จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7874,142239-5,168
เดินเท้า217733-131
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5012,251116-2,868
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2651,81388-2,166
จักรยานยืมเรียน-12-3
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเดินเท้า-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจักรยานยืมเรียน-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.54--9
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเดินเท้า-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ54--9
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจักรยานยืมเรียน-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8--8
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเดินเท้า-3--3
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจักรยานยืมเรียน-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.165-12
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเดินเท้า-1--1
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ145-10
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจักรยานยืมเรียน-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเดินเท้า-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจักรยานยืมเรียน-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.593-17
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ582-15
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1,446--1,446
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-10--10
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-909--909
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-527--527
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.215772--987
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเดินเท้า-3--3
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ134416--550
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ81352--433
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจักรยานยืมเรียน-1--1
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5238-36
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเดินเท้า-1--1
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1152-18
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ476-17
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจักรยานยืมเรียน-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.526--31
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเดินเท้า-1--1
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ523--28
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจักรยานยืมเรียน-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-32-5
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเดินเท้า--1-1
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจักรยานยืมเรียน-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1522--37
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเดินเท้า-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1520--35
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจักรยานยืมเรียน-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1117-28
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเดินเท้า-912-21
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-4
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3-3
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจักรยานยืมเรียน-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเดินเท้า-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจักรยานยืมเรียน-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-157-22
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเดินเท้า-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-111-12
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-46-10
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจักรยานยืมเรียน-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.26104--130
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเดินเท้า-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2289--111
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ415--19
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจักรยานยืมเรียน-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเดินเท้า-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจักรยานยืมเรียน-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-14--14
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเดินเท้า-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13--13
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจักรยานยืมเรียน-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-119-20
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเดินเท้า--1-1
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-105-15
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจักรยานยืมเรียน--2-2
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเดินเท้า-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจักรยานยืมเรียน-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.154-10
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเดินเท้า--1-1
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ132-6
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจักรยานยืมเรียน-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเดินเท้า-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจักรยานยืมเรียน-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.315--18
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเดินเท้า-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ314--17
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจักรยานยืมเรียน-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเดินเท้า-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจักรยานยืมเรียน-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเดินเท้า-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจักรยานยืมเรียน-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเดินเท้า-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจักรยานยืมเรียน-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเดินเท้า-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจักรยานยืมเรียน-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเดินเท้า-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจักรยานยืมเรียน-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16498-73
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเดินเท้า-1--1
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5325-42
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11163-30
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจักรยานยืมเรียน-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1131-15
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเดินเท้า-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ181-10
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจักรยานยืมเรียน-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.51--6
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเดินเท้า-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51--6
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจักรยานยืมเรียน-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.37--10
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเดินเท้า-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ33--6
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจักรยานยืมเรียน-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.618--24
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-1--1
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ46--10
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ211--13
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43--7
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ42--6
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.32--5
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-2--2
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4423-67
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเดินเท้า-11-2
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-711-18
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3611-47
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจักรยานยืมเรียน-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2217--39
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเดินเท้า5---5
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ47--11
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1310--23
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจักรยานยืมเรียน-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.31--4
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเดินเท้า-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3---3
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจักรยานยืมเรียน-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเดินเท้า-1--1
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจักรยานยืมเรียน-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.315--18
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ313--16
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-1--1
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25--7
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเดินเท้า-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจักรยานยืมเรียน-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเดินเท้า-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจักรยานยืมเรียน-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.102510-45
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเดินเท้า2---2
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4207-31
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ453-12
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจักรยานยืมเรียน-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2952--81
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเดินเท้า-2--2
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2440--64
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ510--15
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจักรยานยืมเรียน-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.622--28
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเดินเท้า-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ619--25
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจักรยานยืมเรียน-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.512--17
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเดินเท้า-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ59--14
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจักรยานยืมเรียน-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.8204-32
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเดินเท้า-1--1
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8171-26
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-23-5
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจักรยานยืมเรียน-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5915-29
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเดินเท้า1---1
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3912-24
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1-3-4
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจักรยานยืมเรียน-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-52-7
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเดินเท้า-1--1
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-31-4
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจักรยานยืมเรียน-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-41-5
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-31-4
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-1--1
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-1--1
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.173-11
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเดินเท้า--1-1
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ171-9
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจักรยานยืมเรียน-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเดินเท้า-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจักรยานยืมเรียน-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเดินเท้า-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจักรยานยืมเรียน-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.94358--452
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-3--3
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1129--40
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ83326--409
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.27158--185
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1669--85
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1189--100
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4101-15
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเดินเท้า-1--1
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ261-9
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจักรยานยืมเรียน-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเดินเท้า-1--1
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจักรยานยืมเรียน-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1030--40
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเดินเท้า-1--1
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1022--32
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจักรยานยืมเรียน-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.517--22
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเดินเท้า-1--1
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ210--12
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ36--9
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจักรยานยืมเรียน-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเดินเท้า-1--1
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจักรยานยืมเรียน-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเดินเท้า-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจักรยานยืมเรียน-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1010-20
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-86-14
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-24-6
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6109-25
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ621-9
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-88-16
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-13--13
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-1--1
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-22-4
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-1--1
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-15--15
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13--13
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.53--8
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ41--5
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.144-9
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า--1-1
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113-5
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9--9
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-5--5
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.126--27
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า-1--1
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ125--26
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3216-21
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า--1-1
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2215-19
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1071-18
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1071-18
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.34112--146
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า12--3
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2965--94
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ445--49
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21--3
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า2---2
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2---2
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.66135--201
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-3--3
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4553--98
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2179--100
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.231-6
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ231-6
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2---2
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.222710-59
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า1074-21
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12164-32
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-42-6
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8--8
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า-1--1
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.103615-61
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า--2-2
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10186-34
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-187-25
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21811-31
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า--1-1
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2169-27
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-1--1
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.10146-30
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-1--1
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10115-26
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.134-8
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-1--1
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ122-5
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-1--1
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.324-9
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า--2-2
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2-2-4
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-1--1
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-101--101
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14--14
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-87--87
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.18105-33
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-11-2
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1772-26
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ122-5
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1030--40
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ66--12
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ424--28
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.103013-53
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า--3-3
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ993-21
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1217-29
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.314--17
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า-1--1
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ313--16
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-55-10
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า--1-1
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-34-7
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----


ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2024.1.KAOPUNHOT