จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.8094,082263-5,154
เดินเท้า1810043-161
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5102,126109-2,745
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2811,855108-2,244
จักรยานยืมเรียน-13-4
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเดินเท้า-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจักรยานยืมเรียน-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.51--6
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเดินเท้า-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51--6
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจักรยานยืมเรียน-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-13--13
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเดินเท้า-8--8
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจักรยานยืมเรียน-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-123-15
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเดินเท้า-12-3
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-101-11
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจักรยานยืมเรียน-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเดินเท้า-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจักรยานยืมเรียน-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.292-13
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ281-11
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า1---1
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1,325--1,325
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-6--6
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-832--832
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-487--487
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.252777--1,029
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเดินเท้า-2--2
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ155405--560
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ97369--466
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจักรยานยืมเรียน-1--1
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5202-27
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเดินเท้า-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3141-18
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ261-9
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจักรยานยืมเรียน-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.921--30
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเดินเท้า-1--1
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ920--29
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจักรยานยืมเรียน-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.121-4
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเดินเท้า--1-1
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจักรยานยืมเรียน-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1322--35
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเดินเท้า-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1320--33
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจักรยานยืมเรียน-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1414-28
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเดินเท้า-1111-22
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12-3
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจักรยานยืมเรียน-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเดินเท้า-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจักรยานยืมเรียน-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-146-20
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเดินเท้า-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11--11
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-36-9
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจักรยานยืมเรียน-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3687--123
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเดินเท้า-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3379--112
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ38--11
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจักรยานยืมเรียน-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเดินเท้า-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจักรยานยืมเรียน-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.315--18
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเดินเท้า-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ314--17
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจักรยานยืมเรียน-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-118-19
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเดินเท้า-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-113-14
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3-3
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจักรยานยืมเรียน--2-2
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเดินเท้า-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจักรยานยืมเรียน-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.312-6
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเดินเท้า--1-1
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2-1-3
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจักรยานยืมเรียน-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเดินเท้า-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจักรยานยืมเรียน-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.213--15
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเดินเท้า-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ212--14
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจักรยานยืมเรียน-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเดินเท้า-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจักรยานยืมเรียน-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเดินเท้า-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจักรยานยืมเรียน-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเดินเท้า-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจักรยานยืมเรียน-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเดินเท้า-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจักรยานยืมเรียน-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเดินเท้า-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจักรยานยืมเรียน-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.20477-74
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเดินเท้า-11-2
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10304-44
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10162-28
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจักรยานยืมเรียน-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2123-17
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเดินเท้า--1-1
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ181-10
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ141-6
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจักรยานยืมเรียน-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเดินเท้า-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจักรยานยืมเรียน-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6---6
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเดินเท้า-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6---6
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจักรยานยืมเรียน-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.19--10
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเดินเท้า-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจักรยานยืมเรียน-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.623--29
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-1--1
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ68--14
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14--14
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.55--10
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ53--8
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5029-79
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเดินเท้า-11-2
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-713-20
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4215-57
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจักรยานยืมเรียน-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเดินเท้า-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจักรยานยืมเรียน-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.88--16
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเดินเท้า-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ44--8
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ44--8
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจักรยานยืมเรียน-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเดินเท้า-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจักรยานยืมเรียน-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเดินเท้า-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจักรยานยืมเรียน-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-20--20
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14--14
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-1--1
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--8
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเดินเท้า-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจักรยานยืมเรียน-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-31-4
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเดินเท้า-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจักรยานยืมเรียน-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเดินเท้า-1--1
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจักรยานยืมเรียน-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.62317-46
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเดินเท้า-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22011-33
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ436-13
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจักรยานยืมเรียน-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2831--59
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเดินเท้า-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2821--49
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจักรยานยืมเรียน-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.921--30
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเดินเท้า-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ918--27
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจักรยานยืมเรียน-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.26--8
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเดินเท้า-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจักรยานยืมเรียน-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.10134-27
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเดินเท้า-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10111-22
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-23-5
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจักรยานยืมเรียน-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4816-28
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเดินเท้า--2-2
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4812-24
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจักรยานยืมเรียน-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.151-7
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเดินเท้า-1--1
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121-4
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจักรยานยืมเรียน-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.211-4
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ211-4
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-1--1
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-1--1
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.276-15
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเดินเท้า--1-1
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ271-10
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3-3
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจักรยานยืมเรียน--1-1
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเดินเท้า-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจักรยานยืมเรียน-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเดินเท้า-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจักรยานยืมเรียน-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.91381--472
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-5--5
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ939--48
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ82337--419
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.29157--186
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-2--2
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1561--76
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1494--108
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4114-19
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเดินเท้า-12-3
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ381-12
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121-4
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจักรยานยืมเรียน-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15--6
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเดินเท้า-1--1
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจักรยานยืมเรียน-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2130--51
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเดินเท้า-1--1
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2121--42
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจักรยานยืมเรียน-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.111--12
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเดินเท้า-1--1
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18--9
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจักรยานยืมเรียน-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเดินเท้า-1--1
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจักรยานยืมเรียน-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเดินเท้า-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจักรยานยืมเรียน-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2815-25
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2610-18
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-25-7
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3109-22
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ311-5
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-98-17
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-16--16
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-1--1
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-32-5
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-11-2
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.118--19
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ117--18
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-45-9
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า--1-1
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14-5
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเดินเท้า-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจักรยานยืมเรียน-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8--8
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเดินเท้า-6--6
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจักรยานยืมเรียน-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.526--31
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า-4--4
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ522--27
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1181-20
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า--1-1
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-18--18
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9--9
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.40102--142
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า13--4
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2759--86
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1240--52
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.27--9
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27--9
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.53134--187
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3949--88
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1485--99
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-34-7
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-32-5
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.29296-64
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า1372-22
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16173-36
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-51-6
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.28--10
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27--9
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเดินเท้า-1--1
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจักรยานยืมเรียน-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.123111-54
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า--1-1
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4164-24
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8156-29
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.61114-31
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า--2-2
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5119-25
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1-3-4
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-1--1
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.322--25
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า319--22
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2916-27
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เดินเท้า--2-2
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ277-16
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-27-9
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จักรยานยืมเรียน-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-56-11
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-1--1
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-33-6
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13-4
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-1--1
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.227-11
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า--3-3
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ211-4
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13-4
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-153--153
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13--13
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-140--140
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.10107-27
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-2--2
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1054-19
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-33-6
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เดินเท้า-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่จักรยานยืมเรียน-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า-1--1
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.522--27
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ518--23
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.72825-60
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า--6-6
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ279-18
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ52110-36
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า-1--1
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.510--15
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ59--14
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.219--21
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า-2--2
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ217--19
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-78-15
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเดินเท้า--1-1
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-47-11
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองจักรยานยืมเรียน-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----


ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2022.2.KAOPUNHOT