ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

  

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 41.23 24.43 31.74 26.91 31.08
2560 43.30 2.07 21.64 -2.79 28.59 -3.15 25.74 -1.17 29.82 -1.26
2561 46.29 2.99 23.73 2.09 32.23 3.64 25.68 -0.059999999999999 31.98 2.16
2562 51.41 5.12 21.75 -1.98 28.70 -3.53 28.18 2.5 32.51 0.53
2563 49.77 -1.64 21.69 -0.059999999999999 28.02 -0.68 30.01 1.83 32.38 -0.13
กราฟ