
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการเรียนรู้-42-6
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการออทิสติก-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการมองเห็น-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการได้ยิน-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางสติปัญญา-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการเรียนรู้-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการออทิสติก-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการมองเห็น-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการได้ยิน-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางสติปัญญา-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการเรียนรู้-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการออทิสติก-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-38-11
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางสติปัญญา-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ--2-2
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-35-8
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการออทิสติก-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางสติปัญญา-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการออทิสติก-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางสติปัญญา-1--1
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการออทิสติก-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-224-26
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางสติปัญญา-12-3
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-192-21
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการออทิสติก-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางสติปัญญา-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการออทิสติก-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางสติปัญญา-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการออทิสติก-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางสติปัญญา-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการออทิสติก-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางสติปัญญา-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการออทิสติก-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางสติปัญญา-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการออทิสติก-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-143-17
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางสติปัญญา-2--2
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-122-14
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการออทิสติก--1-1
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนพิการทั้งหมด-119-20
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการมองเห็น-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการได้ยิน-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางสติปัญญา--1-1
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการเรียนรู้-118-19
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการออทิสติก-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการมองเห็น-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการได้ยิน-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางสติปัญญา-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการเรียนรู้-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการออทิสติก-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการมองเห็น-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการได้ยิน-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางสติปัญญา-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการเรียนรู้-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการออทิสติก-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการมองเห็น-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการได้ยิน-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางสติปัญญา-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการเรียนรู้-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการออทิสติก-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนพิการทั้งหมด-254-29
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการมองเห็น-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการได้ยิน-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางสติปัญญา-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการเรียนรู้-81-9
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-3--3
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการออทิสติก-1--1
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-123-15
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการมองเห็น-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการได้ยิน-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางสติปัญญา-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการเรียนรู้-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการออทิสติก-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการมองเห็น-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการได้ยิน-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางสติปัญญา-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการเรียนรู้-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการออทิสติก-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนพิการทั้งหมด-35--35
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการมองเห็น-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการได้ยิน-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางสติปัญญา-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการเรียนรู้-35--35
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการออทิสติก-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการมองเห็น-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการได้ยิน-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางสติปัญญา-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการเรียนรู้-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการออทิสติก-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนพิการทั้งหมด-3015-45
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการมองเห็น-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการได้ยิน-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางสติปัญญา-1--1
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการเรียนรู้-2713-40
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--2-2
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการออทิสติก-1--1
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนพิการทั้งหมด-19--19
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการมองเห็น-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการได้ยิน-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางสติปัญญา-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการเรียนรู้-16--16
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการออทิสติก-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการเรียนรู้-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการเรียนรู้-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการมองเห็น-1--1
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการเรียนรู้-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนพิการทั้งหมด-18--18
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการเรียนรู้-17--17
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนพิการทั้งหมด-2110-31
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการมองเห็น-1--1
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการเรียนรู้-1710-27
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการเรียนรู้-5--5
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการเรียนรู้-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการได้ยิน-1--1
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการเรียนรู้-2--2
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการเรียนรู้-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนพิการทั้งหมด-79-16
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการมองเห็น-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการได้ยิน-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางสติปัญญา-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการเรียนรู้-59-14
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพูดและภาษา-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการออทิสติก-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----


ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2024.1.KAOPUNHOT