ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2560 39.82 39.82 31.34 31.34 34.90 34.90 28.17 28.17 33.56 33.56
2561 48.35 8.53 29.54 -1.80 35.68 0.78 30.94 2.77 36.13 2.57
2562 43.98 -4.37 27.73 -1.81 30.37 -5.31 27.88 -3.06 32.49 -3.64
2563 52.34 8.36 26.07 -1.66 34.60 4.23 33.90 6.02 36.73 4.24
2564 46.72 8.36 34.34 -1.66 32.22 4.23 30.30 6.02 35.90 4.24
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2022.2.KAOPUNHOT