ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

  

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 47.24 34.66 37.54 27.78 36.88
2560 39.82 -7.42 31.34 -3.32 34.90 -2.64 28.17 0.39 33.56 -3.32
2561 48.35 8.53 29.54 -1.8 35.68 0.78 30.94 2.77 36.13 2.57
2562 43.98 -4.37 27.73 -1.81 30.37 -5.31 27.88 -3.06 32.49 -3.64
2563 52.34 8.36 26.07 -1.66 34.60 4.23 33.90 6.02 36.73 4.24
กราฟ