จำนวนนักเรียน จบ ม.3 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนจบทั้งหมด302235537
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม155129284
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด251843
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.2-2
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล5156107
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน13215
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ382260
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม1-1
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร336
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป314
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ8412
บวชในศาสนา---
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ3-3
อื่น ๆ---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทชายหญิงรวม
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนจบทั้งหมด---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมบวชในศาสนา---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่น ๆ---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนจบทั้งหมด---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมบวชในศาสนา---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่น ๆ---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนจบทั้งหมด---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมบวชในศาสนา---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่น ๆ---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนจบทั้งหมด91120
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม8715
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล134
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ-11
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมบวชในศาสนา---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่น ๆ---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนจบทั้งหมด---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมบวชในศาสนา---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่น ๆ---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด448
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ437
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร-11
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองบวชในศาสนา---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองบวชในศาสนา---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองบวชในศาสนา---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองบวชในศาสนา---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนจบทั้งหมด---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานบวชในศาสนา---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่น ๆ---
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนจบทั้งหมด4711
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม-33
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล347
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ1-1
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยบวชในศาสนา---
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่น ๆ---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนจบทั้งหมด---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยบวชในศาสนา---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่น ๆ---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนจบทั้งหมด8412
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม314
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด2-2
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล224
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร112
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมบวชในศาสนา---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่น ๆ---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนจบทั้งหมด---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมบวชในศาสนา---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่น ๆ---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนจบทั้งหมด628
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม426
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล2-2
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมบวชในศาสนา---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่น ๆ---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนจบทั้งหมด---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมบวชในศาสนา---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่น ๆ---
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนจบทั้งหมด31114
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม134
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล268
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน-11
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร-11
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยบวชในศาสนา---
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่น ๆ---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนจบทั้งหมด---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยบวชในศาสนา---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่น ๆ---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนจบทั้งหมด---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยบวชในศาสนา---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่น ๆ---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนจบทั้งหมด---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยบวชในศาสนา---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่น ๆ---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนจบทั้งหมด2911
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม2810
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล-11
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานบวชในศาสนา---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่น ๆ---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนจบทั้งหมด---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานบวชในศาสนา---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่น ๆ---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนจบทั้งหมด729
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม415
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล213
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร1-1
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานบวชในศาสนา---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่น ๆ---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนจบทั้งหมด---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานบวชในศาสนา---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่น ๆ---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนจบทั้งหมด---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานบวชในศาสนา---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่น ๆ---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนจบทั้งหมด---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานบวชในศาสนา---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่น ๆ---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนจบทั้งหมด---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยบวชในศาสนา---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่น ๆ---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนจบทั้งหมด---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยบวชในศาสนา---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่น ๆ---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนจบทั้งหมด---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานบวชในศาสนา---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่น ๆ---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนจบทั้งหมด---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานบวชในศาสนา---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่น ๆ---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนจบทั้งหมด459
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม325
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล134
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยบวชในศาสนา---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่น ๆ---
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนจบทั้งหมด516
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด112
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล1-1
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ1-1
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยบวชในศาสนา---
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ2-2
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่น ๆ---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนจบทั้งหมด---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยบวชในศาสนา---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่น ๆ---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนจบทั้งหมด---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยบวชในศาสนา---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่น ๆ---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนจบทั้งหมด---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยบวชในศาสนา---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่น ๆ---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองบวชในศาสนา---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองบวชในศาสนา---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองบวชในศาสนา---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองบวชในศาสนา---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนจบทั้งหมด161127
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม11920
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ527
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยบวชในศาสนา---
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่น ๆ---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนจบทั้งหมด---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยบวชในศาสนา---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่น ๆ---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนจบทั้งหมด---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยบวชในศาสนา---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่น ๆ---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนจบทั้งหมด---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยบวชในศาสนา---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่น ๆ---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนจบทั้งหมด---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยบวชในศาสนา---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่น ๆ---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองบวชในศาสนา---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองบวชในศาสนา---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองบวชในศาสนา---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองบวชในศาสนา---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองบวชในศาสนา---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนจบทั้งหมด6814
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม336
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล347
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน-11
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงบวชในศาสนา---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่น ๆ---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนจบทั้งหมด---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงบวชในศาสนา---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่น ๆ---
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนจบทั้งหมด15924
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม426
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด224
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล134
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ8210
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงบวชในศาสนา---
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่น ๆ---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนจบทั้งหมด---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงบวชในศาสนา---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่น ๆ---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนจบทั้งหมด---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงบวชในศาสนา---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่น ๆ---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนจบทั้งหมด---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงบวชในศาสนา---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่น ๆ---
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนจบทั้งหมด6410
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม-11
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด-11
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล-11
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน5-5
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ112
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงบวชในศาสนา---
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่น ๆ---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนจบทั้งหมด729
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม729
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงบวชในศาสนา---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่น ๆ---
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนจบทั้งหมด13720
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม4711
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล6-6
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน2-2
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม1-1
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงบวชในศาสนา---
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่น ๆ---
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด6511
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม448
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล1-1
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ-11
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วบวชในศาสนา---
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ1-1
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วบวชในศาสนา---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วบวชในศาสนา---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วบวชในศาสนา---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วบวชในศาสนา---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนจบทั้งหมด10717
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม9716
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด1-1
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีบวชในศาสนา---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่น ๆ---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนจบทั้งหมด---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีบวชในศาสนา---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่น ๆ---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนจบทั้งหมด---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีบวชในศาสนา---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่น ๆ---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนจบทั้งหมด---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานบวชในศาสนา---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่น ๆ---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนจบทั้งหมด---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานบวชในศาสนา---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่น ๆ---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนจบทั้งหมด---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานบวชในศาสนา---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่น ๆ---
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนจบทั้งหมด628
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม213
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ314
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร1-1
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีบวชในศาสนา---
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่น ๆ---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนจบทั้งหมด---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีบวชในศาสนา---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่น ๆ---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนจบทั้งหมด---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีบวชในศาสนา---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่น ๆ---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนจบทั้งหมด---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีบวชในศาสนา---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่น ๆ---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนจบทั้งหมด---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีบวชในศาสนา---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่น ๆ---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนจบทั้งหมด---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีบวชในศาสนา---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่น ๆ---
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด18826
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม11314
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด-11
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล246
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน5-5
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วบวชในศาสนา---
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วบวชในศาสนา---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด538
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม213
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล325
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วบวชในศาสนา---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วบวชในศาสนา---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วบวชในศาสนา---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนจบทั้งหมด---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานบวชในศาสนา---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่น ๆ---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนจบทั้งหมด6410
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม549
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล1-1
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานบวชในศาสนา---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่น ๆ---
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนจบทั้งหมด---
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล