ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ย
2561 51.73 51.73 33.46 33.46 37.75 37.75 0.00 33.91 33.91 29.23 29.23
2562 46.47 -5.26 29.47 -3.99 32.52 -5.23 0.00 30.00 -3.91 29.00 -0.23
2563 54.07 7.60 28.51 -0.96 37.48 4.96 0.00 39.81 9.81 39.97 10.97
2564 48.67 -5.40 35.26 6.75 33.88 -3.60 0.00 34.99 -4.82 38.20 -1.77
2565 50.82 2.15 25.95 -9.31 36.45 2.57 0.00 33.12 -1.87 36.59 -1.61
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2024.1.KAOPUNHOT